Gemeente Dongen

Dongen, Loon op Zand en Waalwijk samen aan de slag met Groen Blauwe Diensten

Publicatiedatum: 5-1-2010

Er is geen andere Nederlandse provincie die zo'n grote verscheidenheid aan landschappen kent als Brabant. Denk aan schitterende bossen, vennen, meanderende beken, uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. De gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk willen dit typische Brabantse landschap dan ook graag behouden en versterken door de subsidieregeling Groen Blauwe diensten Noord-Brabant verder uit te werken. Met behulp van deze regeling worden particuliere grondeigenaren ondersteund die zich actief willen inzetten voor de kwaliteit van het platteland. Deelnemers krijgen naast een dekkende vergoeding voor aanleg en de inzet van grond een zesjarige beheersvergoeding.

Het Groen Blauw Stimuleringskader is gericht op het versterken van natuur- en landschapswaarden in de provincie Noord-Brabant. De regeling kan toegepast worden op landbouwgrond, buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Om deze doelstellingen te bereiken zijn 25 landschap-, recreatie- en waterpakketten opgesteld. Hierbij kunt u denken aan een pakket amfibieënpoel, hoogstamboomgaard of wandelpad over boerenland. Voor ieder pakkettype is een beschrijving gemaakt waaraan de inrichting moet voldoen, welk beheer voor dit pakket noodzakelijk is en welke vergoeding er wordt geboden voor inrichting en beheer.

Voorbereiding openstelling regeling
Het is de bedoeling om vanaf begin 2011 de regeling in de vier gemeenten open te stellen. Om dit te kunnen doen wordt in 2010 samen met de provincie Noord Brabant, de waterschappen, het Brabants Landschap, landbouwers, (agrarische) natuurverenigingen en gebiedskenners het openstellen van de regeling voorbereid. Onderdeel van deze voorbereiding is het opstellen van een landschapsbeleidsplan. Daarin staan natuur- en landschapsdoelen voor het grondgebied van de gemeenten geformuleerd. Daarna wordt, als basis voor de uitvoering van de regeling, een vierjarig gebiedscontract afgesloten tussen de gemeenten, waterschappen en de provincie. Grondeigenaren kunnen op basis van dit gebiedscontract contracten afsluiten met de provincie voor groene of blauwe dienstverlening.

Vervanging bestaande regelingen Dongen en Waalwijk In de gemeenten Dongen (Subsidieverordening particulier landschapsbeheer gemeente Dongen) en Waalwijk is op dit moment al een regeling van kracht die lijkt op het stimuleringskader. Deze regelingen lopen af en worden vervangen door de nieuwe regeling. Met mensen die een contract hebben onder de oude regeling wordt te zijner tijd contact opgenomen om te kijken naar de mogelijkheden onder de nieuwe regeling.

Financiering
Gemeenten, waterschappen en de provincie betalen gezamenlijk voor de uitvoering. Iedere euro die gemeenten of waterschappen beschikbaar stellen voor de regeling wordt door de provincie verdubbeld. Hierdoor ontstaat als het ware een gebiedsfonds waaruit de financiering van aanleg, beheer en onderhoud betaald kan worden.

Ondersteuning bij aanvragen als succesfactor
We kunnen ons voorstellen dat potentiële deelnemers behoefte hebben aan ondersteuning bij de aanvragen. Daarom voorziet de regeling in actieve begeleiding en wordt een zogenaamde velcoördinator aangesteld. De veldcoördinator is het gezicht van de regeling naar buiten toe. Hij of zij geeft toelichtingen op de regeling aan aanvragers en helpt bij het concreet aanvragen van de pakketten. Meer informatie is tevens te vinden op www.brabant.nl/stimuleringskader