Gemeente Franekeradeel


Officiële bekendmakingen 6 januari 2010, Franeker Courant

Voorontwerpbestemmingsplan `Zweins - Kingmastate'

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan "Zweins - Kingmastate" met bijbehorende stukken in het kader van de inspraak met ingang van 7 januari 2010 gedurende zes weken tijdens openingstijden van het Gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker ter inzage ligt. Tevens is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar op de site www.franekeradeel.nl.

Het bestemmingsplan "Zweins - Kingmastate" geeft een planologisch-juridische regeling voor de realisatie van een landgoed bij Kingmatille. Het plangebied is gelegen tussen de oude Rijksstraatweg van Franeker naar Dronrijp en Leeuwarden (aan de noordkant) en het Van Harinxmakanaal (aan de zuidkant) aan de historische route van Zweins naar Franeker. Deze route wordt gevormd door de Salverderweg die direct ten zuiden van het plangebied overgaat in de Hoofdweg. Deze weg vormt de zuidelijke begrenzing van het landgoed. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door een aantal bestaande sloten. Aan de zuidkant van de Hoofdweg ligt een perceel dat ter ondersteuning van het landgoed zal dienen. Dit perceel is eveneens deel van het plangebied.

Het te realiseren landgoed zal bestaan uit een statig landhuiscomplex in een hedendaagse vorm, gelegen in een parklandschap waarvan het overgrote deel openbaar toegankelijk is. Het landhuis zal zich manifesteren als één gebouw, waarbinnen zes tot tien wooneenheden worden gesitueerd. Het wooneiland wordt achter het bestaande bos gerealiseerd om te voorkomen dat de landschappelijke waarden worden aangetast.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker. Degene die mondeling zijn zienswijze kenbaar wil maken kan zich, gedurende de termijn van terinzagelegging van het plan, wenden tot mevrouw M. Barends van de afdeling Bouwen en Milieu (telefoon 0517-380435).

Geen zienswijzen ontheffingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat géén zienswijzen zijn binnengekomen inzake de navolgende ontheffingsprocedures:

met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening:
* het oprichten van een kapschuur op het perceel Roordemaleane 25, 8851 GL te Tzummarum.

met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening:
* het veranderen / vergroten van een woning op het perceel Wommelserweg 40, 8804 NL te Tzum.

Franeker, 6 januari 2010.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
T. Twerda, loco-burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.