Ingezonden persbericht


Persbericht

Zwolle, 28 januari 2010

Tijdelijke subsidieregeling voor rietsnijders in Weerribben en Wieden Vergoeding voor natuurgericht rietbeheer in Noordwest Overijssel

Deze week hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling vastgesteld op basis waarvan de rietsnijders in Noord-West Overijssel in 2009 en 2010 vergoeding kunnen krijgen voor een meer natuurgericht rietlandbeheer. Dat beheer is nodig om de Natura 2000 doelen in de Wieden en Weerribben te halen. De regeling treedt op 1 februari aanstaande in werking. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moeten de rietsnijders vanaf 2011 een beheerovereenkomst sluiten voor zes jaar.

Er is lang gewerkt aan de subsidieregeling. De beheervergoeding maakt onderdeel uit van de zogenoemde "rietimpuls". Dit is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden en de rietsector om zowel de rietsector als de natuurdoelen duurzaam in stand te houden.

In 2006 erkende toenmalig minister Veerman al dat de rietsnijders in Noordwest Overijssel niet alleen riet produceren voor rieten daken, maar ook een belangrijke rol spelen in het natuurbeheer in de Weerribben en Wieden. Minister Verburg van LNV heeft vorig jaar ¤ 3 miljoen beschikbaar gesteld om het rietlandbeheer een eenmalige impuls te geven. In aanvulling hierop heeft de provincie Overijssel besloten ¤ 1 miljoen bij te dragen en stelt de gemeente Steenwijkerland voor 2009 tot en met 2013 in totaal ¤ 250.000,- beschikbaar.

Samenhangende aanpak: vergoeding, verwerking afval én promotie Op verzoek van de minister hebben alle partners uit Noord-West Overijssel in juni 2009 een gezamenlijk voorstel gedaan voor de besteding van dit geld. Dat bestond uit drie met elkaar samenhangende elementen: een tijdelijke verhoging van de vergoeding voor de rietsnijders, een pilotproject voor de verwerking van het rietafval en verdere professionalisering en promotie van de rietsector. In december heeft minister Verburg van LNV ingestemd met de voorgestelde besteding van het geld. Daarna is de subsidieregeling in overleg met natuurorganisaties én de rietsector verder uitgewerkt, zodat de regeling goed kon worden afgestemd op de situatie in het gebied.

Gedeputeerde Piet Jansen is blij met de regeling, maar hij plaatst daar wel een kanttekening bij: "Natuurlijk is het mooi dat de regeling er nu is, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben nu de vergoedingen voor twee jaar geregeld, er moet echter ook een structurele regeling komen om de rietsnijders na 2010 te vergoeden voor een meer natuurgericht rietbeheer in de Weerribben en de Wieden. Dat kan deels gefinancierd worden uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap, maar we doen ook een beroep op het Rijk om bij te springen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we na 2 jaar weer moeten stoppen met het natuurlijk rietlandbeheer."

De rietimpuls omvat ook een proef om rietafval af te voeren en te gebruiken voor opwekking van energie of andere toepassingen. Als deze proef slaagt, is verbranden van het afval niet meer nodig. Daarnaast wordt via het project "Ondernemerschap en Promotie" de rietcultuur in Noordwest Overijssel landelijk op de kaart gezet. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.provincie.overijssel.nl. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met het kantoor van Natuurmonumenten in Ronduite (Nico Minnema, tel. 06 2260 0985) of Staatsbosbeheer in Kalenberg (Aaldert Muis, tel 06 2706 0897). Daar zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar en hulp bij het invullen. De aanvraagtermijn voor subsidie sluit op 28 februari 2010.
Ingezonden persbericht