College voor zorgverzekeringen

Verzending jaarafrekeningen 2006 en 2007 in eerste kwartaal 2010

In het eerste kwartaal van 2010 verstuurt het CVZ de jaarafrekeningen over 2006 en 2007 aan verdragsgerechtigden. In deze afrekeningen is per jaar vermeld welke bijdrage is ingehouden en of er te veel of te weing is ingehouden. Hiermee corrigeert het CVZ de fouten die in eerdere afrekeningen zijn gemaakt.

15/01/2010

Jaarafrekeningen en terugbetaling prevalerend recht

De doelstelling van augustus vorig jaar om nog voor het einde van 2009 correcte jaarafrekeningen over 2006 en 2007 te versturen, heeft het CVZ moeten bijstellen. Het vaststellen en versturen van de jaarafrekeningen en waar nodig terugbetalen of factureren van Zvw


-bijdragen vindt nu plaats in het eerste kwartaal van 2010.

Het CVZ stelt jaarafrekeningen op voor mensen die in het buitenland wonen en inkomsten uit Nederland hebben, de zogenoemde verdragsgerechtigden. Bij deze groep is over 2006 en/of 2007 een Zvw


-bijdrage ingehouden op het inkomen. In eerder verstuurde voorlopige en definitieve jaarafrekeningen van die jaren zijn fouten gemaakt. Het CVZ is bezig die te herstellen door nieuwe beschikkingen te maken voor iedereen bij wie in die periode een Zvw


-bijdrage is ingehouden.

De eerste groep die een gecorrigeerde beschikking van het CVZ krijgt, zijn mensen die onder het prevalerend recht vallen en geen verdragsgerechtigden zijn. Bij deze groep hebben uitkerende (pensioen)instanties - in opdracht van het CVZ - in 2006 en/of 2007 onterecht een Zvw


-bijdrage ingehouden. Dit bedrag (verrekend met eventuele eerdere betalingen) stort het CVZ bij de verzending van de beschikkingen terug, inclusief de berekende wettelijke rente.

Daarna ontvangen degenen die wel verdragsgerechtigd zijn, definitieve jaarafrekeningen over 2006 en 2007. Per jaar maakt het CVZ een afzonderlijke afrekening waarin is aangegeven of de betreffende verdragsgerechtigde aan alle bijdrageverplichtingen heeft voldaan. Een te veel ingehouden bijdrage (verrekend met eventuele eerdere betalingen) stort het CVZ terug, inclusief de wettelijke rente. Als iemand in totaal te weinig bijdrage heeft betaald aan het CVZ, dient de jaarafrekening als factuur en staat het nog te betalen bedrag daarop vermeld.

Deze pagina is geactualiseerd op: 15 januari 2010