Gemeente Apeldoorn

Mr. G. J. de Graaf

Burgemeester van Apeldoorn

Aan de heer A.H.M. Kunneman

Fractievoorzitter PvdA

Apeldoorn, 9 december 2009.

Geachte heer Kunneman,

In antwoord op uw vragen over toelagen en premies van Hoofdcommissarissen bericht ik

u het volgende.

Alhoewel u mij aanschrijft als burgemeester, stelt u uw vragen aan mij als

Korpsbeheerder.

Zoals u ongetwijfeld weet, kan ik vragen uit de raad slechts als burgemeester

beantwoorden, aangezien mijn verantwoordingsplicht als Korpsbeheerder niet de raden

van de gemeenten van de politieregio, maar het regionale college geldt.

Uw vragen heb ik derhalve voorgelegd aan de Korpsbeheerder met het verzoek deze te

beantwoorden.

Zijn antwoorden treft u hierbij aan.

Gaarne vertrouw ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

~.
J

, · I

pil.T
·····
, "
· Noord- en Oost-Gelderland
~
· Korpsbeheerderf~ -"'~~
Postbus 618
7300 AP APELDOORN
Telefoon 0900 8844
Fax 0555436199
Gemeente Apeldoorn
Ta.v. de burgemeester
K~rpsbeheerder Mr. G.J. de Graaf mr. G.J. de Graaf I Postbus 9033

i 7300 ES Apeldoorn

Korpsonderdeel Korpsleiding
i

l

Behandeld door Dieuwke Haak
DdOrkiesnummer 055 543 6023
Ons kenmerk 09uit00666
I Datum 8 december 2009
I
; OndelWerp Antwoorden vragen PvdA

Bijlagen Antwoorden vragen PvdA

Geachte burgemeester De Graaf,
U hebt aan mij de actualiteitsvragen van de PvdA-fractie Apeldoorn doorgestuurd met het . verzoek deze te beantwoorden. In de bijlage treft u de antwoorden aan gesteld naar aanleiding van de berichten over toelagen en premies hoofdcommissarissen. Ik vertrouw erop u hiermee yoldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijk groet,
(~de1raaf
/ korpsbehe der /

, I

,
! pt.L 1T 1;-.· "'"' .~
( i"-~~~
· Noord- en Oost~G~lderland
· Korpsbeheerderf'~'?"~

Antwoorden op actualiteitsvragen van de PvdA-fractie gemeenteraad Apeldoorn, de heer Kunneman, art. 33 reglement van orde van de gemeenteraad Apeldoorn, over toelagen en premies van de hoofdcommissarissen.
Algemeen:
RTL Nieuws heeft op 28 november bericht over een onderzoek haar de declaraties bij korpschefs. Verschillende media hebben daarna artikelen gepubliceerd over het declaratiegedrag van de politietop in ons land. Ook onze korpsleiding wordt daarin genoemd. Uit dit onderzoek is naar voren; gekomen, dat door de korpsleiding van Noord- en Oost-Gelderland geen onterechte declaraties zijn ingediend.
De korpsbeheerder houdt het toezicht en de controle op de uitgaven van het korps Noord- en Oost-Gelderland. De korpschef, Annelore Roelofs, blijft binnen de kaders van de afspraken zoals de korpsbeheerder die met haar heeft gemaakt bij aanstelling in maart 2007. Het salaris is afgesproken op basis van het Besluit Bezoldiging Politie (Bbp). 1. Vraag een
Is de Korpsbeheerder met ons van mening dat in een dergelijke functie een, nader te bepalen, vaste representatievergeding (zoals dat bij politieke gezagsdragers gebruikelijk is) een veel betere oplossing is.
Wellicht is een vaste representatievergoeding een betere oplossing in deze situatie. Het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs hebben afgesproken dat er op korte termijn een toets plaatsvindt op de declaraties van de politietop. Ik verwacht dat naar aanleiding van dit onderzoek ook richtlijnen zullen worden geformuleerd over de wijze waarop representatiekosten het lDeste kunnen worden vergoed aan de korpschefs. Ik wacht dit onderzoek eerst af.
2. Vraag twee
Zijn de ontvangen' persoonlijke toel~gen over de periode januari 2008 tot en met juni 2009 bedoeld voor deze periode of hebben deze betrekking op een andere periode.
Alle toelagen zijn bruto bedragen en alle bedragen zijn gerekend over anderhalf jaar, zoals door RTL gevraagd. De persoonlijke toelagen die achteraf worden afgerekend hebben uiteraard betrekking op een voorliggende periode. 3. Vraag drie
In de Stentor van 1 december staat een overzicht van de top 5 functioneringstoelage, mw. Roelofs staat op de tweede plaats. Vermeld wordt dat de functioneringstoelage een bonus is die alleen wordt uitgekeerd als vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd. Klopt deze bewering, en zo ja welke doelen zijn gesteld en gerealiseerd.
Het klopt dat bij het overzicht van de top 5 functioneringstoelage staat dat dit een bonus is die alleen wordt uitgekeerd als vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd. De functioneringstoelage wordt toegekend indien naar het oordeel van de korpsbeheerder sprake is van zeer goede of uitstekende vervulling van de functie. In de genoemde periode heeft de korpschef naar alle tevredenheid haar functie vervuld en voldaan aan de afspraken die met de korpsbeheerder zijn gemaakt.

4. Vraag vier
In de bijlage van uw brief aan RTL nieuws staat een totaal aan toelages vermeld van 41.350 (incillsief de reeds genoemde 14.132). Er wordt een vakantie geld vermeld van 16.267. Hierop afgaand zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de totale honorering exclusief vakantie geld boven de Balkenende norm uitkomt. Is deze conclusies juist, zo nee waarom niet. Uw conclusie is onjuist. De totale beloning van de korpschef Noord- en Oost-Gelderland komt niet boven de zogenoemde Balke'nende-norm. Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) dienen inkomens die hoger zijn dan de zogenoemde Balkenende norm door instellingen die overwegend door publieke middelen warden gefinancierd te worden gepubliceerd. De politie Noord- en Oost-Gelderland vermeldt de gegevens in het jaarverslag. Het inkomen van de korpschef hoeft op grond van de WOPT niet te worden vermeld omdat deze niet boven de gestelde normen uitkomt.
5. Vraag 5
Is er een wettelijk kader waarbinnen de honorering van Top functionarissen bij de politie is geregeld?,
Zo ja hoe verhoudt de honorering vah de hoofdcommissaris zich tot deze norm. Zo nee, bent u een voorstander van een dergelijk wettelijk kader. Ja, er is een wettelijk kader waarbinnen de honorering van Top functionarissen bij de politie is geregeld. Ik heb de verschillende wet- en regelgeving hierboven reeds genoemd en aangegeven dat de beloning van de korpschef Noord- en Oost-Gelderland past binnen de gestelde kaders. De beloning van de korpschefwordt gebaseerd op de het besluit algemene rechtspositie politie (BARP), het Besluit Bezoldiging Politie (Bbp) en het beloningskader van de politietop
Het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs hebben afgesproken dat er op korte termijn een toets plaatsvindt op de declaraties van de politietop. Ook wordt beoordeeld of de beloningen en toelagen van de politietop passen binnen het besluit' algemene rechtspositie politie (BARP) en het beloningskader van de politietop. Iki verwacht dat het onderzoek de vraag zal beantwoorden of het wettelijk kader voldoende normerend is voor de honorering van de hoofdcommissarissen. Ik wacht dit onderzoek ~ i

---- --