Rechtbank Zutphen


Uitspraken Bestuursrecht woensdag 30 december

Zutphen, 28 december 2009 - De bestuursrechter doet op woensdag 30 december 2009 om 9:00 uur in openbare zitting uitspraak in de hierbij vermelde zaken.

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
Zaaksnummer
08/1984
08/2055
09/67

Vreemdelingenzaken
Zaaksnummer
07/6796
09/23443
07/6798
08/34115
09/12286
09/13578
09/13635

Voorlopige voorzieningen
Zaaksnummer

-

Bewaringszaken
Zaaksnummer
09 / 45912
09 / 46357
09 / 46285
09 / 46611
09 / 46616
09 / 46617
09 / 46618
09 / 46651
09 / 46531

Deze lijst is opgemaakt onder voorbehoud van wijziging.

Uitspreken in het openbaar
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden in de rechtbank Zutphen eenmaal per week op woensdag in een openbare zitting gedaan. De zitting begint om 9:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Ter zitting wordt de beslissing van de rechtbank meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt in beginsel niet meegedeeld. Partijen vinden die in het afschrift van de uitspraak, dat hen schriftelijk wordt toegezonden. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt. De zaken die in aanmerking komen voor publicatie op www.rechtspraak.nl worden op de dag van de openbaarmaking na 13:00 uur gepubliceerd.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers bekend gemaakt. De media treffen de zaaksnummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten. De vermelde zaaksnummers op dit overzicht geven aan of een zaak deze week wordt uitgesproken.

De openbare uitsprakenzitting vindt plaats in:
Gerechtsgebouw te Zutphen
Martinetsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

Bron: Rechtbank Zutphen
Datum actualiteit: 28 december 2009 Naar boven