Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerie van VROM

Minister beëindigt extern toezicht Rochdale

19-01-2010

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft besloten de aanstelling van de externe toezichthouders, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen en ir. P.O. Vermeulen bij Woningstichting Rochdale per 1 januari 2010 te beëindigen.

In februari 2009 zijn de externe toezichthouders bij Rochdale aangesteld met de opdracht om alle besluiten van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te beoordelen en zo nodig tegen te houden.

Rochdale heeft in samenwerking met de externe toezichthouders maatregelen genomen om `schoon schip' te maken, waardoor de aanstelling van de externe toezichthouders niet langer noodzakelijk is. In een brief van 29 april 2009 heeft minister Van der Laan laten weten dat Rochdale met het toezenden van het herstelplan, waarmee de externe toezichthouders hebben ingestemd, heeft voldaan aan de opgelegde aanwijzing. De externe toezichthouders hebben in hun rapportages aan de minister aangegeven dat alle belangrijke onderwerpen van het herstelplan voldoende zijn afgehandeld of opgezet. Sinds 19 november 2009 zijn er 4 nieuwe leden van de Raad van Commissarissen benoemd zodat het interne toezicht weer op orde is. Er zijn door Rochdale ook maatregelen genomen om de integriteit in de corporatie te verankeren. Er is met instemming van de externe toezichthouders een organisatieplan vastgesteld en goedgekeurd dat als basis dient voor het functioneren van de organisatie van Rochdale.

De getroffen maatregelen geven het ministerie vertrouwen dat Rochdale in de toekomst sober en doelmatig zal handelen bij de uitvoering van de taak als woningcorporatie en dat onrechtmatigheden bij Rochdale in de toekomst achterwege blijven.