GroenLinks Geertruidenberg


Groen werkt bij GroenLinks!

Dinsdag 19 januari 2010, 22:34u - Lia Kuijsters- Boons Groen werkt bij GroenLinks!

Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi en functioneel groen is het recht van iedere burger. Het geeft woonsfeer, leef- en woongenot en het daagt uit tot "buiten zijn".
Groen levert op in maatschappelijke zin. Het betrekken van de burgers bij "hun" groen betekent een groter saamhorigheidsgevoel. Het creëert een groter draagvlak. En een vriendelijke, groene omgeving leidt ook tot minder agressiviteit. Groen werkt rustgevend en mensen worden minder snel moe en daardoor ook minder snel prikkelbaar.

Groen heeft een groot economisch belang. Direct en indirect. Waardevermeerdering van onroerend goed voor eigenaren. Zo kunnen woningen die in een groene woonomgeving liggen, gemiddeld 5 tot 10% duurder zijn.

Maar daarnaast levert het investeren in groen ook vele maatschappelijke baten op, die heel goed economisch te waarderen zijn. Denk eens aan toerisme, maar ook aan de baten op het gebied van gezondheid en veiligheid. Groen wordt gezien als kostenpost, maar ... het levert juist op. Aantoonbaar en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Mensen in een groene woonomgeving voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn ook gezonder: ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid. Vooral voor mensen met een lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving.

Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. De aanwezigheid van groen stimuleert kinderen tot bewegen, op voorwaarde dat dit groen de mogelijkheid biedt om te spelen, bereikbaar is en voldoende veilig.

En niet in de minste plaats: groen helpt de effecten van fijnstof, roetdeeltjes en CO2 te verminderen. Wat weer zijn weerslag heeft op de gezondheid van mensen.

Er mag ook meer aandacht zijn voor de biodiversiteit. Dat is de verscheidenheid van de natuur om ons heen: dieren, planten en micro-organismen. In Nederland is de soortenrijkdom sinds 1900 met de helft afgenomen. Er zijn ongeveer 340 ( ernstig) bedreigde dier- en plantensoorten. Het tempo van uitsterven ligt erg hoog door de directe aantasting van leefgebieden. Er is niet alleen behoefte aan recreatieve ruimte, maar ook behoefte aan ecologisch groen. Bij ecologisch groen wordt de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie als uitgangspunt genomen. Het zijn plekken waar plant- en diersoorten zich kunnen vestigen waardoor de leefomgeving gevarieerd en divers blijft.

Maar het groen staat onder druk.

In onze gemeente vindt een stedelijke verdichting plaats, maar neemt het groen per inwoner niet toe. We moeten zelfs oppassen dat het niet flink afneemt. Neem het buitengebied, dat steeds onder druk staat van nieuwe ontwikkelingen door pilots en vergroten van intensieve veehouderijen. Neem de nieuwbouwprojecten( bijv bastion De Vesting) waar erg weinig groen is gepland. Veel partijen halen het rode potlood als eerste door groenbeheer als er bezuinigd moet worden in de begroting. GroenLinks niet. Want GroenLinks erkent het belang van groen in onze gemeente.

In de gemeente Geertruidenberg staan veel bomen. Maar er wordt te weinig rekening gehouden met de bomen bij nieuwbouwprojecten. Prachtige bomen moeten het loodje leggen in plaats dat ze geïntegreerd worden in het nieuwe plan. GroenLinks heeft zich jaren ingezet om eindelijk eens een bomenbeleidsplan te krijgen in onze gemeente. Steeds de druk erop houden bij de wethouder en het college heeft er toe geleid dat in december 2009 het bomenbeleidsplan is aangenomen. Dat is een eerste aanzet om meer rekening te houden met bestaande bomen. Het kapbeleid zal nu ook aangepast gaan worden. GroenLinks gaat voor de groene kaart wat betreft kapbeleid. Dat wil zeggen dat niet alleen bomen afzonderlijk beschermd zijn, maar ook boompartijen/kleine bosjes. Dat is nodig, zeker nu de provincie de bescherming van die kleine bosjes loslaat.

Het maaibeleid in de gemeente Geertruidenberg staat ingekleurd op kaarten .Maar nergens staat een visie over het maaien in onze gemeente. Op dit moment worden graskanten en bermen gemaaid op een moment die schadelijk is voor de biodiversiteit. Als de bloemen gaan bloeien, kunnen bijen en vlinders nectar vinden. U weet dat bijen en ook vlinders erg belangrijk zijn voor de bestuiving. Maar in de gemeente Geertruidenberg gaat er op dat moment de maaibalk over heen. Er is ook een te grote angst voor het Jacobskruiskruid. Met ZLTO is afgesproken in het voorjaar te maaien, zodat Jacobskruiskruid het zaad niet kan verspreiden. Maar de verspreiding van het zaad van dit kruid geschiedt pas half juli. Er zijn gemeente die maar 1x per jaar maaien. Vlak voor half juli, zodat allerlei plantensoorten hun zaad kunnen laten verspreiden of vallen en het Jacobskruiskruid nog niet. Bijen en vlinders hebben dan tijd gehad voldoende nectar te vinden en voor de biodiversiteit is het ook goed. ( Even ter verduidelijking: Jacobskruiskruid is in gedroogde vorm giftig voor vee, vooral paarden.)

Door een verkeerd maaibeleid kan de fauna ernstig worden aangetast. Bijvoorbeeld in gebieden waar dieren zitten te broeden of het gebied hebben uitgekozen als paargebied. GroenLinks zegt niet dat dit maaibeleid overal in de gemeente hetzelfde moet worden toegepast, maar er staat op dit moment geen visie over maaibeleid op papier. Het is een politieke keuze hier aandacht aan te besteden, want er wel menskracht voor nodig.

GroenLinks kiest voor groen en goed groenbeheer, waardoor de gemeente over 10/20 jaar niet alleen groener, maar ook kleuriger is met veel biodiversiteit in flora en fauna.

De volgende punten staan daarvoor in het verkiezingsprogramma:

o Buurtbewoners die gezamenlijk hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning en subsidie. o Behoud van bomen staat voorop
o Het groenbeheer moet gericht zijn op gebruik door bewoners, dieren en planten. Met andere woorden, ecologisch groenbeheer met oog voor biodiversiteit
o Onkruidbestrijding gebeurt zonder gif
o Het buitengebied blijft het domein van de (liefst biologische) landbouw en natuur