Gemeente Delfzijl

Besluitenlijst B&W gemeente Delfzijl 5 januari 2010

Besluitenlijst 5 januari 2010

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Bevolkingscijfers EG De bijgaande bevolkingscijfers voor kennisgeving aannemen. 2 Plankpad 1, 3 en 5 en Mello Coendersbuurt 3b te Termunterzijl RvdM
- de panden aan Plankpad 1, 3 en 5 en Mello Coendersbuurt 3b te Termunterzijl verhuren voor de duur van een jaar.
- Panden na de huurperiode verkopen voor de getaxeerde prijs. 3 Verlenging contract met de Stichting GBKN Groningen en Drenthe. RvdM Het contract met de Stichting GBKN verlengen van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011.
Het contract laten ondertekenen door de burgemeester 4 Openbare Geestelijke gezondheidszorg: uitbreiding en versterking TvdV OGGz netwerk in DEAL regio ingevolge uitwerking Visiedocument OGGz Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond) Periode 2008 ­ 2009
1. Kennis nemen van de uitwerking van het vigerende OGGz beleid voor de regio, stand van zaken; 2. In te stemmen met de ontwikkelde functieprofielschets voor de OGGz zorgcoördinatie;
3. De uitwerking van het vigerende OGGz beleid voor de regio ter informatie aan te bieden aan de raad.

Besluitenlijst 22 december 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Dorpsvisie Farmsum RvdM Instemmen met
1. de offerte van HKB Stedenbouwkundigen voor de Dorpsvisie Farmsum;
2. de invulling van de gemeentelijke taken in het proces; 3. dit financieren uit het beschikbare budget voor Stads- en dorpsvernieuwing.
2 Tarieven gemeentewerken 2010 RvdM De tarieven zoals die in de bijlage tarieven gemeentewerken derden 2010 zijn gemeld, vaststellen.
3 Tarieven storten bedrijfsafval afvaloverslagstation Kloosterlaan RvdM 2010
De tarieven 2010 storten bedrijfsafval overslagstation Kloosterlaan vast te stellen.
4 Tarieven containerdienst 2010 RvdM De tarieven containerdienst 2010 zoals vermeld in de Bijlagen 1 en 2 vast te stellen.
5 Aanbesteding Inhuur Inkoopadviesbureau MJ 1. De overeenkomst met Combined Business Power (CBP) aangaan en CBP inhuren als inkoopadviesbureau.
2. De burgemeester machtigt de heer K.J. Havinga de overeenkomst te tekenen.
6 Afronding verzelfstandiging theater en congrescentrum de TvdV Molenberg
1. De jaarrekening 2008- 2009 van de Molenberg voor kennisgeving aannemen en het bestuur berichten dat de subsidie 2009 vastgesteld wordt op basis van de jaarrekening over het kalenderjaar 2009.
2. Voor 2010 een budgetsubsidie verlenen van 474. 700,- en in

zijn geheel als voorschot overmaken
3. Voor de drie ambtenaren die op 1-3-2010 overgaan naar de stichting theater en congrescentrum de Molenberg bijgaand sociaal plan vaststellen en bespreken met het bestuur van de Molenberg.
7 Vijfjaarlijkse afrekening openbaar onderwijs 2001 t/m 2005 TvdV 1. de inkomsten voor het openbaar onderwijs 2001 t/m 2005 vaststellen op 41.420.695,-

2. de uitgaven voor het openbaar onderwijs 2001 t/m 2005 vaststellen op 41.884.851,-

3. Het overschrijdingsbedrag vaststellen op 464.1 56,0

4. Het overschrijdingspercentage vaststellen op 1,12% 5. Bijlage 1. de uitsplitsing van de onder 1 en 2 genoemde bedragen vaststellen
6. Bijlage 2. de staat van reserves en voorzieningen van het openbaar onderwijs 2001-2005 vaststellen 7. de raad voorstellen om aan de besturen van de bijzondere scholen 244.261,- te vergoeden.

8 Programma van Eisen 2010-2011 Stichting Welzijn en TvdV Dienstverlening (SWenD)
1. Het Programma van Eisen (PVE) als opmaat naar een uitvoeringsovereenkomst 2010-2011 met de SWenD vaststellen 2. De SWenD verzoeken het PVE te vertalen in een subsidieaanvraag 2010-2011, welke voor 26 februari 2010 ingediend dient te worden
3. De SWenD voor het eerste kwartaal 2010 een voorschot verlenen 279.000 ( 93.000 per maand)

9 Behoeftenonderzoek CJG DAL-gemeenten TvdV 1. een bedrag groot 9.019,35 beschikbaar stellen aan de

gemeente Appingedam als aandeel in de kosten van een behoefdeelonderzoek CJG onder ouders door I&O Research 2. Dekking kan worden gevonden in de post BDU WMO 2008- 2011
10 Zorgcoördinatie Zorg voor Jeugd Groningen TvdV 1. Instemmen met de rapportage `Verantwoording sturing zorgcoördinatie' door de GGD en BJZ aan gemeenten en provincie
2. De GGD subsidie voor 2010 te verlenen groot 18.183,00

voor de benodigde startformatie voor zorgcoördinatie voor de GGD.
3. Dekking voor de kosten van de uitvoering van de zorgcoördinatie kan worden gevonden in de BDU WMO2008- 2011.
4. In de beschikking aan de GGD op te nemen dat 15 september 2010 een analyse gereed is van het aantal keren daadwerkelijk uitgevoerde zorgcoördinatie alsmede een prognose voor het komend half jaar zodat er (half)jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt kunnen worden.
5. In de beschikking aan de GGD op nemen dat zij maandelijks rapporteren over de uitvoering van de zorgcoördinatie conform de notitie `Verantwoording sturing zorgcoördinatie' door de GGD en BJZ aan gemeenten en provincie".
6. Instemmen met de rapportage inrichting beheerorganisatie ZVJG.
7. Voor de extra taken om voor het doorontwikkelen van ZVJG in een beheersorganisatie inhuurbudget a 100 X 125,- vrijmaken

vanuit de BDU WMO 2008-2011
8. Instemmen met het voorstel om BJZ maandelijks te laten rapporteren over de uitvoering van de zorgcoördinatie. 9. Instemmen met de aansluiting op de landelijke verwijsindex (VIR) en de beheersvoorziening Burger Service Nummer en een collegelid machtigen om de formulieren te tekenen. De getekende formulieren sturen naar het projectsecretariaat ZVJG voor de administratieve afhandeling. 11 Verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen VVE (met TvdV terugwerkende kracht)
1. De ouderbijdrage voor de doelgroepkinderen op VVE- peuterspeelzalen met ingang van 1 november 2009 verlagen naar 8,75 per maand

2. aan stichting Kids2b een subsidiebedrag verlenen van maximaal 17.149,50 (zie bijlage)
3. Dit voorstel ter informatie aan de raad aanbieden

Besluitenlijst 15 december 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 WMO TvdV 1. de beleidsregels Wmo gemeente Delfzijl 2010 vast te stellen 2. het besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Delfzijl 2010 vast te stellen
3. deze stukken ter kennisgeving aan de raad te sturen. 2 Standplaats woonwagen woonwagencentrum te Farmsum RvdM
- huidige beleid tot het niet verhuren van standplaatsen handhaven

- verzoek tot het innemen van een standplaats op het woonwagencentrum te Farmsum afwijzen. 3 Brandbrief huisartsen Appingedam, Delfzijl, Holwierde en Ten Boer TvdV inzake de sluiting van de afdelingen klinische kindergeneeskunde en verloskunde/gynaecologie Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht.
1. kennis nemen van deze brief gericht aan het gemeentebestuur 2. in te stemmen met de beantwoording van de brief middels bijgaande conceptbrief
3. deze brief ter kennisname aan de raad.


---- --