Gemeente Zederik


Besluit maatschappelijke ondersteuning Zederik 2010

In de vergadering van 17 december jl. heeft het College het Besluit maatschappelijke ondersteuning Zederik 2010 vastgesteld. Dit besluit komt in de plaats van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Zederik 2009 en treedt in werking vanaf 1 januari 2010.

Het besluit 2010 bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het besluit 2009:

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

* De besparingsbijdrage voor fietsen met trapondersteuning komt te vervallen. Dit sluit aan bij de uitvoeringspraktijk en is een formalisering van bestaande jurisprudentie. Een fiets met trapondersteuning is een algemeen gebruikelijke voorziening en komt daarom in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.
* De inkomenstoets bij individuele vervoersvoorzieningen komt te vervallen uit oogpunt van rechtsgelijkheid. Bij het collectief vraagafhankelijk vervoer (MolenHopper) vindt namelijk geen inkomenstoets plaats.

* Het begrip sportrolstoel wordt op grond van bestaande jurisprudentie verbreed tot sportvoorziening. Sportvoorzieningen dragen bij aan de maatschappelijke participatie.
* Bredere bestedingsmogelijkheden voor houders van een Persoonsgebonden Budget. Bestedingen mogen plaatsvinden voor Wmo-doeleinden. Dit heeft betrekking op alle zaken die de zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie bevorderen.
* Persoonsgebonden budgetten voor huishoudelijke hulp worden in het vervolg maandelijks uitbetaald.

* Toekenning van persoonsgebonden budgetten voor huishoudelijke hulp vindt in het vervolg plaats in uren in plaats van klassen. Voor de "nadeelclienten" geldt een overgangsregeling van een half jaar.
* Het primaat verhuizen wordt pas toegepast bij aanpassingen vanaf EUR 10.000. Tot nu toe was geen ondergrens aangegeven.
* Alle normbedragen en vergoedingen zijn geïndexeerd met 0,48%.
* De financiële parameters voor de bepaling van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp zijn gewijzigd. Daarbij is aangesloten bij de landelijk vastgestelde parameters.

De complete tekst van het Besluit 2010 inclusief toelichting ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage bij de afdeling Beleid- en Strategie, team Welzijn. U kunt deze teksten ook downloaden. Zie het origineel