Ingezonden persbericht


Nieuwsbrief van Provinciale Staten

Nummer 2/ januari 2010
PS-Flits

Uit de vergadering van Provinciale Staten van maandag 25 januari 2010

Voorfinanciering werkzaamheden vliegbasis Soesterberg 2010 De partijen gaven aan dat ze samen met de gemeente Zeist en Soest de aansturing van het bestemmingsplan in één uitvoeringsorganisatie willen oppakken, zoals ook afgesproken bij de vaststelling van het Ruimtelijk plan voor de herinrichting van de vliegbasis afgelopen jaar. Tijdens de commissievergadering was namelijk duidelijk geworden dat de gemeente Zeist wil- de dat de provincie zich niet zou bemoeien met de ontwikkeling van het bestemmingsplan van de vliegbasis, en dat de gemeente Soest zich hierbij had aangesloten. De Staten gaven aan het ondenkbaar te vinden dat de provincie niet betrokken is bij de uitvoeringsorganisatie. Als deze afspraak niet bekrachtigd wordt, sluiten de Staten de inzet van het instrument inpas- singsplan (een soort provinciaal bestemmingsplan) niet uit. Gedeputeerde de heer Krol liet in zijn reactie weten inmiddels een indringend gesprek met de burgemeester van Zeist te heb- ben gevoerd en legde uit dat er een spanningsveld is waarin de provincie zich moet realiseren als middenbestuur dat ze de gemeenten voldoende betrekt bij de ontwikkelingen. Krol gaf aan te geloven dat die eenduidigheid er toch gaat komen en dat anders inderdaad een inpas- singsplan een alternatief is. Het voorstel voor de voorfinanciering 2010 werd met algemene stemmen door Provinciale Staten aangenomen.

Planstudie Ring Utrecht
Een grote meerderheid in Provinciale Staten was tevreden met de voorgestelde voorkeursva- riant voor de Ring Utrecht. Men steunt de oplossing om bij de inpassing van de verbreding van de weg bij Amelisweerd te kiezen voor de aanleg van een ecoduct over de A27 om stad en bos dichter bij elkaar te brengen. Voor de bereikbaarheid en doorstroming van de ring Utrecht is zowel gekozen voor extra asfalt als voor de verbetering van het locale verkeer en voor de investering van ruim 200 miljoen euro in het OV. Er werd gepleit voor een snelle uit- voering van de variant. Verschillende partijen gaven aan extra asfalt en verbetering van het OV alleen niet voldoende te vinden als oplossing voor de problemen en drongen aan ook in te zetten op anders betalen voor mobiliteit (o.a. spitstarieven en kilometerheffing). Daarnaast spraken verschillende partijen hun zorgen uit over de inpasbaarheid van de plannen in de omgeving en toenemende geluidoverlast en luchtverontreiniging. Gedeputeerde de heer Van Lunteren lichtte toe dat er geen wegen door woonwijken komen, dat alleen bestaande wegen verbreed zullen worden en het OV een flinke impuls krijgt. Drie moties werden aangenomen. Een motie ingediend door de VVD om de samenwerking tussen verschillende partijen van de Pakketstudies (VERDER) de komende fase te continueren. Een motie ingediend door de PvdA, om de overlast te beperken voor de wijken langs de A27 en een tweede motie van de PvdA om de bereikbaarheid van het Noorderpark te optimaliseren.

Overige besluiten
Overige besluiten die door Provinciale Staten genomen werden waren de aanvullende wijzi- gingen van de tarieventabel behorend bij de algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 m.i.v. 1 januari 2010, het goedkeuren addendum 2010 beleidskader jeugdzorg, de ver- ordening stedelijke vernieuwing provincie Utrecht 2010, evaluatie leefbaarheid kleine kernen, de herziening rode en groene contour t.b.v. EHS verbindingszone langs plangebied `Vogelzang' gemeente Rhenen en de opdracht integrale herziening provinciale ruimtelijke structuurvisie.

Agenda februari en maart
Donderdag 11 februari 19:30 uur extra vergadering Provinciale Staten over de Utrechtse visie op vernieuwd middenbestuur
Maandag 1 maart 14:00 uur commissie Milieu, Mobiliteit en Economie Maandag 1 maart 19:30 uur commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur Maandag 8 maart 14:00 uur commissie Ruimte, Groen en Water Maandag 8 maart 19:30 uur commissie Bestuur, Europa en Middelen Maandag 22 maart 14:00 uur Provinciale Staten

Met vriendelijke groeten,

Leo Graafhuis
Griffier

---- --