Gemeente Oldebroek


Commissie Ruimte en Grond bespreekt herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein Wezep.

Aan de orde zal komen het 'Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein Wezep'.

Agenda raadsbrede commissie Ruimte en Grond

Spreekrecht
In iedere openbare commissievergadering bestaat voor direct belanghebbenden de gelegenheid kort het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is mogelijk via de raadsgriffier.