Eerste Kamer der Staten Generaal

Kamercommissie raadpleegt op 16 februari deskundigen over Crisis- en herstelwet

12 februari 2010

De vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat (VenW) van de Eerste Kamer houdt op dinsdag 16 februari een openbare raadpleging van deskundigen in het kader van de behandeling van de Crisis- en herstelwet ( 32.127 ). Met het oog op de aanstaande plenaire behandeling van dit pakket maatregelen, gericht op een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten, wensen Leden verduidelijking over enkele aspecten van dit wetsvoorstel.

Zes deskundigen beantwoorden vragen van de commissieleden over onder andere de juridische, economische, planologische, bestuurlijke en milieukundige aspecten die verbonden zijn met de voorgestelde maatregelen. Daarnaast zal een vertegenwoordiging van de Raad voor de Rechtspraak vragen beantwoorden over de selectiecriteria voor projecten die onder de Crisis- en herstelwet (zullen) vallen. Het volledige programma pdf icoon met de te behandelen onderwerpen en de genodigde deskundigen is bij dit bericht gevoegd.

De openbare raadpleging begint om 10.15 uur en duurt tot 13.20 uur. De volgende aspecten in relatie tot de Crisis- en herstelwet komen aan de orde: Natuurbeschermingswet / MER; Projectcriteria; WRO/ samenhang wetgeving; Onteigening; Advies van de Commissie Elverding.

Na afloop van de raadpleging spreekt de Kamercommissie voor VenW nog over de voorbereiding van het plenaire debat. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op de reeds geplande datum van 16 maart . De Kamer streeft er naar om een eventuele stemming over het pakket maatregelen nog op dezelfde vergaderdag te laten plaatsvinden, zodat de behandeling in de Eerste Kamer half maart zal zijn afgerond.

Belangstellenden die deze openbare raadpleging willen bijwonen worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de Eerste Kamer op het volgende mailadres: christine.huiskamp@eerstekamer.nl .

Vertegenwoordigers van de media kunnen zich tot kort voor de bijeenkomst melden bij de receptie van de Eerste Kamer, of vooraf bij de afdeling communicatie, telefoon 0631011526; mail: jurjen.bugel@eerstekamer.nl .

De raadpleging kan op dinsdag 16 februari live (beeld en geluid) via www.eerstekamer.nl gevolgd worden.

De website van de Eerste Kamer biedt een overzicht van de behandeling van de Crisis- en herstelwet ( 32.127 ) Hier vindt u ook de schriftelijke vragen die de Commissie van VenW heeft gesteld in het voorlopig verslag (23 december) en het nader voorlopig verslag (28 januari), evenals de memorie van antwoord (14 januari) en de nadere memorie van antwoord (1 februari).

---


* Programma raadpleging pdf icoon