Rabobank Nederland

Published: 17:00 05-01-2010 /Source: Rabobank /AEX: Rabobank /ISIN: - Herstel van vertrouwen belangrijk in 2010

Rabobank Groep een winstgevende en solide bank

'Het allerbelangrijkste in 2010 is dat dit het jaar moet worden van herstel van vertrouwen in de financiële sector. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de klanten mogen rekenen op goede en transparante producten, op deskundige en betrokken advisering en op een juiste behandeling van klachten. Het vraagt van de klant zelf dat hij zich verdiept in zijn financiële behoefte en in de vraag welke risico's hij bereid is te aanvaarden.

Financiële instellingen worstelen met een imagoprobleem en moeten opnieuw verbinding zoeken met de samenleving en politiek. Door aan te geven dat er geen onverantwoorde risico's worden genomen, door het bonusvraagstuk aan te pakken en door te markeren dat zij een maatschappelijke functie vervullen. Alleen dan zal het vertrouwensherstel duurzaam kunnen zijn. Dan zal de klant, particulier of bedrijf, weer met een gerust hart zijn bankzaken overlaten aan een degelijke financiële instelling en dat is dan natuurlijk bij voorkeur de Rabobank!' Aldus Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Nederland, in zijn nieuwjaarstoespraak in Utrecht.

Over de resultaten van de bank in 2009 zei hij:

'Ondanks de slechte economische situatie blijft de Rabobank Groep een winstgevende bank met een uitermate sterke vermogenspositie. Wel voorzien we, net zoals bij onze halfjaarcijfers, een daling van nettowinst. Onze solide vermogenspositie blijkt uit de tier 1-ratio, deze komt waarschijnlijk uit boven het gewenste hoge niveau van 12,5%.

Als gevolg van de economische omstandigheden daalde het activiteitenniveau en namen de waardeveranderingen toe. Ondanks de kredietcrisis en de huidige economische omstandigheden hebben we de hoge kredietwaardigheid behouden, een buitengewone prestatie. Moody's en Standard & Poor's herbevestigden in oktober en november jongstleden de triple A-rating. Wel was de huidige situatie voor beide ratinginstellingen aanleiding om de stable outlook te wijzigen in een negative outlook. Om de winst op niveau te houden stuurden we actief op marges en bespaarden we over de gehele linie op kosten. De effecten van deze maatregelen begonnen, vooral in de tweede helft van 2009, duidelijk zichtbaar te worden en deze zullen verder doorwerken in 2010.'

Hoogste prioriteit voor behoud financiële soliditeit

De huidige economische situatie resulteerde bij klanten van de Rabobank in een lager activiteitenniveau. Hierdoor vlakte de groei van de kredietportefeuille af en namen de waardeveranderingen toe. Om een solide vermogenspositie te behouden, wat nodig is om klanten ook op lange termijn goed te kunnen blijven bedienen, moeten gezonde marges op het gehele productassortiment gemaakt worden en er moet scherp op de kosten gestuurd worden. In 2010 zullen de bedrijfslasten bij al onze groepsonderdelen nog kritischer tegen het licht gehouden worden en de arbeidsinzet zal scherper worden afgestemd op het verwachte activiteitenniveau. Ook wordt op de kosten bespaard door meer in te zetten op virtuele kanalen en processen verder te standaardiseren.

Lager activiteitenniveau en toename waardeveranderingen

De Nederlandse consument ging meer sparen en er werd hevig gestreden om de gunst van de spaarder. Klanten vertrouwden meer spaargeld aan de lokale Rabobanken toe, maar er moest wel beperkt op het marktaandeel worden ingeleverd. Door de felle concurrentie daalde de spaarmarge. Bij Rabobank International stegen de baten bij Global Financial Markets. Robeco en Sarasin profiteerden van het beursherstel met als gevolg dat het verlies dat werd gemaakt in het eerste halfjaar van 2009 werd omgebogen in een winst. Bij De Lage Landen en bij FGH Bank verbeterden de marges op nieuwe leasetransacties en vastgoedkredieten. Rabo Vastgoedgroep verkocht minder woningen tegen een gemiddeld lagere marge. Als gevolg van de slechte economische situatie verging het onze Nederlandse klanten in het midden- en kleinbedrijf minder goed. Dit leidde bij de lokale Rabobanken tot een stijging van de waardeveranderingen. Ook bij Rabobank International en De Lage Landen bleven deze verliezen, net als in de eerste helft van 2009, op een hoog niveau.

Kredietgroei op lager niveau

Als gevolg van de slechte economische omstandigheden in Nederland nam de groei van de kredietportefeuille af. In de hypotheekmarkt behield de Rabobank haar leidende positie en in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf werd deze uitgebreid. De lokale Rabobanken en Obvion lieten nog steeds leningengroei zien, maar deze was fors minder dan in 2008. Bij Rabobank International nam de omvang van de portefeuille af. Door deze ontwikkelingen vlakte de groei van de kredietportefeuille op groepsniveau af, vooral in de tweede helft van 2009. Particuliere en zakelijke klanten vertrouwden meer middelen toe aan de lokale Rabobanken. Echter door de uitstroom van zakelijke termijndeposito's bij Rabobank International nam de omvang van de totale toevertrouwde middelen af. Vaak hebben bedrijven deze middelen nu zelf hard nodig voor hun bedrijfsvoering. Het beheerd vermogen nam zowel bij Robeco als bij Sarasin toe als gevolg van een instroom van vermogen in combinatie met het beursherstel. De inhouding van winst en de uitgifte van hybride vermogen leidden tot een toename van het eigen vermogen.

Vooruitstrevend op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook in 2009 is de Rabobank Groep vooruitstrevend gebleven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn Food & Agribusiness Principles geformuleerd die beogen bij te dragen aan de verduurzaming van heel de waardeketen, van bron tot aan consumptie. Ook is het Dutch Greentech Fund opgericht samen met het Wereld Natuur Fonds, TU Delft en Wageningen Universiteit. Het fonds investeert in kansrijke Nederlandse startende bedrijven die met innovatieve technologie of processen de waardeketens verduurzamen, met name met betrekking tot landbouw, voedselproductie, water, lucht en bio-energie. Met dit fonds richt de Rabobank zich - gezien de urgentie van de klimaatproblematiek - op het verminderen van CO2-uitstoot. Tegen deze achtergrond wordt met ingang van 2010 een punt achter de Rabocard met klimaatcompensatie gezet. Het jaar 2009 was onveranderd een jaar met veel belangstelling voor beleggingen in groene investeringen. De belangstelling voor groenobligaties en groensparen is bij de Rabobank klanten groot. De vraag is in feite groter dan het aanbod. Het uit te geven bedrag aan groenobligaties is echter beperkt doordat er als gevolg van de economische crisis minder projecten zijn om in te investeren. Naar verwachting zal het saldo aan gefinancierde groenprojecten dit jaar enigszins teruglopen. De bank bespeurt in het vierde kwartaal wel enig herstel in de markt. Met name op het gebied van windenergie komen er weer projecten van de grond.

Rabobank Private Banking, Robeco en Sarasin zetten hun ontwikkeling voort op het gebied van verantwoord beleggen. Zo wordt betrokkenheid bij controversiële wapens actief uitgesloten, en zijn er initiatieven om de principes van verantwoord beleggen op alle dienstverlening toe te passen.

Rabo Vastgoedgroep realiseerde en startte een aantal aansprekende projecten op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling en duurzaam bouwen, bijvoorbeeld Plantage De Sniep in Diemen en De Rotterdam in Rotterdam. Daarnaast droeg zij bij aan het verdubbelen van het budget voor starterswoningen. Tenslotte was Rabo Vastgoedgroep hoofdsponsor van de Open Monumenten Dag 2009.

De Lage Landen heeft zich verder ontwikkeld als finance partner van duurzame oplossingen op het gebied van onder andere duurzame energie, LED-verlichting voor onder andere de glastuinbouw, recycling van geleasde kapitaalgoederen, en elektrische voertuigen en accusystemen. Voor medewerkers ontwikkelde zij het Green Car Plan en het Green Energy Plan. Verder trof zij voorbereidingen voor de oprichting van De Lage Landen Foundation, die zich onder andere richt op microleasing van landbouwapparatuur.

Ook in 2010 wordt verder geïnnoveerd. Zo blijven we bijdragen aan het verduurzamen van de food & agribusiness, en aan het innoveren op het gebied van duurzame energie. We blijven werken aan het verbeteren van onze eigen eco-efficiency en de reductie van onze CO2-uitstoot. Onze maatschappelijke verslaglegging zullen we online integreren met onze financiële verantwoording in een geïntegreerd jaarverslag.

De recessie voorbij

Wereldwijd hebben de meeste landen in de tweede helft van 2009 de eerste stappen uit de recessie gezet. Financiële markten herstelden zich van de enorme stress die de start van het jaar 2009 kenmerkte. De hernieuwde economische groei steunt in belangrijke mate op succesvol overheidsbeleid en het minder scherp afbouwen van de voorraden door het bedrijfsleven. Beide factoren zijn tijdelijk, waardoor een blijvende hoge groei niet vanzelfsprekend is. Hoewel van een nieuwe recessie waarschijnlijk geen sprake zal zijn, verwacht Rabobank voor de meeste landen gedurende 2010 een terugval in de economische groei. De dynamiek van de voorraadcyclus is dan uitgewerkt en overheden zien zich door sterk oplopende begrotingstekorten gedwongen om stimulerende maatregelen af te bouwen. Bovendien zal de hoge en hier en daar nog oplopende werkloosheid tot blijvende voorzichtigheid leiden bij de consument. De zwakke economische groei volgt op een zeer forse krimp, waardoor de economische activiteit in veel landen gedurende heel 2010 nog blijft steken onder het niveau dat voor de recessie behaald werd. Dit betekent dat de groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid niet voldoende zal zijn om het verlies van 2009 goed te maken. Ook voor Nederland is dit het geval. De economische groei wordt deels gerealiseerd in sectoren die het afgelopen jaar hard zijn getroffen, zoals industrie, handel, en vervoer. Terwijl daar een deel van de verloren omzet weer goed gemaakt wordt, krijgen andere sectoren, denk aan de bouw, het juist nog zwaar te verduren. Bedrijven en werknemers zullen dit jaar dus voor grote uitdagingen blijven staan. De onzekerheid over de economische situatie maakt het noodzakelijk dat wij samen met onze klanten met open vizier naar de toekomst blijven kijken. Daarbij zullen we rekening houden met mogelijke risico's en hoe daar mee om te gaan, maar vooral ook de ogen open houden voor kansen en manieren om deze te grijpen.