Gemeente Dongeradeel


Legesverordeningen 2010 en aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de openbare vergadering van gemeenteraad van 21 december 2009 de Legesverordening 2010 is vastgesteld.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat het college in de vergadering van 15 december 2009 op grond van artikel 10 van de Verordening op de parkeerbelastingen en artikel 2 van de Parkeerverordening het besluit tot de aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip waarop en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen mag worden geparkeerd heeft vastgesteld.

Zowel de Legesverordening als het aanwijzingsbesluit treden in werking op 30 december 2009. De verordening en het aanwijzingsbesluit zijn in het gemeenteblad opgenomen op 22 december 2009. De verordening en aanwijzingsbesluit liggen kosteloos voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Financiën, team belastingen. Tegen betaling van de kosten zijn de verordening en het aanwijzingsbesluit algemeen verkrijgbaar.

Toelichting
In de Legesverordening zijn de geldende bepalingen en tarieven voor het jaar 2010 opgenomen.