Gemeente Utrecht

2009 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
136 Vragen van de heer dr.ir.W.W. Buunk
(ingekomen 21 december 2009
en antwoorden door het college verzonden op 19 januari 2010)

Slechte weersomstandigheden zorgen bij het Centraal Station Utrecht als het landelijke spoorwegknooppunt vaak voor grote problemen met de treinenloop. Voor vele reizigers rest dan geen ander alternatief dan een beroep te doen op een taxi om op de plaats van bestemming te komen. Het verdient dan ook alle lof dat de taxi chauffeurs onder moeilijke weersomstandigheden hun werk blijven doen. Zo ook tijdens de sneeuwval op zondag 20 december jongstleden.

Toch loopt niet alles zo als het zou moeten. In de pers verschenen vervolgens berichten over woekerprijzen die door taxi chauffeurs worden gevraagd, in het bijzonder voor ritten naar Schiphol. Prijzen tot 200 euro werden genoemd, terwijl 55 euro een gebruikelijk tarief is. Juist op deze momenten waarop reizigers zich moeten kunnen verlaten op een betrouwbare dienstverlening door taxi's als onderdeel van het vervoerssysteem, is het wrang te moeten vernemen dat dergelijke misstanden blijven ontstaan.

Het taxiconvenant 2005-2008 van rijk en de G4 heeft in Utrecht een beperkte uitvoering gekregen. In een commissiebrief voorjaar 2008, is door het toenmalige college aangegeven dat uit de evaluatie bleek dat "de situatie in de steden is nog niet bevredigend is". In het taxiconvenant 2008-2009 is onder meer afgesproken dat de basiskwaliteit van het straattaxivervoer, waaronder ook openbare orde en veiligheid, gewaarborgd moet worden. De gemeente Utrecht steekt hier E250.000,- in.

Dit brengt de VVD tot de volgende vragen:


1. Kan het college aangeven of de misstanden, zoals die in de media gemeld zijn op 20 december 2009, worden aangepakt door de taxi branche zelf, de gemeente en/of de inspectie Verkeer & Waterstaat?

Het overtreden van de door het Rijk vastgestelde tarieven(structuur) is een economisch delict. Zowel de door u genoemde Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna: IVW) als de politie zijn gerechtigd hiertegen op te treden. Het is primair een taak van de IVW om hierop toe te zien. Voorts kan de consument bij de politie aangifte doen van dit economisch delict.


2. Welke maatregelen zijn in het kader van het taxi convenant ondernomen die misstanden moeten voorkomen, zoals die in de media zijn gemeld op 20 december jongstleden?

Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding, dat de gemeente de mogelijkheid biedt voorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegang tot de standplaatsen bij het station. Waar mogelijk wordt in samenwerking met de taxibranche op deze regelgeving vooruitgelopen. Zo werkt de taxibranche in Utrecht aan een keurmerk.

Een van de maatregelen is dat in samenwerking met de politie mystery guest-acties worden uitgevoerd en dat een gevoel van 24-uurs controledruk wordt gecreëerd door korte zichtbare acties (2 á 3 uur) uit te voeren, specifiek gericht op probleemgebieden.


3. Wordt tijdens de grote drukte als gevolg van de verstoorde treinloop, zoals die op 20 december jongstleden, controles uitvoert door deze mystery guests ondernomen?

Ja, dit kan zeker gebeuren na de invoering van het nieuwe keurmerk voor de straattaxi. Het keurmerk biedt garanties voor een betere kwaliteit van het taxivervoer.


4. Leidt de constatering van misstanden tijdens dergelijke controles tot sancties voor chauffeurs die zich niet aan de regels houden?

Ja, overtreders verliezen hun keurmerk, en daarmee bijvoorbeeld de toegang tot de standplaatsen.

De VVD fractie heeft eerder aan de orde gesteld dat de evaluatie van het vorige taxiconvenant liet zien dat Utrecht met vele van de mogelijke maatregelen zoals die voor de G4 genoemd werden achterloopt, zoals de oprichting van een lokale brancheorganisatie.


5. Kan het college aangeven hoe de stand van zaken van deze lokale brancheorganisatie en welke rol deze organisatie speelt in de aanpak van de problemen zoals die zich op 20 december hebben voorgedaan?

Sinds 30 december 2008 bestaat de lokale branchevereniging Taxi Regio Utrecht (hierna: TRU), die zich voornamelijk op de straattaxi richt. Praktijken zoals die zich hebben voorgedaan op 20 december zijn in strijd met de integriteitscode die door de leden van de branchevereniging is ondertekend. Op grond daarvan zijn sancties mogelijk. Het TRU-bestuur heeft inmiddels aangegeven maatregelen te nemen naar aanleiding van de gebeurtenissen van 20 december jl.


6. Kan deze organisatie een rol spelen in het voorkomen van dergelijke problemen bij toekomstige verstoringen van de treinenloop?

Ja.

---- --