Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDatum 4 januari 2010 Uw brief

Aanbieden Arbeidsmarktbrief 2009 en Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze Geachte voorzitter, brief. In de Arbeidsmarktbrief 2007 hebben wij onze uitgangspunten neergelegd voor het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Om goede zorg te faciliteren is het van belang dat vraag naar en aanbod van zorgmedewerkers in balans zijn. De focus van de Arbeidsmarktbrief 2007 was vooral gericht op maatregelen op de korte en de middellange termijn. Voorzien werd echter al dat op de langere termijn bij ongewijzigd beleid ernstige knelpunten gaan optreden in de arbeidsmarkt in de zorg.

Daarom heeft het kabinet in 2008 het Zorginnovatieplatform gevraagd om op deze uitdaging nader in te gaan. Op 26 november 2009 heeft het Zorginnovatieplatform zijn adviesrapport `Zorg voor mensen, mensen voor de zorg' aangeboden aan het kabinet. Op 8 december 2009 hebben wij uw Kamer dit rapport toegezonden. Wij hebben met veel belangstelling kennis genomen van het advies en zullen de komende maanden in overleg treden met alle betrokken partijen. We verwachten in maart 2010 met een kabinetsstandpunt te zullen komen.

Met deze brief willen wij u, zoals we dat jaarlijks doen, vooral informeren over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg. Wij baseren ons hoofdzakelijk op het rapport `Regiomarge 2009', dat we u eerder hebben toegezonden, en het rapport `Arbeid in Zorg en Welzijn 2009' dat wij u hierbij aanbieden. Beide rapporten zijn tot stand gekomen in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, dat wij gezamenlijk met sociale partners, UVW-Werkbedrijf en Calibris uitvoeren.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Welzijn en Sport,

dr. A. Klink dr. J. Bussemaker Pagina 1 van 1


---- --