Ingezonden persbericht

Nieuw: ISSO-Handboek Zonnestraling en Zontoetreding

Onlangs is het Handboek Zonnestraling en Zontoetreding verschenen. Dit handboek is een herziening van publicatie 2 'Zontoetredingsfactoren' en publicatie 3 'Zonstralingstabellen'.

Voor het berekenen van de opbrengst van zonne-energiesystemen als zonneboilers en/of PV-systemen is het noodzakelijk te weten hoeveel zonnestraling er op het betreffende vlak valt. Ook van belang hierbij is of het directe zonnestraling betreft of diffuse zonnestraling. Ook bij het berekenen van de hoeveelheid zonnestraling en/of licht dat via glasvlakken binnenkomt, is het noodzakelijk te weten hoeveel zonnestraling er op de betreffende gevel valt. In het Handboek Zonnestraling en Zontoetreding zijn daarom tabellen opgenomen met de opvallende zonnestraling op vlakken gelegen op de 8 hoofdoriëntaties en met 3 verschillende hellingshoeken.

Klimaatgegevens

De hoeveelheid opvallende zonnestraling kan ook beïnvloed worden door bebouwing in de (directe) omgeving. Om een indruk te geven van de effecten van beschaduwing door omringende gebouwen en/of obstakels is een grafische methode gegeven. Daarnaast zijn de noodzakelijke formules om een exacte berekening mogelijk te maken in het handboek opgenomen.

Tevens zijn er gegevens opgenomen, gebaseerd op uurlijkse klimaatgegevens, voor de locatie De Bilt over de jaren 1986 - 2005, het energiereferentiejaar uit de NEN 5060 (uitgave 2009), de 3 ontwerpjaren uit de NEN 5060. Het tot nu toe veel gebruikte referentiejaar 64/65 is ter vergelijking ook opgenomen.

Thermische en lichttechnische eigenschappen van glassystemen

Naast de hoeveelheid op een vlak vallende zonnestraling wordt ook ruim aandacht besteed aan de thermische en lichttechnische eigenschappen van glassystemen. Wanneer zonlicht op een glasvlak valt wordt een gedeelte van de zonnestraling gereflecteerd, een gedeelte geabsorbeerd en een gedeelte doorgelaten. Op de verschillende warmtestromen wordt nader ingegaan. Dit gebeurt zowel met de vereenvoudigde methode die werkt met de g-waarde (absolute zontoetreding) en de convectiefactor CF als met de meer geavanceerde netwerkmethode. Voor de meest toegepaste glassoorten worden tabellen en figuren gegeven. Ook de verwijzing naar en beschrijving van een door de EEG ontwikkeld programma WIS (Windows Information System) is opgenomen. Bij de raamsystemen is ook rekening gehouden met de invloed van zonwering (zowel binnen- als buitenzonwering) en kozijnen. Naast de meest gebruikte glassoorten is ook aandacht besteed aan toepassingen als veiligheidsglas, vacuümglas, klimaatramen en glassoorten met betere geluidsisolerende eigenschappen.

Meer informatie

Het Handboek Zonnestraling en Zontoetreding kost ¤ 80,00 (excl. BTW). De uitgave is te bestellen via de ISSO-winkel op www.isso.nl. Het handboek is tevens digitaal verkrijgbaar via een lidmaatschap op

www.isso-digitaal.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneli van Kleven-Pijpers, a.vanklevens@isso.nl

A.B. van Kleven-Pijpers
Coördinator Marketing en Communicatie

ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector
Kruisplein 25, 3014 DB Rotterdam
Postbus 577, 3000 AN Rotterdam
T 010 - 206 59 41M 06 - 410 399 429
F 010 -- 213 03 84
E a.vankleven@isso.nl
I www.isso.nl