Gemeente Sneek


"detailhandel bedrijventerrein hemmen, sperkhem ll, bedrijventerrein houkesloot"

Ontwerp-bestemmingsplan "Detailhandel Bedrijventerrein Hemmen, Sperkhem ll, Bedrijventerrein Houkesloot"

Burgemeester en wethouders van Sneek maken bekend dat zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een ontwerp (facet)bestemmingsplan "detailhandel Bedrijventerrein Hemmen, Sperkhem II, bedrijventerrein Houkesloot" hebben vervaardigd.

Het ontwerp-bestemmingsplan "facet bestemmingsplan detailhandel Bedrijventerrein Hemmen, Sperkhem II, bedrijventerrein Houkesloot" biedt een overkoepelende regeling aangaande detailhandel in de bestemmingsplannen "De Hemmen A7", "Bedrijventerrein Houkesloot" en "Sperkhem II". Doel van de regeling is om de regels in de bestemmingsplannen aan te laten sluiten op de recent door de gemeenteraad vastgestelde detailhandelsvisie. Daarnaast wordt gezorgd dat de regels t.a.v. detailhandel op de genoemde locaties uniform zijn.

Het "facet bestemmingsplan detailhandel Bedrijventerrein Hemmen, Sperkhem II, bedrijventerrein Houkesloot" voorziet in het aanpassen en het schrappen van regels in de bestemmingsplannen "Bedrijventerrein De Hemmen A7", "Sperkhem II" en "bedrijventerrein Houkesloot" die gaan over detailhandel. Bij het bestemmingsplan hoort tevens een kaart met nadere aanduidingen aangaande detailhandel.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 31 december 2009 tot en met 12 februari 2010 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie, Marktstraat 15 van maandag tot en met donderdag van 9.00- 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens te downloaden op de weblocatie / onder "bestemmingsplannen".

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen op de volgende wijze:

* - schriftelijk (adres: Gemeenteraad van Sneek, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek), of

* - mondeling, bij voorkeur na afspraak met de afdeling Ontwikkeling (dhr. M.Huisman, telefoon: 0515-485415). Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijk verzoek te doen uiterlijk 14 dagen voor het einde van de terinzageleggings-termijn om termijnoverschrijding te voorkomen.