Gemeente Utrecht

Vragen en antwoorden GL Utrecht omtrent Utrecht Vernieuwd-project Queeckhovenplein

Het Queeckhovenplein is opgenomen in de lijst van zogenaamde Utrecht Vernieuwt projecten. Dit jaar wordt er gestart met de eerste planideeën om tot herstructurering (sloop en nieuwbouw) te komen. "De woningen en de woonomgeving voldoen namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd." Bron nieuwsbrief Mitros december 2007.
En dat laatste blijkt, bij diverse woningen voldoet de elektrische installatie niet meer, de bedrading is op en levert hachelijke situaties op. Maar ook het onderhoud in de gezamenlijke openbare ruimten, portieken en galerijen is structureel onder de maat. Toezeggingen van Mitros om contact op te zullen nemen met bewoners waarvan het adres is doorgeven, om samen tot een oplossing te komen, zijn niet nagekomen.

Allereerst onze excuses dat u de antwoorden op de vragen nog niet eerder heeft ontvangen. Samen met mevrouw Bottse heeft wethouder Wonen afgelopen najaar polshoogte genomen aan het Queekhovenplein. Dit, tezamen met het gevoerde nader overleg met Mitros, zorgde ervoor dat meer tijd nodig was voor de beantwoording.

De opmerkingen van bewoners leiden bij GroenLinks tot de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het niet regelmatig en kwalitatief schoonhouden van de galerijen, portieken en buitenruimte bijdraagt aan het gevoel van de bewoners dat Mitros de flats rondom het Queeckhovenplein moedwillig laat verloederen? Indien ja, wilt u dat standpunt uitdragen in uw contacten met Mitros? Indien nee, wat is dan uw visie?

Het college is van mening dat er geen sprake is van moedwillige verloedering door Mitros. Galerijen, portieken en buitenruimte (daar waar deze in eigendom zijn van Mitros) worden regelmatig schoongemaakt.Dit wil overigens niet zeggen dat de omgeving van het Queeckhovenplein er goed bij staat. Er zijn een aantal plekken die vanuit het "schoon, heel en veilig" principe een meer structurele aanpak vragen.

2. Er is een huismeester/buurtbeheerder aanwezig voor het Queeckhovenplein en omgeving. Bent u het met GroenLinks dat bij structurele bevuiling van de leefomgeving, door dezelfde bewoners er daar een taak ligt voor deze persoon? Is diegene daartoe goed toegerust of daartoe bevoegd? Zo nee wat gaat u doen om deze situatie te verbeteren?

Bewoners die op een onjuiste manier gebruik maken van hun woonomgeving of eigen tuin worden daar frequent door de buurtbeheerder op aan gesproken. Er zijn bewoners die structureel geen of onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het schoon en heel houden van de eiegen leefomgeving. De oplossing ligt in ieder geval niet in het volledig overnemen van deze verantwoordelijkheid. Dit laat onverlet dat er ook verantwoordelijkheid ligt bij de woningbouwvereniging.

3. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat Mitros, structureel onderhoud pleegt en de buitenruimten onderhoudt, ook het groen? Zo ja, Bent bereid om er bij Mitros op aan te dringen om structureel schoonmaak werkzaamheden te verrichten en onderhoud te plegen aan de flats rondom het Queeckhovenplein tot aan de daadwerkelijke uitvoeringen van de plannen?

De structurele schoonmaakwerkzaamheden inclusief groen (daar waar het eigendom van Mitros betreft) moeten door Mitros op een voldoende niveau worden uitgevoerd, ook als er plannen tot herstructurering zijn. Wij hebben daar ook op aangedrongen bij Mitros en zullen in onze contacten met Mitros op dit punt vinger aan de pols houden.

4. Ervan uitgaande dat kosten voor schoonmaak en onderhoud, in de huur als servicekosten zijn inbegrepen, vragen bewoners zich af wat er met deze gelden wel en niet wordt bekostigd? Graag een specificatie van de werkzaamheden die Mitros uitvoert voor de servicekosten. Indien niet mogelijk, waar worden die gelden anders voor gebruikt?

Mits bewoners servicekosten betalen voor onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, zorgt Mitros voor het structureel (wekelijks) schoonmaken hiervan.
Daar waar bewoners geen servicekosten betalen (twee te slopen blokken die uitkijken op Queeckhovenplein), wordt ook niet periodiek schoongemaakt.

5. Bewoners die nu willen verhuizen, komen nauwelijks aan bod via de woonkrant vanwege de vele andere herstructureringsprojecten waarvan bewoners een urgentie op zak hebben. Kunt u in een tijdspad aangeven wanneer er daadwerkelijk gestart zal worden met de herstructureringsplannen?

Na het bewonersonderzoek in de zomer van 2008, waarin 80% van de bewoners heeft aangegeven voor sloop te zijn, gaat de gemeente nu samen met Mitros en de bewonerscommissie Queekhovenplein verder met de planvorming. Volgens de laatste DUO-planning werken de partijen in 2010 aan een SPVE en draagvlakonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van de draagvlakmeting, kan er, bij een bestemmingsplanprocedure in 2011 en uitverhuizing in 2011/2012, 2012/2013 gesloopt/gebouwd gaan worden.