Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden presenteert met trots de plannen voor het nieuwe multicultureel centrum

Leeuwarden geeft het integratiebeleid een geweldige impuls voor de komende jaren. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden hebben het pand Zuidvliet 620-622 aangewezen als locatie voor het nieuwe multicultureel centrum (MCC) in Leeuwarden. Het pand is na een gezamenlijke zoektocht met de allochtone groepen in Leeuwarden gevonden. Het pand heeft een oppervlakte van 1250 m2 en biedt daarmee ruim gelegenheid om een groot deel van de bestaande activiteiten maar juist ook de nieuwe impulsen onderdak te bieden.

Inmiddels is ook met omwonenden van het pand al kennisgemaakt en men staat open voor de nieuwe ontwikkelingen aan het Vliet. Het wijkpanel juicht de plannen toe vanwege de multifunctionele opzet van het pand. Het pand krijgt niet enkel een multiculturele inzet maar kan ook door de buurt gebruikt worden voor allerhande activiteiten.

Medio 2009 heeft de gemeente Leeuwarden de beide welzijnsorganisaties Welzijn Leeuwarden en Sinne Welzijn de opdracht gegeven om vanuit een integrale aanpak de activiteiten wijkgerichte inburgering, 1001 Kracht en de integratieactiviteiten te organiseren inclusief de exploitatie van een nieuw multicultureel centrum. Beide organisaties hebben daarvoor een nieuwe stichting opgericht. De gemeente Leeuwarden en de beide welzijnsorganisaties hebben de samenwerkingsovereenkomst inmiddels getekend.

Binnen deze opdracht zullen een 17-tal nieuwe projecten vanaf 1 januari 2010 zowel in het MCC als in de wijken uitgevoerd gaan worden. Dit zijn projecten gericht op het werven van inburgeraars, participatie, inburgering en ontmoeting. Met de opdracht is een bedrag van circa 1 miljoen gemoeid.

Concreet een aantal voorbeelden van de activiteiten die binnen de opdracht vallen:


· Ambassadeursteam om inburgeraars te bereiken en te werven


· Voortrajecten inburgering met name voor allochtone mannen en Antillianen en Arubanen


· Projecten gericht op toeleiding naar vrijwilligerswerk


· Inburgeringcursussen en alfabetiseringstrainingen


· Ketenaanpak 1001 Kracht waarbij organisaties beter gaan samenwerken rondom de participatie van allochtone vrouwen en meisjes


· Projecten gericht op arbeidparticipatie van allochtone vrouwen zoals Aan de slag in de zorg waarbij vrouwen een opleiding en baangarantie krijgen.


· Projecten gericht op ontmoeting en participatie van zowel allochtonen als autochtonen


· Projecten gericht op opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie op school


· En last but not least het vadercentrum. Op 16 december kreeg de gemeente Leeuwarden van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het positieve bericht dat er budget beschikbaar wordt gesteld voor het oprichten van een vadercentrum in het nieuwe MCC. Het vadercentrum is voor allochtone en autochtone mannen en probeert via doe-activiteiten (onder andere klussen) mannen te bereiken. Vervolgens wordt geworven voor gerichte trainingen gericht op empowerment en emancipatie van de man.

Al deze activiteiten en het nieuwe multicultureel centrum vragen om een grote inzet van de gemeente Leeuwarden en de beide welzijnsorganisaties.

Projectleider
Willem Verf (Sinne Welzijn) is bereid gevonden het proces te begeleiden als projectleider. Verf is een gedreven en hardwerkende persoon met passie voor de zaak. Hij start op 1 januari 2010 als projectleider. Per 1 februari 2010 stopt hij als directeur-bestuurder van Sinne Welzijn.

Planning
Naar verwachting is het nieuwe MCC medio 2010 gereed. Een deel van de projecten uit de opdracht gaan al gelijk in 2010 van start. Het huidige pand van Kleurrijk Beraad aan de Voorstreek zal na de opening van het nieuwe MCC gesloten worden.


---