Heerlen, 20 december 2009

PERSBERICHT

Fietsersbond geeft handreiking voor verkiezingsprogramma's. Alle politieke partijen krijgen brief met wensenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen.

Voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 heeft de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg onlangs aan alle 56 nu in de gemeenteraden vertegenwoordigde partijen een brief gestuurd met suggesties voor een beter fietsbeleid. Volgens de Fietsersbond biedt fietsen enorme kansen voor de toekomst. Fietsen is op de korte afstanden de snelste manier om je te verplaatsen. Voor afstanden tot 5 kilometer is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Van alle verplaatsingen in Nederland vindt 25% plaats op de fiets. Van alle verplaatsingen tot 7,5 km is dat 35%. "Daarbij weten we dat Parkstad Limburg fors achterloopt op de landelijke gemiddelden. Hier is een inhaalslag noodzakelijk. Dat kan alleen gebeuren als de gemeenten en dus ook de politieke partijen het fietsen aantrekkelijker maken. Vandaar de oproep aan de politieke partijen." Aldus afdelingsvoorzitter Harrie Winteraeken.

De Fietsersbond somt nog eens kort de voordelen van fietsen op: op de kortere afstand is het een betrouwbaar en snel vervoermiddel. Fietsen is milieuvriendelijk, fietsen houdt de lucht schoon (minder CO2) en vermindert geluidoverlast. Fietsers werken tegelijkertijd aan hun gezondheid. Door te fietsen participeren ouderen en nieuwkomers in de samenleving. En fietsen is leuk en ontspannend en een goedkope en populaire manier om te recreëren.

De gemeente is verantwoordelijk voor de fietswegen: een comfortabel, direct en fijnmazig fietsroutenetwerk, bestaande uit fietspaden en brede fietsstroken van asfalt, (vanzelfsprekend) goed onderhouden. Daarnaast heeft de gemeente de zorg voor de verkeersveiligheid. De gemeente moet wegen daadwerkelijk inrichten volgens de principes van Duurzaam Veilig. De inrichting van kruispunten verdient bijzondere aandacht om dodehoekongevallen te voorkomen. Ook een veilige schoolomgeving heeft prioriteit.

De Fietsersbond pleit voor een eigen fietsbudget binnen de gemeentelijke programmabegroting en een ambtelijke werkgroep die een goed fietsbeleid vorm geeft. Als het fietsen aantrekkelijker wordt, dan zal het fietsgebruik op de korte afstand ook fors toenemen. Harrie Winteraeken: "De politiek moet echt durven te kiezen voor de fiets en voor het ontmoedigen van het autoverkeer in het stedelijk gebied door financiële prikkels en fysieke maatregelen".

De Fietsersbond heeft deze thema's uitgewerkt in 22 concrete programmapunten. Daarbij roept de afdeling de politieke partijen op ook mee te werken aan een fietsknelpuntenlijst in hun gemeente. Die kan dan door wethouders en ambtenaren worden gebruikt voor concrete verbeteringen. De Fietsersbond wil daar graag behulpzaam bij zijn.

Bij sommige gemeenten vraagt de Fietsersbond aandacht voor specifieke knelpunten. Bijvoorbeeld in Voerendaal voor de verbetering van de fietsverbindingen van Ubachsberg naar Welten (Daelsweg) en Kunrade. Ondanks het terugbrengen van de maximum snelheid naar 60 km/uur is de Daelsweg geen veilige en comfortabele fietsweg. In afwachting van een vrijliggend fietspad zou de Breedenweg een goede fietsverbinding kunnen vormen. Ook is het gewenst dat de Kunderberg over de gehele lengte wordt geasfalteerd.

Al met al vindt de Fietsersbond het van groot belang dat de gemeenten en de politieke partijen een consistente visie te hebben over fietsbeleid en wat de hiervoor de gewenste ontwikkelingen zijn. De Fietsersbond verwacht dat hun brief voldoende handvatten biedt om een goede fietsparagraaf in het gemeenteraadsprogramma op te nemen.


---Ingezonden persbericht