Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 4 januari 2010

|2.1.  |Subsidiëring VVV Oost   |De subsidieverlening en          |Wethouder  |      |
|    |Gelre 2007, 2008 en 2009 |subsidievaststelling aan de VVV Oost Gelre|Frank    |      |
|    |             |over 2007 en 2008 vaststellen op E    |       |      |
|    |             |54.000,-- per jaar.            |       |      |
|    |             |De subsidieverlening voor 2009 vaststellen|       |      |
|    |             |op E 47.800,--              |       |      |
|    |             |Het bedrag E16.264,-- alsnog terugvorderen|       |      |
|    |             |en verrekenen met de subsidiebedrag van  |       |      |
|    |             |2009. Dit bedrag verrekenen met de nog te |       |      |
|    |             |betalen subsidie over 2009.        |       |      |

|2.3.  |Subsidie Slag om Grolle  |De subsidie voor de organisatie van de  |Wethouder  |C     |
|    |2010           |Slag om Grolle voor 2010 te verhogen van E|Frank    |(26-01-'10)|
|    |             |30.000,-- naar E 40.000,-- er wordt    |       |      |
|    |             |daarnaast een garantstelling gegeven voor |       |R     |
|    |             |de inkomsten uit kaartverkoop. De     |       |(09-02-'10 |
|    |             |inkomsten uit kaartverkoop worden     |       |      |
|    |             |garantgesteld tot E 86.000,-- waarbij de |       |      |
|    |             |gemeente maximaal E 25.000,-- bijpast.  |       |      |
|    |             |Het evenement Slag om Grolle structureel |       |      |
|    |             |op te nemen in de subsidieverordening.  |       |      |
|    |             |Hiervoor zal in de loop van 2010 een   |       |      |
|    |             |afzonderlijk voorstel aan uw college c.q. |       |      |
|    |             |raad worden gedaan            |       |      |
|    |             |De meerkosten voor 2010 te dekken uit de |       |      |
|    |             |post incidenteel onvoorzien.       |       |      |
|2.4.  |Benoeming lid en     |De heer W. Waalder benoemen als lid van de|Wethouder  |C     |
|    |plaatsvervangende leden  |gebiedscommissie namens historische    |Hulshof   |(26-01-'10)|
|    |Gebiedscommissie     |verenigingen en hem dit besluit mee te  |       |      |
|    |             |delen met bijgevoegde brief;       |       |R     |
|    |             |De voorgedragen plaatsvervangend leden van|       |(09-02-'10)|
|    |             |de Gebiedscommissie te benoemen en hen dit|       |      |
|    |             |besluit mee te delen met bijgevoegde   |       |      |
|    |             |brief.                  |       |      |
|2.5  |Ontwerp bestemmingsplan  |Het ontwerpbestemmingsplan en het     |Wethouder  |      |
|    |Zwolseweg 15 Groenlo   |ontwerpplan M.e.r. vast te stellen    |Hulshof   |      |
|    |(vergroting agrarisch   |                     |       |      |
|    |bouwperceel)       |                     |       |      |
|2.7  |Beleidsnota illegaal   |De illegale situaties op een       |Wethouder  |      |
|    |grondgebruik       |gestructureerde wijze aan te pakken door |Frank    |      |
|    |             |de bijgevoegde beleidsnota illegaal    |       |      |
|    |             |grondgebruik vast te stellen.       |       |      |
|    |             |Opmerking: specifieke aandacht voor goede |       |      |
|    |             |begrijpelijke informatie.         |       |      |
|B&M  |             |                     |       |      |
|3.1.  |Budgetovereenkomst NME  |De budgetovereenkomst Natuur- en     |Wethouder  |      |
|    |2010           |Milieu-educatie 2010 met bijbehorende   |Frank    |      |
|    |             |bijlagen vast te stellen.         |       |      |
|B&B  |             |                     |       |      |
|4.1.  |Zwarte Cross Festival   |In te stemmen met het verzoek het Zwarte |       |      |
|    |             |Cross Festival vanaf 2010 van 2 naar 3  |       |      |
|    |             |festivaldagen uit te breiden.       |       |      |
|W&B  |             |                     |       |      |
|5.3  |Aanvullend krediet    |De kosten van renovatie en aanpassing van |Wethouder  |C     |
|    |renovatie en aanpassing  |de basisschool Frans ten Bosch die voor  |Gerrits   |(19-01-'10)|
|    |basisschool Frans ten   |rekening van de gemeente komen, te bepalen|       |      |
|    |Bosch           |op E 307.000,00.             |       |R     |
|    |             |Voor financiering van de werkzaamheden aan|       |(09-02-'10)|
|    |             |de gemeenteraad voor te stellen om, naast |       |      |
|    |             |de hiervoor al beschikbare kredieten van E|       |Ter    |
|    |             |163.880,00, een aanvullend krediet van E |       |besluitvorm|
|    |             |143.120,00 beschikbaar te stellen.    |       |ing    |
|5.4  |Krediet uitvoeren lokaal |Krediet beschikbaar te stellen van E   |Wethouder  |      |
|    |maatwerk basisschool   |52.500,00 voor het uitvoeren van     |Gerrits   |      |
|    |De Watermolen       |aanpassingen in basisschool De Watermolen |       |      |
|5.5  |Heropenstelling op vrijdag|Akkoord te gaan met de heropenstelling van|Wethouder  |      |
|    |van de balie Burgers in  |de balie Burgers op vrijdag en voor de  |Gerrits   |      |
|    |Groenlo per 1-1-2010   |beveiliging gedurende de openstelling op |       |      |
|    |             |dinsdag en vrijdag een budget van E 19.000|       |      |
|    |             |beschikbaar te stellen ten laste van de  |       |      |
|    |             |post "structureel onvoorzien".      |       |      |
|5.6  |Aanwijzing van Café Zaal |Café Zaal Hogenkamp aan te wijzen als   |Wethouder  |      |
|    |Hogenkamp als 'huis der  |'huis der gemeente' voor de voltrekking  |Gerrits   |      |
|    |gemeente' voor de     |van huwelijken/registratie van      |       |      |
|    |voltrekking van      |partnerschappen.             |       |      |
|    |huwelijken/registratie van|                     |       |      |
|    |partnerschappen      |                     |       |      |
|5.7  |Aanwijzing Kaasboerderij |Kaasboerderij Weenink aan te wijzen als  |Wethouder  |      |
|    |Weenink als 'huis der   |'huis der gemeente' voor de voltrekking  |Gerrits   |      |
|    |gemeente' voor de     |van huwelijken/registratie van      |       |      |
|    |voltrekking van      |partnerschappen              |       |      |
|    |huwelijken/registratie van|                     |       |      |
|    |partnerschappen.     |                     |       |      |
|SZ   |             |                     |       |      |
|6.1.  |Vaststellen verordening  |De gemeenteraad voorstellen de verordening|Wethouder  |C     |
|    |Wet inburgering      |Wet inburgering Oost Gelre 2010 volgens |Gerrits   |(19-01-'10)|
|    |             |bijgaand concept vast te stellen.     |       |      |
|    |             |                     |       |R     |
|    |             |                     |       |(09-02-'10)|
|    |             |                     |       |      |
|FIN  |             |                     |       |      |
|7.1  |Aanwijzingsbesluit    |De volgende personen aan te wijzen als  |Wethouder  |      |
|    |invorderingsambtenaar   |invorderingsambtenaar:          |Hulshof   |      |
|    |             |mevrouw F.W.M. Krabben - Doppen      |       |      |
|    |             |mevrouw K.B.M. te Woerd - Dam       |       |      |
|    |             |heer    M.B.M. Holkenborg       |       |      |
|FZ   |             |                     |       |      |
|P&O  |             |                     |       |      |
|9.1.  |Klachtencommissie     |Besluiten de huidige klachtenregeling   |Wethouder  |      |
|    |ongewenst gedrag voor   |seksuele intimidatie, discriminatie,   |Bonsen    |      |
|    |gemeentelijke overheid  |agressie en geweld in te trekken.     |       |      |
|    |             |Besluiten de Regeling klachtencommissie  |       |      |
|    |             |ongewenst gedrag voor de gemeentelijke  |       |      |
|    |             |overheid van toepassing te verklaren voor |       |      |
|    |             |de gemeente Oost Gelre.          |       |      |
|    |             |Aan te sluiten bij de landelijke     |       |      |
|    |             |klachtencommissie ingesteld door het   |       |      |
|    |             |College van Arbeidszaken.         |       |      |
|Besluiten B&W vergadering 21    |                     |       |      |
|december 2010           |                     |       |      |
|2.3.  |Gewijzigd vaststellen   |De gemeenteraad het bestemmingsplan    |Wethouder  |C     |
|    |aanpassen agrarisch    |'Buitengebied 1998, herziening 42'    |Hulshof   |(26-01-'10)|
|    |bouwperceel Vragenderweg |(aanpassen agrarisch bouwperceel     |       |      |
|    |71 Vragender       |Vragenderweg 71 te Vragender) gewijzigd  |       |R     |
|    |             |laten vaststellen conform de bij dit   |       |(09-02-'10)|
|    |             |besluit behorende en gewaarmerkte     |       |      |
|    |             |bescheiden.                |       |      |
|2.4.  |Verzoek bed & breakfast  |onder voorwaarden instemmen met handhaving|Wethouder  |      |
|    |Zwolseweg 9 Groenlo    |van de schuur nr. 4;           |Hulshof   |      |
|    |             |onder voorwaarden instemmen met handhaving|       |      |
|    |             |van het bakhuisje nr. 10;         |       |      |
|    |             |handhaving van schuur nr. 5 (paddock)   |       |      |
|    |             |afwijzen;                 |       |      |
|    |             |het plan in procedure brengen.      |       |      |
|2.5.  |verzoek J. Sloot     |onder voorwaarden instemmen met handhaving|Wethouder  |      |
|    |VAB-regeling beeïndiging |van de aangebouwde schuur (waarbij de bouw|Hulshof   |      |
|    |veehouderij Oude     |van 1 woning is toegestaan);       |       |      |
|    |Lievelderweg 2 Lievelde  |onder voorwaarden jaarlijks tijdelijk   |       |      |
|    |             |groepskamperen toestaan (i.p.v.      |       |      |
|    |             |structurele uitbreiding van de      |       |      |
|    |             |minicamping).               |       |      |
|2.7.  |Verzoek uitbreiding    |In principe medewerking te verlenen aan  |Wethouder  |      |
|    |buitenpark bij Binnenpret |het verzoek van Kinderspeelparadijs    |Hulshof   |      |
|    |aan De Stegge 23 te    |Binnenpret, De Stegge 23 te Lievelde, om |       |      |
|    |Lievelde         |de buitenruimte met 4000 m2 te vergroten. |       |      |
|    |             |Als voorwaarde voor de uitbreiding een  |       |      |
|    |             |uitgebreid landschapsplan te vragen (welke|       |      |
|    |             |door de gemeente en provincie dient te  |       |      |
|    |             |worden goedgekeurd), waarin onder andere |       |      |
|    |             |wordt ingegaan op de aanwezige waarden in |       |      |
|    |             |het kader van de Ecologische       |       |      |
|    |             |Hoofdstructuur. Extra aandacht voor de  |       |      |
|    |             |inhoud van het landschapsplan en de    |       |      |
|    |             |garanties voor realisering.        |       |      |
|    |             |Te besluiten dat onderhavige uitbreiding |       |      |
|    |             |de laatste uitbreiding is die mogelijk  |       |      |
|    |             |wordt gemaakt, in verband met de ligging |       |      |
|    |             |in de EHS en in het buitengebied.     |       |      |
|    |             |Een bestemmingsplanprocedure op te    |       |      |
|    |             |starten, zodra alle aangeleverde gegevens |       |      |
|    |             |akkoord zijn bevonden.          |       |      |
|    |             |Overleg over de huidige en toekomstige  |       |      |
|    |             |geluidhinder.               |       |      |
|3.1.  |Tweede bedrijfswoning   |De tweede bedrijfswoning niet toe te   |Wethouder  |      |
|    |Waalderweg 38a te     |staan.                  |Hulshof   |      |
|    |Mariënvelde        |                     |       |      |
|    |             |                     |       |      |
---- --