Rechtbank Leeuwarden


Beroepen Vogelbeschermingswacht tegen de vestiging van een Van der Valk Hotel in Sneek afgewezen

De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag beslist op twee beroepen die waren aangespannen door de Vogelbeschermingswacht te Sneek.

In het beroep tegen de verleende bouwvergunning en vrijstelling ging het er met name om dat de gemeente Sneek volgens de Vogelbeschermingswacht onvoldoende onderzoek had gedaan naar de invloed van de bouw op het nabij gelegen natuurgebied de Witte en Zwarte Brekken. Verder is volgens de Vogelbeschermingswacht het onderzoek naar de in en om het park foeragerende vleermuizen tekortgeschoten. De rechtbank is echter van oordeel dat er voldoende onderzoek is verricht en dat op basis hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op het natuurgebied. Ook de vliegroutes en foerageermogelijkheden voor vleermuizen komen niet in gevaar.

In een tweede beroep tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ging het om een weigering handhavend op te treden wegens overtreding van de Flora- en faunawet. Volgens die wet is het onder meer verboden om beschermde inheemse diersoorten (zoals vleermuizen) te verontrusten. In dit geval is volgens de rechter van overtreding van de Flora- en Faunawet geen sprake. Op basis van onderzoek is gebleken dat geen noemenswaardige verstoring van vliegroutes zal plaatsvinden en dat voldoende foerageergebied voor de vleermuizen overblijft.

LJ Nummers


BK7609
BK7610

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum actualiteit: 28 december 2009