Ingezonden persbericht

Herstel BPF Bouw in 2009

Harderwijk, 16 februari 2010

In 2009 heeft de financiële positie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF
Bouw) zich sneller hersteld dan verwacht.

Rendement
Over 2009 behaalde BPF Bouw een rendement van 11%. Vooral het resultaat op aandelen heeft
hieraan bijgedragen.

Dekkingsgraad
Het herstel komt tot uitdrukking in een verbetering van de dekkingsgraad, de verhouding tussen
vermogen en verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen van 102% (einde 2008) naar 109%
(schatting einde 2009). Medio 2009 werd nog rekening gehouden met een dekkingsgraad einde
2009 van 105,1%.

Toeslag
De verbeterde financiële positie biedt BPF Bouw voldoende ruimte om een toeslag te verlenen. Per
1 januari 2010 zijn de opgebouwde en lopende pensioenen met 1,45% verhoogd. Dat is meer dan
de helft van de loonstijging van 2,27% in de bedrijfstak.

Levensverwachting
Het CBS neemt al enige tijd waar dat Nederlanders steeds langer leven. Dat heeft tot gevolg dat
Nederlanders ook steeds langer pensioen ontvangen. BPF Bouw heeft besloten daar nog in 2009
rekening mee te houden door de reservering voor de lopende en toekomstige pensioenen te
verhogen. De verplichtingen per einde 2009 nemen daardoor aanzienlijk toe.
Door de effecten van de gestegen levensverwachting mee te nemen in de waardering van de
verplichtingen, is de dekkingsgraad per einde 2009 teruggevallen van 113,4% naar 109%.

Profiel BPF Bouw
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) verzorgt de pensioenvoorziening van circa
850.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij het BPF Bouw zijn ruim 15.000 bedrijven en
ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw en natuursteenbedrijf. Het
belegd vermogen bedraagt circa 26 miljard. De administratie van het fonds en het beheer van het vermogen
zijn opgedragen aan Cordares en aan APG Investement Services en BPF Bouwinvest.Ingezonden persbericht