Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college B&W Utrecht (16-2-2010)

1 Gemeente Utrecht legt voorzichtige beleggingspraktijk vast in regels
Het college heeft de voorzichtige beleggingspraktijk van de gemeente Utrecht vastgelegd in de regels van het Treasurystatuut. Beleggingen van drie maanden en langer mogen alleen bij banken met een AAA-rating worden gedaan. Korter lopende beleggingen mogen worden gedaan bij banken met minimaal een AA-minusrating. De gemeente is daarmee strenger dan de wet vereist. In de wet FIDO (Financiering decentrale overheden) is een AA-rating als ondergrens opgenomen voor beleggingen van drie maanden en langer en een A-rating voor kortere beleggingen.
Het collegebesluit geeft nadere inhoud aan het raadsbesluit naar aanleiding van de rekenkamerbrief 'Uitgezette gelden - in ijzer en beton'. De gemeente heeft 225 miljoen euro voor langere tijd belegd bij de BNG en de RABO-bank. Deze banken hebben een AAA-rating, dat wil zeggen de hoogste kredietwaardigheid. De gemeente Utrecht heeft daardoor geen geld verloren tijdens de kredietcrisis.

2 Gemeente vraagt mening bewoners over wooneenheden bij Springweggarage
Het college onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van de bouw van 51 kleine wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage aan de zuidzijde van de Springweggarage. Voordat de gemeente de eigenaar toestemming geeft, wil het college de mening van de buurt horen. De gemeente organiseert binnenkort een inloopavond, omwonenden krijgen hierover bericht als de datum bekend is.

3 Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide vastgesteld
Het college heeft vandaag het Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide vastgesteld. In dit plan zijn de reacties op het concept-plan verwerkt dat vorig jaar ter inzage heeft gelegen. In de definitieve versie is vastgelegd op welke plekken er huur- en koopwoningen gebouwd worden en in welke prijsklassen. De wooncategorieën zijn als volgt verdeeld: 27% sociale huurwoningen, 15% sociale koopwoningen en 57% middeldure en dure koop- en huurwoningen. Een andere aanpassing is dat de bebouwing aan de Verlengde Langerakbaan niet hoger wordt dan acht bouwlagen; het idee voor een hoogteaccent met maximaal twaalf bouwlagen vervalt. Naar verwachting start de bouw in 2012.

Hoge Weide wordt een gevarieerd woongebied omgeven door groen en parken op loopafstand van Leidsche Rijn Centrum. De hoogteverschillen die ontstaan door het overbruggen van de A2 karakteriseren het gebied. Hoge Weide krijgt in totaal bijna 1.300 woningen in alle prijsklassen, waarvan 70% laagbouw. Naast woningen komen er ook kantoren, een school, een speeltuin, maatschappelijke voorzieningen en commerciële voorzieningen.

4 Eén opdrachtgever voor de bouw van multifunctionele accommodaties in Utrecht
Bij het realiseren van een multifunctionele accommodatie wil de gemeente in de toekomst de sturing van begin tot eind bij een en dezelfde opdrachtgever neerleggen. Die maakt duidelijke afspraken over diverse rollen van ontwikkelaar en toekomstige beheerder(s) van de accommodatie. Op deze manier kan het project scherper worden aangestuurd en worden risico's beter beheerst. Deze aanbevelingen staan in een 'Plan van aanpak maatschappelijk vastgoed, aanbevelingen multifunctionele accommodaties', dat vandaag door het college is vastgesteld.

Dit plan is mede gebaseerd op aanbevelingen uit het auditrapport 'Een goed begin is het halve werk'. Deze audit is gedaan door de gemeentelijke auditafdeling in opdracht van het college. In het verleden waren er twee gemeentelijke opdrachtgevers: in de initiatieffase was dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, in de beheerfase werd dat de dienst StadsOntwikkeling. Dat leidde soms tot onduidelijkheden over bouw en toekomstig beheer van accommodaties, wat in een aantal gevallen resulteerde in vertragingen, kostenoverschrijdingen of oplevering van gebouwen die in de praktijk niet geheel voldeden aan de gebruikerseisen. De gemeente start dit jaar met uitvoering van de aanbevelingen uit het plan van aanpak. Met als doel betere samenwerking, kostenbeheersing en risicobeheer en versterking van de kwaliteit van de eigen organisatie en terugdringen van externe inhuur bij het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties.

5 Betere dialoog tussen wijkraden en college vastgelegd in convenant
De wijkraden en het college van burgemeester en wethouders hebben hun samenwerkingsafspraken aangescherpt en vastgelegd in een nieuw convenant. Binnenkort gaan zij dit ondertekenen. In het nieuwe convenant staat duidelijker vermeld wat de rol van de wijkwethouders is en hoe de gewenste dialoog tussen wijkraden en college vorm krijgt. Aanleiding voor de aangescherpte afspraken is het evaluatieonderzoek dat de B&A groep in 2009 hield naar de adviesrelatie tussen college en wijkraden. Hieruit bleek dat de wijkraden een krachtig participatie-instrument zijn, maar dat de dialoog tussen wijkraden en college en de kwaliteit van de reacties van het college beter kan.

In het nieuwe convenant staat onder meer dat de wijkwethouder minimaal twee keer per jaar naar de vergadering van de wijkraad komt. Ook gaat het college de wijkraden beter informeren over nieuwe beleidsvoornemens en projecten in de wijk. Het college geeft hierbij duidelijk aan wat de beïnvloedingsruimte is, zodat wijkraden, als ze dat willen, erbij betrokken kunnen worden. De wijkraden onderbouwen hun adviezen met de resultaten van wijkraadplegingen, zodat ze representatief zijn voor de wijk. Ook is de rol van de wijkraden als bijzondere adviesorganen van het college opgenomen in de Utrechtse Participatiestandaard. Dit is een werkwijze van de gemeente om bewoners en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij beleid en projecten.

6 Gemeente Utrecht benoemt nieuwe leden adviescommissie op het gebied van cultuur
Het college van b en w heeft mevrouw Giny Vos en Neeltje Westerend benoemd als lid van de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Giny Vos is beeldend kunstenaar en maakt werken in de openbare ruimte. Neeltje ten Westenend is zelfstandig ontwerper.

7 Eenmalig extra koopzondag op zondag 9 mei
Het college heeft besloten om op zondag 9 mei eenmalig een extra koopzondag toe te staan in de binnenstad van Utrecht. Op deze dag finisht de tweede etappe van de Giro d'Italia in de stad. Ondernemers in de binnenstad hebben aangegeven graag te willen meewerken aan dit evenement. Daarbij is de meerwaarde voor hen extra groot als zij op deze dag ook hun winkels open kunnen stellen. Vanwege het unieke karakter van het evenement Giro d'Italia vindt het college het verantwoord ondernemers eenmalig deze mogelijkheid te bieden.

8 Actieplan wonen en woonvoorzieningen voor ex-daklozen
Het is een hele opgave om geschikte locaties te vinden om (ex) daklozen te huisvesten. Dit komt enerzijds doordat de corporaties onvoldoende woningen hebben voor bijzondere doelgroepen. De woningmarkt is stil gevallen en verschillende kwetsbare groepen moeten huisvesting krijgen. Anderzijds lijkt de weerstand tegen nieuwe initiatieven bij omwonenden toe te nemen. Het college heeft opdracht gegeven een meerjarig actieplan Wonen en woonvoorzieningen op te stellen. Hiervoor onderzoekt de gemeente samen met de partners mogelijkheden voor woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen in de stad.

De afgelopen jaren zijn in Utrecht veel positieve resultaten bereikt met de opvang en zorg van sociaal kwetsbaren en met het verminderen van de overlast en criminaliteit die een deel van deze groep veroorzaakte. Dat is het resultaat van de eerste fase van het Plan van aanpak maatschappelijke opvang. Dit voerde de gemeente onder de noemer 'Niemand hoort op straat' samen met maatschappelijke opvanginstellingen en Agiszorgkantoor uit. Vorige week tekende Utrecht samen met de andere grote steden en staatssecretaris Bussemaker een intentieverklaring om de tweede fase van het plan van aanpak maatschappelijke opvang uit te voeren. Hierin verschuift het accent naar het voorkomen van dakloosheid en het opnieuw actief laten meedoen van kwetsbare mensen in de maatschappij.

Uitgangspunt voor het Actieplan is en blijft een combinatie van hard en sociaal: het bestrijden van overlast en criminaliteit èn tegelijkertijd het verbeteren van de leefsituatie van de doelgroep.

Om dit te kunnen realiseren zijn er woonvoorzieningen nodig voor de moeilijk plaatsbare daklozen. Deze mensen zijn moeilijk onder te brengen in één van de bestaande groepsvoorzieningen en verblijven wisselend op diverse plekken in de laagdrempelige opvang. Huisvesting van deze mensen in een stabiele omgeving en met passende begeleiding brengt hen tot rust en kanaliseert de overlast die ze veroorzaken. Ook moeten er voldoende (nieuwe) woningen komen voor mensen die toe zijn aan een volgende stap in het proces van hun herstel.