Gemeente Grootegast


Drukbezochte nieuwjaarsreceptie 2010

Zo'n 250 personen bezochten dinsdagavond 5 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Grootegast in herberg "in de Groote Gast" te Grootegast. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester K.B. Dijkstra onderstaande nieuwjaarstoespraak uitgesproken, is de Vrijwilliger van het jaar 2009 bekend gemaakt en is de Abel Tasman Erepenning uitgereikt.

Dames en heren,

Graag wil ik u namens het gemeentebestuur van Grootegast, dat wil zeggen namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, een gezond en voorspoedig nieuwjaar toewensen. Dat geldt in de eerste plaats voor u persoonlijk, zoals u hier aanwezig bent, maar ook voor al diegenen om u heen die u dierbaar zijn.

Maar dat geldt zeker ook voor de organisaties en instanties die u hier op dit moment vertegenwoordigt en daarmee ook de burgers van de gemeente Grootegast.

Fijn om u hier weer allemaal te zien, om samen met ons aan een nieuw jaar te beginnen, het jaar 2010. Dit moment, de overgang van oud naar nieuw, is bij uitstek het moment van terugkijken en vooruitzien. En daarvoor is alle reden.

Ik wil graag alle mensen, die zich voor een goed verloop van de jaarwisseling hebben ingezet, daarvoor zeer hartelijk bedanken. Het is een zeer feestelijke jaarwisseling geweest. Het lijkt er op dat de âoud en nieuwâ aanpak, die de gemeente samen met de vrijwilligers in de dorpen, de politie, de brandweer en de andere hulpdiensten heeft ingezet, zijn vruchten afwerpt.

Er kan in een jaar veel veranderen.

In gedachten wil ik u meenemen naar het eerste kwartaal van vorig jaar. Als u er dan aan denkt hoe de Hoofdstraat er toen bij lag? Een groot deel van de straat bestond uit een opgelapte asfaltlaag met aan weerszijden trottoirs waarvan veel tegels schots en scheef lagen.

Het gebied aan de Hoofdstraat tegenover de Hoflaan bestond uit een grote leegte. Het Marktplein had totaal geen uitstraling en hier en daar langs de Hoofdstraat stonden nog bepaalde elementen uit de tijd van het dorpsvernieuwingsproces en dat waren toch echt de 80-er jaren.

Samen met de handelsvereniging en dorpsbelangen heeft de gemeente
-mede op aandrang van de gemeenteraad- de schouders onder de al eerder opgestelde plannen gezet en is in de eerste week van april begonnen met de reconstructie van de Hoofdstraat.

En het resultaat? Het ziet er gewoon prachtig uit, alles gelijkvloers, strak en modern, met nieuw straatmeubilair zoals lichtmasten, bankjes en prullenbakken met de kop van Abel Tasman, fietsenstallingen en nieuwe beplanting in de vorm van bomen en struiken.

Het centrum kan er weer jaren tegen. Door de investeringen van de gemeente zijn er gelukkig ook verschillende winkeliers die hun panden opknappen of uitbreiden. Grootegast krijgt gewoon een prachtig centrum met de meest noodzakelijke voorzieningen en hier en daar een speciaal zaak.

Dit alles krijgt natuurlijk nog wel een geweldige push door de realisering van het winkelcentrum Nije Gast. Veel mensen hebben zich afgevraagd of dit wel ooit van de grond zou komen. Maar ook de sceptici moeten erkennen dat eendracht macht maakt. Als je samen de schouders ergens onder zet kan dat tot geweldig mooie resultaten leiden.

In dit verband past ook een woord van dank aan de woningcorporatie Wold en Waard, die 12 van de 36 beschikbare appartementen heeft gekocht en gaat verhuren.

Politiek gezien kunnen we terugkijken op een relatief stabiel jaar. Het in 2006 aangetreden college van burgemeester en wethouders heeft geen wijzigingen ondergaan en dat is iets wat niet iedere gemeente in dit land kan zeggen.

Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad slechts één wijziging ondergaan namelijk binnen de fractie van de ChristenUnie. De heer Hoving heeft zijn werk als raadslid beëindigd en die vacature is opgevuld door de heer De Boer.

Wat betreft de gemeenteraad wordt uitgekeken naar de datum van 3 maart waarop de inwoners via democratische weg weer de hoogste bestuurders van de gemeente gaan kiezen. Dit is weer een belangrijk moment want ook de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is daarvan afhankelijk.
Ik wil de burgers nu al oproepen om vooral aan de verkiezingen deel te nemen. Op die manier hebt u direct invloed op de aard en samenstelling van de gemeenteraad. U bepaalt zelf wie de komende periode van vier jaar voor uw belangen op mogen komen.

Over het afgelopen jaar valt het nodige te memoreren. Ik zal dat niet uitputtend doen, temeer omdat ik meen ervan uit te mogen gaan, dat u als direct of indirect betrokkenen bij de gemeentepolitiek, ons op de voet volgt, althans dat mogen wij toch hopen.

Binnen de gemeenteraad zijn het afgelopen jaar heel wat zaken besproken en besloten.

Een aantal besluiten wil ik u noemen.

Allereerst was daar het belangrijke besluit van de gemeenteraad om de ontwikkelingen rond de bouw van de Nije Gast voortvarend op te pakken. Het college heeft van de raad alle ruimte gekregen om de plannen verder uit te werken en de resultaten daarvan hebt u kunnen zien en de voortgang kunt u nog dagelijks volgen.

De raad heeft uitvoerig gesproken over de versterking van haar eigen functioneren en positie en dat vooral om de burgers dichter bij de politiek te betrekken. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat de burger een bredere mogelijkheid heeft gekregen om zijn of haar standpunt naar voren te brengen tijdens de raadsvergaderingen.

De locale woonvisie 2009-2015 is door de raad vastgesteld. Deze visie is opgesteld door de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de woningcorporaties Wold en Waard en Vredewold. Doel van de visie is:

* Het voorkomen van oneigenlijke concurrentie
* Het versterken van het regionale karakter
* De regio op de kaart te zetten

* Een platform richting de provincie te zijn.

Â

Binnen de gemeenteraad is ook gediscussieerd over een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn op basis van een visiedocument.
Doelen voor deze samenwerking zijn:
het behoud en zo mogelijk het versterken van de bestuurskracht van de onderlinge gemeenten;
het vergroten van de kwaliteit van de te leveren diensten; het verhogen van de efficiency en als laatste
het besparen van kosten
Het visiedocument heeft een looptijd tot 2013.

Uitvoerig is binnen de gemeenteraad gesproken over de financiën van de gemeente. Er was sprake van een afnemende conjectuur en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de begroting en het meerjareninvesterings- schema van de gemeente. Ook de gemeente moet de tering naar de nering zetten.

Door de raad is in het kader van de bezuinigingen besloten om: het ambtelijk apparaat in te krimpen door het niet invullen van vacatures;
het verlagen van de budgetten voor abonnementen, opleidingen personeel en inhuur derden;
verlaging van het budget voor de commissie voor bezwaar- en beroepschriften door samen met de gemeente Zuidhorn één commissie te vormen;

Op basis van deze besluiten wordt een bedrag van ruim ⬠500.000,-- bespaard.
U als burger zult dit jaar van deze bezuinigingen niet al te veel merken.

Vanaf 2012 moet rekening worden gehouden met een forse afname van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Daarbij moet u denken aan een percentage van ongeveer 20% wat voor onze gemeente een vermindering van inkomsten betekent van 2 miljoen euro.

Voor de nieuwe gemeenteraad zal het één van de eerste opgaven zijn om een sluitende begroting en een meerjarenperspectief met het daarbij behorende Investeringsschema vast te stellen.

Deze opgave zal bepaald niet gemakkelijk zijn. Er zullen pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.
Het financiële perspectief, zoals dat voor ons ligt, zal veel creativiteit vragen, maar dat moeten we dan maar als een uitdaging opvatten.

Door de raad is besloten om het vaste tarief van de Afvalstoffenheffing zeg maar Diftar met ⬠10,-- per huishouden te verlagen. Dit was ⬠120,-- en wordt nu dus ⬠110,--. Het tarief per kilo blijft op ⬠0,21 staan. Voor het brengen van een karretje afval naar de Milieustraat moet u echter wel meer betalen. Dit tarief gaat van ⬠10,-- naar ⬠15,--. De rioolheffing gaat met 10% omhoog en de overige belastingen en tarieven met een percentage van 2% de zogenaamde indexering.

In de laatste raadsvergadering in december heeft de raad besloten de investeringskredieten, die in 2008 en 2009 beschikbaar zijn gesteld voor de bouw van een mfc en het Abel Tasmanmuseum in Lutjegast en een mfc en school in Kornhorn te schrappen. Op basis van de financiële vooruitzichten voor de komende jaren het is gewoon onverantwoord om dit soort financiële lasten op de begroting van de gemeente te laten drukken.

Met partijen zullen wij om tafel om te kijken of er misschien nog alternatieven zijn om de gewenste accommodaties alsnog te realiseren hoewel de kans daarop niet al te hoog moet worden ingeschat.

Als laatste wil ik noemen de Algemene Plaatselijke Verordening, die op verschillende onderdelen is aangepast om de procedures voor het organiseren van verschillende festiviteiten en activiteiten door burgers en organisaties gemakkelijker en eenvoudiger te maken. In veel gevallen kan in plaats van het aanvragen van een vergunning worden volstaan met het doen van een melding. Hiermee wordt de administratieve lastendruk duidelijk verlicht.

Op het gebied van de automatisering is er sprake van meer mogelijkheden voor de burgers. Burgers kunnen op dit moment een aantal producten 24 uur per dag en 7 dagen per week bij de gemeente afnemen en het aantal producten zal alleen maar toenemen. Ook dit jaar zullen op dat terrein de nodige stappen worden gezet. Automatisering is een dynamisch proces.

Burgers zullen dit jaar te maken krijgen met het Klant Contact Centrum als ze het gemeentehuis bezoeken. Het is een manier om de burgers nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij hebben daar hoge verwachtingen van.

Natuurlijk is er door de gemeente nog veel meer tot stand gebracht dan wel gerealiseerd. Zo ongeveer alle straten achter het gemeentehuis zijn op de schop geweest en hebben naast nieuwe riolering ook nieuwe bestrating gekregen en ook is het zogenaamde âZorgpleinâ ontstaan.

Het werk in dat gebied is nog niet klaar want ondermeer aan de Parklaan zal nog menig uurtje moeten worden besteed om de infrastructuur klaar te maken. Daarna kan worden begonnen met de realisering -in opdracht van Wold en Waard- van 18 levensloopgeschikte huurwoningen en 15 koopwoningen. Voor cliënten van Stichting De Zijlen zijn op die locatie een steunpunt en 24 eenheden gepland.

Ook heeft Wold en Waard plannen in voorbereiding voor een redelijk omvangrijk nieuwbouwproject aan Het Hoge Voetpad in Niekerk. Plannen van Het Hooge Heem voor nieuwbouw zullen het komend jaar meer vorm en inhoud krijgen.

Samen met de bouw van de appartementen in de Nije Gast staat er voor het komende jaar nog heel wat op het programma. En uiteraard gaat de bouw in de bestemmingsplannen â't Roblesparkâ te Grootegast, Drachtsterweg te Opende en in het plan Kroonsfeld ook gewoon door met een iets afgenomen ontwikkelingssnelheid.

Ik wil u graag attenderen op een informatiebijeenkomst die op 13 januari a.s. om 14.00 uur in deze herberg wordt gehouden en die door de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) georganiseerd wordt. Tijdens die informatiebijeenkomst worden de plannen van Wold en Waard voor Grootegast en Niekerk, de plannen van projectontwikkelaar Leyten en de plannen van Het Hooge Heem nader toegelicht en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en u hoeft daarvoor geen lid van de PCOB te zijn.

Wat dit jaar ook op het programma staat zijn het herstraten van wegen in Opende-West en straten in Grootegast zoals de Molenlaan, Noorderlaan, Noorderdwarslaan en de Middellaan. In verband met het afkoppelingsproject zijn deze straten op de schop geweest en de bestrating zal nu weer op een keurige manier worden aangelegd. Ook zal uitvoering worden gegeven aan het Gemeentelijke Riolerings Plan dat tot 2014 loopt.
En in Opende zullen de 1e en de 2e fase van het nieuwbouwplan Drachtsterweg woonrijp worden gemaakt.

Ook zal in Opende een keus moeten worden gemaakt voor de locatie van de nieuwe school. Dit geldt ook voor het gebied rond de sporthal âDe Leegensâ; ook in dat verband moeten keuzes worden gemaakt en knoppen worden doorgehakt.

Naar verwachting zal ook het Centrum voor Jeugd en Gezin vorm krijgen. En in het kader van Gebiedsgericht werken zal er bijvoorbeeld aandacht zijn voor het gebruik van alcohol onder jongeren.

Wat met ingang van deze week ook is gewijzigd is de gemeentelijke voorlichtingsrubriek die vanaf nu niet meer in Het Westerkwartier wordt geplaatst maar in de Streekkrant. Aan dit besluit hebben verschillende motieven ten grondslag gelegen met als één van de belangrijkste een aanzienlijke besparing.

De lijn van een afname van het aantal inwoners zoals die zich vorig jaar voor het eerst heeft ingezet kon nog niet worden omgezet in een groei. Het aantal inwoners is het afgelopen jaar afgenomen met ongeveer 35 personen zodat het inwoneraantal nu op 12.156 is komen te liggen.

Hoewel er sprake is van een lichte krimp staat dit in geen verhouding tot de krimp bij gemeenten in oost-Groningen, Limburg of Zeeland. Krimp in die gebieden dreigt echt een probleem te worden waarvoor op landelijk niveau naar oplossingen moet worden gezocht.

Als gemeentebestuur hebben wij de verwachting dat zich dit of het komend jaar weer een lichte groei zal aandienen als de eerder in mijn betoog genoemde bouwprojecten klaar zullen zijn.

Wat zeker een vermelding waard is is dat de gemeenten Grootegast, Leek en Marum het afgelopen jaar een landelijke trofee namelijk de afval-award hebben gewonnen voor de gescheiden inzameling van afval. Het is misschien iets te sterk om te zeggen dat het hele fenomeen âmilieuboerâ aan een zijden draadje heeft gehangen maar veel had het in ieder geval niet gescheeld of de milieuboer was ter ziele geweest.

Er is mening overleg geweest met zowel de minister als de vaste kamercommissie om het succes bij de verantwoordelijken helder op het netvlies te krijgen. Tegenwerking was er vooral vanuit de verpakkingsindustrie. Die industrie had met de minister een akkoord over de inzameling van 42% van het verpakkingsmateriaal, terwijl bij het project met de milieuboer 80% wordt ingezameld. In ieder geval is voorlopig het project voor de komende tijd gered en zijn de gemeenten beloond met de landelijke Award.

Dit is slechts een greep uit alle ontwikkelingen die dit jaar op ons af zullen komen. Het is belangrijk dat wij met zân allen deze klussen gaan klaren en daar is een 100% inzet voor nodig.

Ik kom tot een afsluiting en die afsluiting wil ik beginnen met een oproep aan u. Als u iemand denkt te weten die naar uw mening voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komt neem dat even contact op met de voorlichter van de gemeente.

Er staat het komende jaar weer heel wat op stapel. Het gemeentebestuur en het college van burgemeester en wethouders gaan er weer volop tegenaan. Wij doen dat samen met u, betrokken (medewerkers âsters)burgers in welke hoedanigheid u hier ook maar bent. Wij wensen elkaar daarbij veel geluk en voorspoed toe. Dat het een echt voorspoedig en gelukkig 2010 mag worden!

Dank u.

Te downloaden:

* Toespraak vrijwilligersprijs 2009.doc (16 KB)
* Toespraak Abel Tasman-Erepenning.doc (20 KB)