Partij van de Arbeid

Kamervragen van PvdA over discriminatie van jongeren met alternatieve straf

Vragen van de leden Heijnen, Heerts en Eijsink (PvdA) aan de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Defensie

over discriminatie van jongeren met een alternatieve straf


1. Kent u het bericht "Kattenkwaad? Dan geen baan bij leger en marechaussee"(Ad, 28-1-2010)?{1}


2. Is het waar dat jongeren die een Halt-afdoening hebben gekregen maximaal zeven jaar geregistreerd blijven in de politieregisters? Zo ja, wat is het doel om iemand die zich aan kattenkwaad heeft schuldig gemaakt zo lang in de registratie te laten staan? Zo nee, hoe lang is die termijn dan wel?


3. In hoeverre verhindert een registratie van iemand die op jonge leeftijd een Halt-afdoening heeft gekregen het verlenen van een Verklaring omtrent gedrag? .

4. Hoe en op grond van welke wetgeving worden vergrijpen van kinderen jonger dan twaalf jaar geregistreerd? Hoe lang worden dergelijke gegevens bewaard? Kunnen ook deze gegevens later nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van werk?


5. Deelt u de mening dat jongeren die ooit slechts een vergrijp hebben begaan daarvoor niet later, bijvoorbeeld op het moment van vinden van een baan, andere nadelige consequenties moeten ondervinden? Zo ja, wat gaat u doen om dergelijke nadelige consequenties te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


6. Is het waar dat "mensen die ooit een alternatieve Halt-straf kregen, door hun jeugdzonde geregeld geweigerd voor banen bij Defensie, beveiligingsbedrijven, marechaussee of in de luchtvaart". Zo ja, in hoeveel gevallen per jaar gebeurt dit?


7. Hoeveel jongeren en volwassenen wordt jaarlijks door het rijk, de politie en defensie vanwege een eerder vergrijp een baan geweigerd?


8. Hoeveel van de ingeschreven werkzoekenden hebben een strafblad? Bij hoeveel van hen belemmert dat hun re-integratie op de arbeidsmarkt? Deelt u de mening dat iedereen tenminste een tweede kans verdient? Heeft de overheid als werkgever in de ogen van het kabinet hierbij geen voorbeeldrol? Zo ja, hoe gaat u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?


9. Deelt u de mening dat bij het voorkomen van criminaliteit, ander overlastgevend gevend gedrag of recidive het hebben van een baan van het grootste belang is? Zo ja, hoe gaat u bewerkstelligen dat jongeren die slechts ooit een keer kattenkwaad hebben gepleegd daar bij het zoeken naar een baan later last van krijgen? Zo nee, waarom niet?

{1} http://www.ad.nl/ad/nl/1000/Nieuws/article/detail/459699/2010/01/28/Kattenkwaad-Dan-geen-baan-bij-leger-en-marechaussee.dhtml
Partij van de Arbeid