Gemeente Haren

Wijzigingen aanslagen 2010 door rioolheffing

28/01/2010

Vanaf 1 januari 2010 vervalt het huidige rioolrecht en voert de gemeente Haren een nieuwe rioolheffing in. Door de invoering van nieuwe wetgeving is dit noodzakelijk. De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing. Hiermee worden de kosten verhaald om collectieve maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor een goed werkende riolering maar ook overige maatregelen ten aanzien van regenwater en grondwater. De gemeenteraad heeft, door het gewijzigde karakter van de nieuwe heffing, besloten om op een aantal punten af te wijken van het oorspronkelijke rioolrecht. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat er een nieuwe heffing is ingevoerd voor onroerende zaken of percelen die slechts hemel en/of grondwater afvoeren. Daarnaast is de grens voor grootverbruikers verlaagd van 1500 naar 1000 m³.

De gemeente kan aan eigenaren en/of gebruikers van woningen en bedrijven rioolheffing opleggen. Deze kan bestaan uit een zogenaamd aansluitrecht en/of afvoerrecht.

Aansluitrecht

Aansluitrecht wordt geheven van degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak of perceel die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke riolering. Het gaat hierbij om afvalwater, hemelwater en grondwater. Het tarief bedraagt voor het jaar 2010 EUR 170,20 per onroerende zaak.

Afvoer en beheer

Indien uw onroerende zaak of perceel niet is aangesloten op de riolering dan betaalt u enkel voor het afvoer en beheer van hemel en/of grondwater. Hiervoor bedraagt het tarief EUR 30,00 per perceel. Deze nieuwe heffing wordt geheven van bijvoorbeeld garageboxen of loodsen.

Afvoerrecht

Afvoerrecht wordt geheven voor elke m³ afgevoerde water boven de 1000 m³. Deze wordt berekend per m³ water. Particuliere huishoudens komen hier in de regel niet aan toe. Het tarief bedraagt EUR 0,93 per m³ afvalwater voor verbruikers die meer dan 1000 m³ afvoeren.