Gemeente Zederik


Verordening maatschappelijke ondersteuning Zederik 2010

In de vergadering van 14 december jl. heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zederik 2010 vastgesteld. Deze komt in de plaats van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zederik 2007 en treedt in werking vanaf 1 januari 2010.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

* De term "besparingsbijdrage" vervalt. Van een besparingsbijdrage is sprake wanneer een voorziening wordt verstrekt waar een "algemeen gebruikelijk deel" onderdeel van uitmaakt. Voor fietsen met trapondersteuning bestond in het verleden de mogelijkheid om een besparingsbijdrage te vragen. Aangezien de fiets met trapondersteuning op grond van jurisprudentie als algemeen gebruikelijk mag worden gezien, is het niet langer noodzakelijk om de besparingsbijdrage in de verordening te laten staan.
* De huidige verordening kent als weigeringsgrond voor een woonvoorziening dat "de aanvrager voor het eerst zelfstandig gaat wonen". Deze weigeringsgrond komt te vervallen omdat het enkele feit dat iemand met een beperking zelfstandig gaat wonen, natuurlijk nooit reden mag zijn om een aanvraag voor een woonvoorziening te weigeren.

* De inkomenstoets voor een individuele vervoersvoorziening komt te vervallen omdat voor een collectieve vervoersvoorziening ook geen inkomenstoets wordt gedaan. Daarnaast wegen de baten niet op tegen de kosten.

* De term sportrolstoel wordt verbreed tot sportvoorziening. Soms is een ander soort voorziening nodig dan een sportrolstoel.

De complete tekst van de Verordening 2010 inclusief toelichting ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij de afdeling Beleid- en Strategie, team Welzijn. U kunt deze teksten ook downloaden. Zie het origineel