Gemeente De Wolden
Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 26 januari 2010 

Aanwezig: 
A. v.d. Ziel    - wethouder 
L. Koster      - wethouder 
A. Damming     - wethouder                                   
N. Kramer      - secretaris 

Afwezig met kennisgeving: 
P.H. Snijders    - burgemeester 


Volgnr. Ingekomen Onderwerp:              Beslissing: 
     van: 
1.          Vaststellen besluitenlijsten van Conform 
           19 januari 2010 en parafenlijst  
           van 26 januari 2010.         


           Uitnodigingen;            
             -  Uitreiking Bewijs van     -  Burgemeester, 
                Goede Dienst op 1          wethouders Van der 
                maart in Den Haag;         Ziel, Koster en 
                                  gemeentesecretaris; 

             -  Voetbalwedstrijd        -  Wethouders Van der 
                Heracles Almelo ­ NAC        Ziel en Koster. 
                Breda op 20 maart.       

2.    Samenl.   Multifunctionele accommodatie      1. De raad wordt per 
           Echten.                    memo geïnformeerd; 
                               2. De ontwikkelingen met 
                                  betrekking tot het 
                                  kerkgebouw blijven 
                                  volgen. 

3.    Stuurgroep Locatiekeuze voor de plaatsing      -  Locatie 3 (ten oosten 
    Brede    van een tijdelijk schoolgebouw        van christelijke 
    School    nabij de openbare basisschool         basisschool De 
           d' Ekkelboom.                 Hoeksteen) wordt 
                                  aangewezen als plaats 
                                  waar het tijdelijke 
                                  schoolgebouw voor de 
                                  brede school 
                                  Schoolbrink gesitueerd 
                                  moet worden. 
                               -  De genodigden voor de 
                                  informatie-
                                  bijeenkomsten worden 
                                  schriftelijk in kennis 
                                  gesteld van het besluit 
                                  en er wordt een 
                                  persbericht uitgegeven. 

                                                1


Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 26 januari 2010 
Volgnr. Ingekomen Onderwerp:           Beslissing: 
     van: 
4.    P&O     Vorming Concernafdeling.     1. Het voornemen wordt 
                              bekend gemaakt te 
                              gaan besluiten 
                              overeenkomstig de 
                              beslispunten uit de 
                              samenvatting van de 
                              notitie `De 
                              concernafdeling'; 
                            2. Er wordt 
                              kennisgenomen van de 
                              Memo `Werkoverleggen 
                              2009' 
                            3. Het GO wordt 
                              geïnformeerd over de 
                              personele gevolgen en 
                              wordt verzocht hiermee 
                              in te stemmen; 
                            4. Er wordt advies aan de 
                              OR gevraagd over de 
                              vorming van een 
                              concernafdeling 
                            5. Vraagt wel een 
                              aanscherping van de 
                              financiële 
                              consequenties. 

5.    Directie   Bijdrage hulp Haïti     Besloten wordt de toegezegde 
                          23.500 voor Haïti, giro 555, 
                          te dekken uit het geraamde 
                          begrotingsoverschot 2010. 
                          E.e.a bij raadsvoorstel te 
                          regelen.                                            2

---- --
Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 26 januari 2010 


Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
     van: 
1.    Samenl.   Verordening inrichting      Aan de gemeenteraad wordt de 
           Antidiscriminatievoorziening   Verordening inrichting 
           gemeente De Wolden.       Antidiscriminatievoorziening Wet 
                           Gemeentelijke Antidiscriminatie-
                           voorzieningen ter vaststelling 
                           aangeboden. 

2.    P&O     Aanpassing van het `Protocol   Het aangepaste `Protocol 
           Ziekmelding en          Ziekmelding en Verzuim-
           Verzuimbegeleiding uit 2008'.  begeleiding 2008' wordt 
                           vastgesteld. 

3.    Samenl.   Subsidiebeschikking inzake      -  Aan St. Sport Drenthe 
           inzet St. Sport Drenthe.          wordt een subsidie 
                                toegekend conform het 
                                ingediende verzoek om 
                                uitvoering te geven aan de 
                                Impuls Brede School, 
                                Sport en Cultuur. 
                              -  Er wordt een subsidie-
                                uitvoeringsovereenkomst 
                                aangegaan met St. Sport 
                                Drenthe inzake `Impuls 
                                Brede School Sport en 
                                Cultuur'. 

4.    VROM    Huisvesting statushouders.    GS wordt conform het verslag en 
                           ingevuld format geïnformeerd 
                           over de taakstelling huisvesting 
                           statushouders. 

5.    VROM    Procedure hogere waarden     De procedure wordt gevoerd voor 
           woningen Industrieweg      het vaststellen van een hoger 
           Zuidwolde.            waarde (Wgh) voor de woningen 
                           Industrieweg 43 en 38a. 

                                                1


Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 26 januari 2010 

6.   Samenl.   Subsidieverzoek Ronde van    Conform. 
          Drenthe 2010. 

7.   Samenl.   Contractverlenging Argonaut.    · De detacherings-
                              overeenkomst met 
                              Argonaut wordt verlengd 
                              tot 1 januari 2011 
                              (conform collegebesluit 
                              11-11-2008); 
                            · De indicatiestelling Wet 
                              maatschappelijke 
                              ondersteuning en 
                              gehandicaptenparkeer-
                              kaarten worden eind 2010 
                              opnieuw aanbesteed. 

8.   VROM    Verzoek wijziging agrarisch   Er wordt medewerking verleend 
          gebruik, van veehouderij naar  door aanpassing van de 
          paardenhouderij, Jan      milieuvergunning. 
          Haarstraat 48, Kerkenveld.    

9.   VROM    Vestigen bijzondere       Er wordt medewerking verleend 
          paardenhouderij op perceel   op de beschreven wijze. 
          Dwingelerweg 15 te Ansen.    (wijzigingsprocedure) 


                                            2

---- --