Gemeente Best

Voorontwerp-bestemmingsplan Molenstraat

29-12-2009

Om de nieuwbouw aan de Molenstraat te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied nodig. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Heilig Hartstraat en Molenveste, aan de noordzijde door de begraafplaats, aan de westzijde door de spoortunnel en aan de zuidzijde door de tuinen van de Stationsstraat en de Leeuwerikstraat.
De gemeente Best biedt het voorontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwe Molenstraat en de bijbehorende stukken nu ook digitaal aan. U kunt deze downloaden door op deze link te klikken. Overigens zijn de stukken tot 10 februari ook in te zien in het gemeentehuis. Dit kan gedurende de reguliere openingstijden van het gemeentehuis bij de publieksbalie van Vergunningen, Raadhuisplein 1 in Best.

Inspraak
Bezwaren en opmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan kunnen tot 10 februari 2010 bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (adres: Postbus 50, 5680 AB Best). Wij verzoeken u bovenaan de brief te vermelden: inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan Molenstraat.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor moet tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met de projectleider: de heer Krijger van de Afdeling Regie en Ontwikkeling (tel. 0499-360 911).

Na afloop van de inspraaktermijn worden de ingekomen zienswijzen betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerp-bestemmingsplan. Na behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan in de collegevergadering van burgemeester en wethouders wordt de procedure volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening gestart.

---