Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief Gemeente Berkelland met betrekking tot Natura 2000

26 januari 2010 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister reageert op een brief waarin gemeente Berkelland, mede namens andere gemeenten, zorgen uit over het Natura 2000-beleid en verduidelijking vraagt van een aantal onderwerpen.

Datum 26 januari 2010
Betreft Brief Gemeente Berkelland met betrekking tot Natura 2000

Geachte Voorzitter,

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij gevraagd een reactie te geven op de brief van de gemeente Berkelland over de uitwerking van Natura 2000 (kenmerk 2009Z24605/2010D02862). In deze brief uit de gemeente, mede namens een aantal andere gemeenten, haar zorg over het Natura 2000-beleid en vraagt verduidelijking van een aantal onderwerpen. Naar aanleiding van de brief is op 1 december 2009 overleg geweest met de VNG en gemeente Berkelland. De gemeente heeft hierbij een nadere toelichting gegeven op de zorgpunten uit de brief. Vanuit het ministerie zijn de hoofdlijnen van het beleid verduidelijkt en is het proces geschetst op welke manier bestaande onzekerheden in de toekomst worden opgelost. Tevens zijn er in dit constructieve gesprek afspraken gemaakt over kennisondersteuning van de gemeente.
Ik zal de brief van de gemeente inhoudelijk beantwoorden nadat de uitkomsten uit de koppelingsafspraak (afspraak dat de provincies hun conceptbeheerplan opstellen voordat de aanwijzingen definitief worden gemaakt) naar de provincies is verstuurd en de hoofdlijnennotitie van de programmatische aanpak stikstof door het kabinet is vastgesteld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg