Gemeente Heerde

Besluitenlijst van het college van Heerde d.d. 22 december 2009

Openbare besluitenlijst 

College van B&W, vergadering van 22 december 2009 

Aanwezig: 
burgemeester W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen en 
algemeen directeur/gemeentesecretaris F. Dijkstra. 
Nr Onderwerp           Advies                      Besluit

   Afdeling Bedrijfsvoering 

 1 Openbare besluitenlijst van  Vast te stellen.                 Conform advies. 
   22 december 2009. 
 2 Aanbestedingen 
   5%-regeling.         Een pilot uit te voeren door bij de       Conform advies, met dien 
                  drie eerstvolgende aanbestedingen        verstande dat de "intentie" 
                  van een dienst boven de Europese         wordt uitgesproken. 
                  dienstennorm in het program van        
                  eisen de zogenaamde 5%-regeling      
                  als "wens" op te nemen. 
 3 Bestuurskrachtmeting 
   Eindrapport Bestuurskracht-  De raad conform conceptraadsvoorstel     Conform advies. 
   meting.            voor te stellen om: 
                  - kennis te nemen van de inhoud van   
                   het eindrapport Bestuurskrachtmeting; 
                  - de conclusies te delen; 
                  - in te stemmen met de door het college 
                   voorgestane vervolgacties op het 
                   eindrapport Bestuurskrachtmeting. 
 4 Uitspraak hoger beroep 
   Uitspraak hoger beroep    De uitspraak van de Raad van State,       Conform advies. 
   Bolte Vastgoed BV.      waarbij het hoger beroep van Bolte 
                  ongegrond wordt verklaard, voor 
                  kennisgeving aan te nemen. 
 5 Financiën 
   Septembercirculaire 2009.   1. In de voorjaarsnota 2010 incidenteel     · Conform advies. 
                   een bedrag van 150.000,-- hogere       · Deze extra opbrengst 2011-
                   Algemene Uitkering mee te nemen.         2013 voorlopig reserveren 
                  2. De septembercirculaire 2009 voor         voor Mfa-oost. 
                   kennisgeving aan te nemen.                            Blad 1 


Nr Onderwerp          Advies                     Besluit

   Afdeling Samenleving 

 6 Schoolgebouwen 
   Binnenklimaat scholen.   1. Een aanvraag voor een specifieke       Conform advies. 
                  uitkering in te dienen bij het ministerie 
                  van OCenW in het kader van de Regeling 
                  verbetering binnenklimaat huisvesting 
                  primair onderwijs 2009. 
                 2. De hiermee voor de gemeente  
                  gemoeide kosten van de cofinanciering 
                  van 86.970,-- te dekken uit de post 
                  onderwijskundige vernieuwingen. 

   Subsidies                                  

 7 Subsidieprogramma 2010.   1. Het subsidieprogramma 2010 conform      Conform advies. 
                  de bij het advies gevoegde bijlage vast 
                  te stellen. 
                 2. Het totaalbedrag van 11.725,--, dat is 
                  ontstaan doordat niet het volledig voor 
                  2010 geraamde bedrag aan subsidie 
                  wordt uitgegeven, toevoegen aan de 
                  onvoorziene uitgaven voor 2010 in de 
                  voorjaarsnota. 

 8 Subsidie Radio 794.     De oproep van het bestuur van Radio 794     Conform advies. 
                 om de subsidieverlaging, waartoe in 2007 
                 is besloten door de gemeente, te herzien, 
                 niet te honoreren. 

 9 Subsidieverzoek Stichting  Het verzoek van de Stichting Present Epe    Conform advies. 
   Present.          om subsidie voor de jaren 2009, 2010 en 
                 2011 beschikbaar te stellen, af te wijzen. 
   Wet maatschappelijke ondersteuning 

10 Wijzigingen persoons-     1. Per 1 januari 2010 de omvang van de     Conform advies. 
   gebonden budgetten.      toe te kennen huishoudelijke verzorging 
                  in de vorm van een PGB uit te drukken 
                  in uren. 
                 2. De uurtarieven voor een PGB huis-
                  houdelijke verzorging aan te passen 
                  conform het voorstel. 
                 3. Cliënten met een PGB die op of na 
                  1 januari 2010 kunnen aantonen dat   
                  zij huishoudelijke verzorging inkopen  
                  bij een commerciële organisatie, het 
                  hogere uurtarief toe te kennen. 
                 4. Het persoonsgebonden budget vooraf  
                  te verstrekken. 
                 5. Het Besluit maatschappelijke onder-
                  steuning gemeente Heerde per 
                  1 januari 2010 te wijzigen (zie punt 11). 
                 6. Advies te vragen aan de Adviesraad Wmo 
                  Heerde. 
                 7. Na ontvangst van het advies van de 
                  Adviesraad Wmo Heerde tot definitieve 
                  vaststelling over te gaan. 

                          Blad 2


Nr Onderwerp            Advies                     Besluit
11 Wijziging Besluit         1. In te stemmen met de aanpassingen      Conform advies. 
   maatschappelijke         op grond van de wijzigingen van het 
   ondersteuning.          persoonsgebonden budget (zie punt 10). 
                   2. In te stemmen met het aanpassen van 
                    de bedragen conform de CBS-index. 
                   3. In te stemmen met het laten vervallen 
                    van artikel 2.2 (Besparingsbijdrage) en 
                    de tekstuele wijziging van artikel 5.2 
                    (Gebruik eigen auto en taxi). 
                   4. Advies te vragen aan de Adviesraad 
                    Wmo Heerde. 
                   5. Nadat de Adviesraad Wmo Heerde 
                    advies heeft uitgebracht over te gaan  
                    tot definitieve vaststelling van het 
                    Besluit maatschappelijke ondersteuning. 
12 Subsidieverzoek 
   Subsidie Alzheimer Café     1. Ingaande 1 januari 2010 een jaarlijkse    · Eenmalige startsubsidie   
   Heerde.              waarderingssubsidie van 1.000,--        van 1.000,-- toekennen. 
                    toe te kennen voor instandhouding      · Dekking uit Wmo-budget. 
                    van het Alzheimer Café Heerde. 
                   2. Dit bedrag te bekostigen uit het   
                    Wmo-budget (voor 2010: 6360100). 
13 Voortijdig schoolverlaten 
   Klaar voor de start en ZAS   1. In te stemmen met:              Conform advies. 
   (ziekteverzuim als signaal).   a) nauwere samenwerking met de 
                       gemeenten in de rmc-regio op   
                       het gebied van leerplicht, rmc en 
                       voortijdig schoolverlaten door het 
                       vaststellen van concrete activiteiten; 
                       dit vanuit het plan `Klaar voor de 
                       Start'; 
                    b) voortzetting van ZAS in het voort-
                       gezet onderwijs tot einde schooljaar 
                       2009-2010. 
                   2. De volgende bedragen beschikbaar te 
                    stellen: 
                    a)  1.092,-- voor `Klaar voor de Start' 
                    b)  1.386,-- voor ZAS. 
                   3. Deze bedragen te dekken uit het budget 
                    kwalificatieplicht 2009 en 2010. 

   Afdeling Ruimte 

14 Veiligheid 
   Wijziging brandbeveiligings-  1. Vooruitlopend op de 13e wijziging      Punten 1, 2 en 3          
  verordening en aanpassing     van de bouwverordening: bij het aan    Conform advies. 
  bouwverordening.          meer dan 5 personen nachtverblijf       
                    verschaffen de gebruiksvergunning       Punten 4 en 5 
                    verplicht te stellen en dit in de huidige   In separaat raadsvoorstel 
                    bouwverordening op te nemen.         toevoegen. 
                   2. De raad voor te stellen de nieuwe       
                    Brandbeveiligingsverordening 2010  
                    vast te stellen. 
                   3. De raad voor te stellen de 
                    brandbeveiligingsverordening       
                    van 30 maart 1993 in te trekken. 
                   4. De raad voor te stellen het leges- 
                    bedrag voor nachtverblijf tussen de    
                    5 en 10 personen vast te stellen op 
                    207,-- (30% van het vastgestelde 
                    legesbedrag gebruiksvergunningen). 
                   5. De raad voor te stellen de leges-
                    verordening op dit punt aan te passen. 
                            Blad 3


Nr Onderwerp           Advies                       Besluit

15 Zwerfdieren 
  Opvang zwerfdieren/      1. Voor de wettelijke taak opvang zwerf-      Punten 1 en 2           
  regeling 24-uursopvang.     dieren per 1 juli 2010 een nieuw contract Conform advies. 
                   af te sluiten met de Stichting Dierenasiel  
                   "De Kuipershoek".                Punt 3 
                 2. Hiervoor 5.000,-- op te nemen in de       Dekking 2010 en volgende 
                   (concept)voorjaarsnota.             jaren via herallocatie binnen 
                 3. Hiervoor 10.000,-- op te nemen in de      bestaande budgetten. 
                   (concept)perspectiefnota's voor de jaren 
                   na 2010. 
16 Weekmarkt 
  Opschorting standplaats-   De heer Bourgonje ontheffing te verlenen      · Conform advies. 
  vergunning.          van de verschijningsplicht, als gesteld in     · Graag snel voorstel in college 
                 zijn standplaatsvergunning.              met betrekking tot aanpassing 
                                             van standplaatsvergunningen-
                                             beleid. 
17 Digitale bestemmingsplannen 
  Mandatering waarmerken    1. Toe te voegen aan Bijlage B van het       Conform advies. 
  digitale bestemmingsplannen.   Mandaatbesluit maart 2008, nr. 66:     
                   het waarmerken van digitale plannen. 
                 2. Het mandaat op 1 januari 2010 in 
                   werking te laten treden. 
18 Bestemmingsplan 
   Bestemmingsplan Wapenveld De raad voor te stellen het bestemmings-       Conform advies. 
   (Kloosterweg 6a).      plan `Wapenveld (Kloosterweg 6a)' 
                 gewijzigd vast te stellen. 

   Planschades                                    

19 Planschade Groeneweg 4 te   1. Het verzoek van de heer W.A. Meinema       Conform advies. 
  Heerde.             (Groeneweg 4) om planschadevergoeding 
                   toe te wijzen, onder voorbehoud van 
                   beschikbaarstelling van krediet door     
                   de raad. 
                 2. Voor vergoeding van de planschades    
                   en advieskosten de raad verzoeken een 
                   krediet van 25.678,79 beschikbaar te 
                   stellen. Een bedrag van 23.928,79 kan 
                   verhaald worden op de ontwikkelaar en 
                   een bedrag van 1.750,-- kan worden 
                   gedekt uit het budget RO 2009. 

20 Verzoeken om planschade-   1. Het verzoek van de heer J. Fredriks,       Conform advies. 
  vergoeding bestemmings-     Gruttoweg 10, toe te wijzen en        
  plan Wapenveld-Veldzijde.    het schadebedrag vast te stellen      
                   op 16.000,-- (exclusief rente). 
                 2. Het verzoek van de heer             
                   J.W. Remmerts, Leeuwerikweg 40, toe 
                   te wijzen en het schadebedrag vast te 
                   stellen op 12.000,-- (exclusief rente). 
                 3. De raad voor te stellen een krediet   
                   van 33.547,37 (inclusief rente en 
                   kosten adviesbureau) beschikbaar te 
                   stellen voor uitbetaling van de twee 
                   toegekende planschadeclaims en dit 
                   bedrag te dekken uit het complex 
                   Veldzijde. 
                 4. De indieners van het verzoek om    
                   planschadevergoeding op de hoogte     
                   te brengen van dit besluit en het 
                   voorstel aan de gemeenteraad. 


                          Blad 4


Nr Onderwerp            Advies                     Besluit
21 Verzoek om planschade-      1. Het verzoek van mevrouw J.K. Klooster, Conform advies. 
  vergoeding inzake plan       Gruttoweg 16 te Wapenveld, af te wijzen 
  "Veldzijde".            wegens voorzienbaarheid. 
                   2. Verder te onderzoeken of op grond   
                    van bijzondere hardheid bestuurs-
                    compensatie kan worden overwogen     
                    in de situatie van mevrouw Klooster. 
                   3. De indiener van het verzoek om plan-
                    schadevergoeding op de hoogte te 
                    brengen van dit besluit. 
22 Leegstandwet 
   Toepassing Leegstandwet     1. Uitvoering te geven aan de Leegstandwet Conform advies. 
  bij dubbel woningbezit.      bij dubbel woningbezit om zo tijdelijke 
                    verhuur mogelijk te maken bij dubbel 
                    woningbezit van particuliere woning-
                    eigenaren, zodat de huurbeschermings-
                    bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek 
                    niet van toepassing zijn. 
                   2. De vergunningverlening te mandateren 
                    aan het hoofd van de afdeling Ruimte. 
                   3. De commissie Ruimte hierover te 
                    informeren. Gemeente Heerde