Gemeente Oldebroek


Overige informatie uit het gemeentenieuws van dinsdag 9 februari 2010

RAADSVERGADERING

Dinsdag 16 februari 2010 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. AGENDA

01.
Opening.

02.
Vaststelling van de agenda.

03.
Vaststelling notulen vergadering 19 januari 2010.

04.
Ingekomen stukken.

05.
Mededelingen en informatie van het college:

- Beroep in planschadezaak van de heer W.J.B. van Loon, Groote Woldweg 8 te Oosterwolde.
06.
Mondelinge vragen van raadsleden.

07.
Lijst van B-onderwerpen (akkoord zonder bespreking):
- Planschadezaak N.C. van Wijhe en A. van Wijhe, Beltgravenweg 4 te 't Loo Oldebroek (begrotingswijziging);
- Uitbreiding fietsstalplaatsen bij het station in Wezep (begrotingswijziging);
- Personeelsbeheerplan (kennisneming en begrotingswijziging);
- Doorcentralisatie onderwijshuis­vestingsmiddelen aan het Agnieten College (instemming met overeenkomst en begrotingswijziging).
08.
Huisvesting paarden­sport­activiteiten.

09.
Afronding uitbreiding sportpark de Heughte te Oosterwolde.
10.
Vaststelling bestemmingsplan 'Oude Dijk 2008'.

11.
Vaststelling bestemmingsplan 'Wezep Zuid 2008'.

12.
Vaststelling notitie besteding Wmo-gelden.

13.
Financiële situatie gemeente: technische opschoning van de meerjaren­begroting 2010-2013, en kennisneming van de college-informatie over het meerjarenperspectief.
14.
Evaluatie bestuursakkoord 2006 - 2010 'Samen slagvaardig'.
15.
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.
16.
Vaststelling beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en de verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2010.
17.
Sluiting.
De vergaderstukken zijn digitaal in te zien in het BIS (bestuursinformatiesysteem) (internetadres: http://bis.oldebroek.nl).

Algemene toelichting op de raadsagenda
De punten op de lijst van B-onderwerpen - de hamerstukken - worden zonder discussie bij hamerslag besloten in de raadsvergadering. Bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de vergadering is het mogelijk dat een punt van de B-lijst toch wordt aangemerkt als bespreekpunt.

Uitzending raadsvergadering
De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop 'beluisteren raadsvergadering'. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 19.30 uur begint de vergadering en start de uitzending automatisch.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
Op grond van art. 23, lid 5, van de Gemeentewet dienen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen te worden gepubliceerd. Op de website van de gemeente Oldebroek, onderdeel "Bestuur en Organisatie", "Bestuur", "Gemeenteraad", "Besluitenlijst" is momenteel de lijst van de vergadering van 19 januari 2010 opgenomen.

RONDJE POLITIEK
Wekelijks zendt de LOCO op woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het programma 'Rondje Politiek' uit. In de komende weken zijn aan de beurt: Woensdag 10 februariPvdA / CDA
Woensdag 17 februariSGP / ChristenUnie