Gemeente Heerde


                                                  B  W  W  W
                                            Akkoord
                                            Bespreken
                                            Datum: 


Openbare besluitenlijst 

College van B&W, vergadering van 5 januari 2010 


Aanwezig: 
burgemeester W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen en 
algemeen directeur/gemeentesecretaris F. Dijkstra. 
Nr Onderwerp           Advies                      Besluit

   Afdeling Bedrijfsvoering 

 1 Openbare besluitenlijst van  Vast te stellen.                 Conform advies. 
   22 december 2009. 

   Algemeen directeur/gemeentesecretaris 

 2 Deregulering 
   Deregulering.         1. Kennis te nemen van de rapportage       Conform advies. 
                   over deregulering. 
                  2. Hierover op de gemeentepagina 
                   informatie te verstrekken. 

   Afdeling Samenleving 

 3 Wijkgericht werken 
   Wijkgericht werken.      1. In te stemmen met een wijkindeling van Conform advies. 
                   de gemeente in vijf wijken: Wapenveld, 
                   Veessen/Vorchten, Heerde-oost, Heerde-
                   west en Heerde-centrum, conform de bij 
                   het advies gevoegde tekeningen. 
                  2. In te stemmen met de voorgestelde 
                   ambtelijke contactpersonen voor de   
                   vijf wijken in de gemeente. 
                  3. Na de samenstelling van het nieuwe 
                   college te starten met de wijk-
                   bijeenkomsten en voor de zomer-
                   vakantie 2010 ten minste één wijk- 
                   avond rond het thema wijkgericht 
                   werken te organiseren. 
                  4. Na de samenstelling van het nieuwe 
                   college `wijkwethouders' aan te wijzen. 
 4 Zorgverzekering 
   Notitie wanbetaling      1. Kennis te nemen van de notitie         Conform advies. 
   zorgverzekering.        en de daarin verwoorde beleidslijn. 
                  2. Deze materie onder de aandacht te 
                   brengen via een algemene publicatie  
                   en bij verwijzers. 
                           Blad 1 


Nr Onderwerp             Advies                      Besluit

   Afdeling Ruimte 

 5 Artillerie Schietkamp 
   Brandveiligheidplan Artillerie  In te stemmen met het Brandveiligheidplan Conform advies. 
   Schietkamp.           Artillerie Schietkamp. 
 6 Kansspelen 
   Vaststellen bingorooster     Het bingorooster 2010 vast te stellen.      Conform advies. In brief regel-
   2010.                                       geving vanuit de APV noemen. 
 7 Recreatie 
   Nota verblijfsrecreatie     1. In te stemmen met de beantwoording      Conform advies. Persbericht uit 
   gemeente Heerde.          van de ingediende inspraakreactie       laten gaan. 
                    zoals verwoord in het inspraakverslag. 
                   2. De ingekomen inspraakreactie zonder 
                    NAW(naam, adres en woonplaats)- 
                    gegevens en ingediend buiten de 
                    gestelde termijn, buiten behandeling    
                    te laten. 
                   3. De raad in zijn vergadering van 
                    15 februari 2010 voor te stellen        
                    de Nota verblijfsrecreatie gemeente 
                    Heerde vast te stellen. 
 8 Gedoogbesluit 
   Gedoogbesluit camping      1. Een gedoogbesluit te verlenen voor      Conform advies, met dien 
   "De Tesseplekke",         het in gebruik nemen van de gronden      verstande dat het besluit      
   Hogeweg 17 te Veessen.       gelegen binnen de milieucirkel.        voor maximaal 4 jaar geldt. 
                   2. Te gedogen dat op deze gronden 
                    maximaal 15 kampeerplaatsen worden 
                    geplaatst. 
                   3. Het gedoogbesluit te verlenen voor     
                    twee jaar na dagtekening van het besluit. 


                            Blad 2

---- --