Bekwaamheidseisen zetten aan tot dialoog beroepskwaliteit leraren

26/01/2010 10:20

Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs

Ontwikkeling leraren krijgt nieuwe impuls

Bekwaamheidseisen zetten aan tot dialoog over beroepskwaliteit van leraren

Den Haag/Utrecht - De ontwikkeling van bekwaamheid is onderwerp van gesprek geworden op scholen en bekwaamheidseisen hebben een plek gekregen in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) naar de werking van bekwaamheidseisen in de praktijk van het onderwijs. Effecten zijn nog moeilijk meetbaar en vragen om vervolgonderzoek.

Sinds 1 augustus 2006 zijn de bekwaamheidseisen voor leraren van kracht. Vanaf die datum moeten alle zittende leraren aan deze eisen voldoen en zijn werkgevers verplicht hen in de gelegenheid te stellen hun bekwaamheid te onderhouden en verder te ontwikkelen. In bekwaamheidsdossiers zijn de inspanningen van beide kanten terug te vinden.

Onderzoek bij scholen

Op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het LPBO de werking van de bekwaamheidseisen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs onderzocht.

Om de vraag 'hoe er in de praktijk met bekwaamheidseisen gewerkt wordt en wat de effecten ervan zijn voor leraren?' te kunnen beantwoorden, heeft het LPBO een rondetafelconferentie en een werkveldconferentie georganiseerd. Daarnaast heeft het LPBO onderzoek gedaan bij negen scholen: drie basisscholen, drie scholen voor voortgezet onderwijs en drie instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwerp van gesprek

Het LPBO concludeert dat scholen belangrijke stappen hebben gezet om bekwaamheidsontwikkeling van leraren vorm te geven. Bekwaamheidseisen maken onderdeel uit van het eigen personeelsbeleid en fungeren als hulpmiddel bij de inzet van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Een andere positieve ontwikkeling is dat de bekwaamheid van leraren onderwerp van gesprek is geworden op scholen. Bekwaamheidseisen werken daarbij structurerend, omdat ze een helder perspectief geven over de bekwaamheid, het functioneren en de ontwikkeling van de leraar.

Kwaliteit

Bekwaamheidseisen fungeren als extern referentiekader dat structuur en stimulans biedt voor reflectie en dialoog over de kwaliteit en de beroepsuitoefening van de leraar. Het LPBO ziet dit als een belangrijke ontwikkeling.

Omdat bekwaamheidseisen vooral ontwikkelingsgericht worden ingezet, geeft het werken ermee nog onvoldoende zicht op de mate waarin zittende leraren aan de bekwaamheidseisen voldoen. Vanwege de recente invoering is het nog niet mogelijk om de effecten van bekwaamheidsontwikkeling op het functioneren van de individuele leraar, de school en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen meten.

Het LPBO beveelt dan ook aan om op landelijk niveau flankerend onderzoek te doen naar factoren die de werking van bekwaamheidseisen in scholen bevorderen en naar effecten die daaraan kunnen worden toegeschreven.

Einde persbericht

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.lpbo.nl

http://www.lpbo.nl