Gemeente Oirschot

Voortgang bestemmingsplan Buitengebied

Op 1 juli 2009 hebben wij u geïnformeerd dat het bestemmingsplan Buitengebied vertraging heeft opgelopen door onder andere de verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapportage ( MER). De verplichting bestaat omdat het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied kaderstellend is voor toekomstige
m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en omdat mogelijk een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden opgesteld. Zodra er meer informatie beschikbaar zou zijn over de planning, zouden wij u nader informeren. Dat willen wij u hierbij doen.

Â

Plan-MER

De MER is gestart met het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ( Notitie), welke vanaf 27 augustus 2009 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Wij hebben de Notitie tevens voor advies gezonden naar de Commissie milieueffectrapportage (de Commissie). De Commissie is het uiteindelijke adviesorgaan voor de goedkeuring van de MER. De Commissie heeft advies uitgebracht.

Â

Samenvattend komt het advies er op neer dat niet anders kan worden geconcludeerd dat uit de MER duidelijk moet worden welke groei- en afnameopties met betrekking tot de (intensieve) veehouderij realistisch zijn binnen het gehele buitengebied, op welke locaties dit speelt en welke maatregelen daartoe getroffen dienen te worden. De uitbreiding van de intensieve veehouderijen binnen de verwevingsgebieden en de ontwikkeling van de LOGâs Stille Wille en Langereijt kunnen niet los van elkaar worden gezien. Deze moeten integraal, in samenhang met elkaar, worden beoordeeld. Hiervoor dienen (een aantal) extra onderzoeken te worden uitgevoerd die meer tijd vergen dan verwacht, maar noodzakelijk zijn om de procedure van de MER met succes af te ronden. Het complete advies van de Commissie is te vinden op onze internetsite www.oirschot.nl.

Â

Splitsing bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente is echter van mening dat dit geen invloed hoeft te hebben op alle gewenste ontwikkelingen. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat het bestemmingsplan Buitengebied gesplitst kan worden in 2 fasen:
* Bestemmingsplan Fase I: bestaande uit conserverende onderdelen waarbij de bestaande bouwblokken en ârechten worden gerespecteerd, nieuw beleid ten aanzien van recreatie en toerisme (toeristenpoorten), BiO-beleid, verzoeken met betrekking tot woningbouw en woningsplitsing, nevenactiviteiten en zorgactiviteiten, vormverandering bouwblok e.d.;
* Bestemmingsplan Fase II: bestaande uit met name de m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en verzoeken waarvoor een passende beoordeling noodzakelijk is conform Natuurbeschermingswet 1998: waaronder in ieder geval uitbreiding en hervestiging van intensieve veehouderijen en ontwikkeling van de LOGâs.

Â

Planning

Het bestemmingsplan fase I kan direct worden voortgezet. De verzoekers die al een ruimtelijke onderbouwing hebben ingediend, moesten voor 1 december a.s. alle (aangepaste) gegevens hebben ingediend. De onderbouwingen worden momenteel getoetst. Indien akkoord, sluiten wij overeenkomsten met de betrokkenen en zorgen wij voor verwerking van de verzoeken in het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Fase I zal in het eerste kwartaal van 2010 ter visie worden gelegd, in ieder geval voor de raadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Â

De voorbereiding van het bestemmingsplan fase II kan doorlopen. De voortzetting van de plan-mer kan worden voorbereid. Voor het opstellen van dit bestemmingsplan zal een nieuwe aanbestedingsprocedure gevoerd dienen te worden. Dit zal worden voorbereid. Wij werken er naar toe dat het ontwerpbestemmingsplan fase II in het vierde kwartaal 2010 ter visie kan worden gelegd.

Â

Hierdoor behoudt je grotendeels de noodzakelijk geachte gang in het bestemmingsplan Buitengebied, waardoor de meeste inwoners tevreden worden gesteld. Circa 75% van de ingediende en ontvankelijke verzoeken kunnen worden vertaald in Fase I.

Â

Ten behoeve van de boomteeltvisie zal een projectgroep opgezet worden in overleg met een afvaardiging van de boomtelers. Gelet op het korte tijdsbestek is het realistisch te stellen dat de visie mee zal lopen in Fase II.

Â

Voor een aantal agrariërs geldt dat zij reeds een onherroepelijk milieuvergunning hebben die het mogelijk maakt de veestapel uit te breiden. Van deze milieuvergunning kunnen zij op dit moment echter geen gebruik maken, omdat de planologische situatie niet is geregeld. Dat is een ongewenste situatie. Voor deze individuele gevallen zal een afzonderlijke procedure worden doorlopen. De betreffende agrariërs kunnen zich melden.

Â
Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dan kunt u contact opnemen met Angeliek Willems of Ineke Roordink, telefoon (0499) 583 333.