Landschap Noord-Holland

Heiloo, 16 februari 2010

Minder kwaliteit natuur en landschap in Noord-Holland door bezuinigingen

De provincie Noord-Holland bezuinigt in 2010 ¤ 400.000 op Landschap Noord-Holland. Deze bezuiniging leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de Noord-Hollandse natuur. Natuur en landschap zijn niet alleen ecologisch maar ook economisch van groot belang voor de bewoners en bezoekers van onze provincie. Landschap Noord-Holland wil daarom samen met de provincie meerjarenafspraken maken. Daarmee voorkomen we dat over 5 jaar miljoenen euro's nodig zijn voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan natuur en landschap in onze provincie.

In 2010 stelt de provincie Noord-Holland ¤ 400.000 minder dan in 2009 ter beschikking aan Landschap Noord-Holland voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Daarmee daalt de provinciale bijdrage tot onder het niveau dat Landschap Noord-Holland in 2003 mocht ontvangen. En dat terwijl het huidige werkpakket maar liefst tweemaal zo groot is als destijds. Landschap Noord-Holland rest niet anders dan te bezuinigen. Dit betekent dat een aantal activiteiten die in 2009 en voorgaande jaren tot het reguliere werk behoorden, niet door kunnen gaan. Wat merkt de burger daarvan?

Kwaliteit Ecologische Hoofdstructuur gaat achteruit
Er is minder geld voor het beheer van de aan Landschap Noord-Holland toevertrouwde natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit leidt tot minder toezicht, minder voorlichting en minder onderhoud: een verschraald beheer. Ook stelt Landschap Noord-Holland sommige investeringen in het kader van het lange termijn beheer uit, zoals bijvoorbeeld het baggeren van eendenkooien. Hierdoor zal de kwaliteit van de EHS afnemen.

Vrijwilligerswerk bedreigd
Landschap Noord-Holland kan niet meer dezelfde ondersteuning als voorheen bieden aan de meer dan 140 vrijwilligersgroepen voor natuur en landschapsbeheer. Doordat het aantal vrijwilligersgroepen groeit terwijl de begeleiding door dezelfde mensen gedaan moet worden, neemt de kwaliteit van deze begeleiding af. Daarmee wordt het vrijwilligerswerk bedreigd. Het gaat hierbij niet om het sociale aspect, maar om het werkresultaat. Meer dan 4.000 vrijwilligers realiseren jaarlijks in de natuur van Noord-Holland nu al het werk van 150 voltijdbanen!

Groen Huis in de koelkast
Realisatie van nieuwe huisvesting van Landschap Noord-Holland en andere groene organisaties kan in 2010 niet doorgaan. Dit Groen Huis (in combinatie met het provinciaal archeologisch depot in Castricum) wordt op de lange baan geschoven. Gezamenlijke huisvesting zou de efficiency van het werk verder verhogen.

De bezuiniging tast de kwaliteit van natuur en landschap in Noord-Holland aan en dit wordt helaas ook buiten zichtbaar. De maatregel is niet alleen negatief voor de natuur, maar ook voor de economie. Voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, voor toerisme en recreatie en voor de gezondheid van de inwoners van de provincie zijn natuur en landschap van vitaal belang.

Landschap Noord-Holland vindt dat voor de kwaliteit van natuur en landschap continuïteit in het beheer noodzakelijk is. Natuurlijk beseffen wij in deze tijden van economische crisis de noodzaak van efficiënt natuurbeheer. Daarom pleiten wij voor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, waarin we samen met de provincie afspraken maken over aard en omvang van de werkzaamheden en over de financiering daarvan. Door meerjarenafspraken te maken in plaats van jaarlijkse onderhandelingen is de eerste efficiencyslag snel te realiseren. De meerwaarde is dat het geld dat in natuur en landschap wordt gestopt, ook werkelijk rendement oplevert voor de burgers, bezoekers en bedrijven die ervan genieten en ervan profiteren.

Noot voor redacties