Twynstra Gudde benoemt nieuwe partners

05/01/2010 10:28

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers heeft per 1 januari acht nieuwe partners benoemd.

Ir. R. (Roelof) Benthem MMC (46), partner

Roelof Benthem werkt sinds 1990 bij Twynstra Gudde. Hij helpt organisaties bij het professioneler uitvoeren van projecten en programma's. Dit doet hij als manager, trainer of coach van project- en programmamanagers. Zijn dreefveer is het mogelijk maken van een succesvolle samenwerking. Hij maakt daarbij gebruik van zijn expertise op het terrein van communicatie, veranderkunde en project- en programmamanagement.

Binnen Twynstra Gudde managet hij de adviesgroep Professionaliseren Project- en Programmamanagement. Voorheen was hij werkzaam bij een projectmanagementbureau en een marketing & communicatie consultancybureau. Hij heeft gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen en heeft daar vervolgens als onderzoeker gewerkt. Later heeft hij een postdoctorale opleiding voor managementconsultant aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd.

ir. P.L.C. (John) Dols (53), partner / project-executive

John Dols werkt sinds 2006 bij Twynstra Gudde. Als allround proces- en projectmanager heeft hij al voor vele opdrachtgevers en in vele markten huisvestingsprojecten gerealiseerd.

Bij Twynstra Gudde is John voornamelijk actief in de markt van zorg en maatschappelijk vastgoed. Innovatieve ontwikkel- en realisatiestrategieën, gezonde gebouwen en samenwerking zijn daarbij zijn specialiteit.

Er is altijd een weg die tot een oplossing leidt en het is altijd mensenwerk en maatwerk. De zorgmarkt is momenteel in verwarring nu de overheid zich aan het terugtrekken is. Dat biedt kansen: de wet van de stuwende achterstand, daar maakt John nu werk van. Voorheen was John onder andere werkzaam bij DHV en was hij directeur bij AAArchitecten.

Ir. J.M. (Jaap) Groenendijk (34), partner

Jaap Groenendijk werkt sinds 1998 bij Twynstra Gudde. Hij richt zich op het aanpakken van maatschappelijke opgaven op het gebied van mobiliteit, de relatie met ruimtelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij helpt bestuurders en ambtelijke professionals bij beleidsontwikkeling en -evaluatie. Op een zodanige manier dat zij beleid krachtig kunnen verwoorden en verbeelden, onderbouwde keuzes kunnen maken, en beter worden door te reflecteren op hun eigen handelen en manier van organiseren. Zijn kracht is het analyseren en structureren van complexe opgaven, het adviseren over te zetten stappen en te nemen beslissingen, en het waar nodig ter discussie durven stellen van sturingsmogelijkheden en bestaande routines.

Jaap doet een promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het verbinden van beleid en uitvoering in een multi-actoromgeving.

Achtergrond: Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft.

Ir. T.E. (Titia) Haaxma (42), partner

Titia Haaxma werkt sinds 1995 in de ICT-adviespraktijk van Twynstra Gudde. Zij houdt zich bezig met de veranderkundige vraagstukken van ICT-organisaties en -projecten. Kernvragen hierbij zijn: wat geeft beweging en hoe kunnen we dat organiseren? In de afgelopen jaren is zij, vaak in de rol van programmamanager, betrokken geweest bij grote verandertrajecten in ICT-organisaties in de zakelijke dienstverlening en overheid. Zij begeleidt managers bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun veranderstrategie. Hun rol bij het leiding geven aan de verandering heeft haar speciale aandacht.

Titia Haaxma is afgestudeerd als ingenieur Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en heeft eerder gewerkt bij het ministerie van Economische Zaken.

drs. M.J.M. (Marc) van Leeuwen (40), partner

Marc van Leeuwen zet zich in om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Hij is bij Twynstra Gudde verantwoordelijk voor de dienstverlening naar de onderwijsmarkt en trekker van het interne onderwijsnetwerk, dat specialisten op het gebied van huisvesting, ICT, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en interim-management verenigt. Met zijn onderwijskundige achtergrond en jarenlange ervaring als informatiemanager in diverse sectoren, weet hij de innovatieve mogelijkheden van ICT voor het onderwijs ook écht te benutten. Dat resulteert in aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen, minder administra-tieve lasten voor docenten en betere sturingsinformatie voor management en bestuur. Hij wordt vaak te hulp gevraagd voor de strategische aspecten van ICT en bedrijfsvoering. Als docent geeft hij les op het gebied van informatiemanagement en verandermanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Business School Nederland en ProEducation.

Ir. C.H. Corné Paris (56), partner

Corné Paris werkt sinds 2006 bij Twynstra Gudde. Zijn expertise ligt in de ruimtelijke ordening. Hij richt zich op opgaven op regionaal schaalniveau waarbij meerdere bestuurslagen betrokken zijn. Door het verbinden van partijen op het inhoudelijke planniveau met respect voor de belangen. Hij weet bij de planvoorbereiding voorwaarden te scheppen voor realisatie.

Voorheen was hij directeur bij de gemeente Apeldoorn en de provincie Utrecht. Hij was actief betrokken bij het opstellen van het eerste regionale structuurplan voor de regio Utrecht (BRU) en trok de Ontwikkelingsvisie voor de Regio Stedendriehoek. Bij de provincie Utrecht was hij ambtelijk verantwoordelijk voor onder meer de NV Utrecht en het organiseren van de regiefunctie van de provincies voor het Groene Hart.

Ir J. (Jeroen) Tazelaar (42), partner

Jeroen Tazelaar werkt sinds 2006 bij Twynstra Gudde. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Hij begeleidt bestuurders en managers bij de vaststelling van vastgoedstrategie en de implementatie hiervan. Veelal gaat het om projecten waarin markt en semi-overheidsorganisaties elkaar ontmoeten (onderwijs, gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers) en waar initiatieven tot haalbare projecten moeten worden gemaakt door innovatieve samenwerking- en finan-cieringsvormen en de begeleiding van de opdrachtgever in het (politieke) besluitvormingsproces.

Voorheen was hij werkzaam bij KPMG Consulting. Achtergrond: Bouwkunde aan de TU Delft.

Ir. M. (Marjolein) van Wijngaarden (37), partner

Marjolein van Wijngaarden werkt sinds 2005 bij Twynstra Gudde. Zij richt zich op het opzetten en managen van projecten en programma's die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Haar specifieke aandacht gaat uit naar het verbinden van publieke en private partijen binnen de water- en energiesector. Marjolein heeft ervaring met het ontwikkelen van kennis en innovatieprogramma's rond thema's als klimaatverandering en duurzame waterbouw. Daarnaast adviseert zij bedrijven over de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun bedrijf en product. De kracht van Marjolein ligt in het verbinden van inhoud, belangen en mensen binnen en tussen organisaties. Duurzaam, maar met draagvlak en draagkracht, daar gaat het haar om. Achtergrond: Milieuhygiëne aan Wageningen Universiteit.

http://www.twynstragudde.nl

http://www.twynstragudde.nl