Ingezonden persberichtGedeeltelijke indexering en kleine premieverhoging in 2010

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft besloten het pensioen van zijn deelnemers per 1 januari 2010 gedeeltelijk te indexeren met 0,72 procent en de pensioenpremie in 2010 te verhogen met 0,6 procentpunt.

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:"Wij worden geconfronteerd met een snel stijgende levensverwachting. Dat blijkt niet alleen uit demografische prognoses, maar we zien dat ook in ons eigen bestand. Gegeven die ontwikkeling vinden wij het verstandig om nu een deel van dit risico te verwerken in zowel de indexering als in de premiestelling voor 2010. Een moeilijk, maar noodzakelijk besluit om de betaalbaarheid en het uitkeringsniveau naar de toekomst veilig te stellen. Het gestage herstel van onze financiële situatie maakt het desondanks mogelijk om een gedeeltelijke indexering van de pensioenen te kunnen doorvoeren."

Het besluit van het bestuur om de pensioenuitkeringen en de pensioensopbouw gedeeltelijk te indexeren vloeit voort uit het herstelplan. Volgens dit plan zou - bij de dekkingsgraad van 107 procent per eind september - de indexering de helft zijn van de gemiddelde loongroei van 2,85 procent in de sector. Vanwege de stijgende levensverwachting heeft het bestuur echter besloten de indexering te beperken tot 0,72 procent.

Daarnaast heeft het pensioenfondsbestuur, vanwege dit langer levenrisico, besloten de premie voor ouderdoms- en partnerpensioen in 2010 met 0,6 procentpunt te verhogen tot 23,1%. De arbeidsongeschiktheidspremie blijft gehandhaafd op 0,5%. De premies worden berekend over het salaris minus franchise.

Over Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen, dat momenteel EUR 84 miljard bedraagt. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.

Zeist, 28 december 2009