Gemeente Cromstrijen


Cromstrijen gaat actief aan de slag met randwegen
De gemeenteraad van Cromstrijen neemt op 16 februari 2010 een besluit over de voortgang van de randwegen. De Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken behandelde in haar vergadering van dinsdag 19 januari jl. enkele maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) waaronder de voortgang van de randwegen. De Commissie staat positief tegenover de wens van het college een hoge prioriteit te geven aan de randwegen.

Randwegen Verschillende maatregelen uit het GVVP hangen nauw samen met de komst van de randwegen. De voorbereiding en aanleg van de randwegen hangt voor een groot deel af van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Cromstrijen. Door vertragingen in deze ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de besluitvorming over de komst van TNO en de planontwikkeling van Numansdorp Zuid, dreigt vertraging te ontstaan in de voorbereidingen van de randwegen. Het college stelt de raad op 16 februari voor om de voortgang van de ruimtelijke ontwikkelingen niet langer leidend te laten zijn in de voorbereiding van de aanleg van de randwegen. Stemt de raad met het voorstel in dan betekent dit dat in 2010 de tracéstudies plaatsvinden.

Snelheidsremmende maatregelen Uit de evaluatie van de proefopstelling aan de Rijksstraatweg in Klaaswaal bleek dat de snelheid is afgenomen. De gemeenteraad is voorgesteld om deze maatregel om te zetten in een definitieve maatregel. De proefopstelling zou dan worden vervangen door een definitieve verkeerssluis en een inhaalverbod op de Rijksstraatweg in Klaaswaal zou worden ingesteld. De Commissie RBZ meent dat de afgenomen snelheden nog onvoldoende reden zijn voor het definitief maken van de maatregel. Mogelijk stelt zij de raad via een amendement voor het besluit tot het omzetten van de proefopstelling naar een permanente maatregel, af te laten hangen van de resultaten van de te plaatsen flitspaal. Het college startte al met de voorbereidingen om de flitspaal te plaatsen in de Rijksstraatweg in Klaaswaal. De flitspaal moet in 2010 werken.

Doorgang Voorstraat Om een betere doorstroming te realiseren van het verkeer in de Voorstraat in Numansdorp stelde het college voor om eenrichtingsverkeer voor vracht- en landbouwverkeer in zuidelijke richting in te stellen. De Commissie RBZ stelt de raad mogelijk via een amendement voor eenrichtingsverkeer voor alle verkeer (inclusief lijnbussen) in te stellen. Wethouder Martin Honders waarschuwde voor een extra belasting van de omliggende straten (met name de Koninginneweg) wanneer dit voorstel door de raad wordt aangenomen. Het instellen van een stopverbod (uitgezonderd van de vakken) aan de oostzijde (Kerkstraat) van de Voorstraat is dan noodzakelijk. Voor de veiligheid worden 3 voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd. De gemeenteraad besluit tevens op 16 februari of er een onderzoek plaatsvindt naar mogelijke alternatieve busroutes om hiermee de Voorstraat te ontlasten.