Gemeente Utrecht

Beantwoording vragen inzake tandartszorg ongedocumenteerden, Utrecht

Toelichting
In de Volkskrant van 31 juli 2009 wordt onder de kop 'Meer gebitsproblemen bij illegalen' verslag gedaan van het stijgend aantal illegalen wat kampt met gebitsproblemen (bijgevoegd). Op 19 november 2009 heeft de gemeenteraad een brief ontvangen betreffende tandartszorg ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten, (bijgevoegd) namens: De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht, Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders, het ex-AMA team, Huize Agnes, Fanga Musow, STIL en de Utrechtse tandartsen dr R.Sabouri, dr M. Shojaie en dr D.S.F. Muradin.

Sinds 2009 is de vergoeding van tandartszorg voor ongedocumenteerde vluchtelingen en asielzoekers gewijzigd. Tandartsen krijgen geen (volledige) vergoeding meer voor de zorg aan deze volwassenen. In het artikel wordt een beeld geschetst dat mensen noodgedwongen lang doorlopen met kiespijn en er dan kans bestaat op complicaties. Medisch noodzakelijke zorg bijvoorbeeld bij een kaakchirurgie wordt wel vergoed.

De Utrechtse organisaties schatten dat in onze gemeente jaarlijks zo'n 150 mensen tandartszorg nodig hebben.

De Utrecht organisaties proberen het ontstane zorggat op verschillende manieren te dekken. Maar helaas willen (tijdelijk) te weinig tandartsen een gratis behandeling uitvoeren en de fondswerving brengt minder op dan gehoopt (waarschijnlijk mede in verband met de kredietcrisis)

GroenLinks vind het zorgelijk dat er binnen onze gemeentegrenzen mensen noodgedwongen rondlopen met kies- en tandpijn.

Vragen
1. Kan het college een beeld schetsen van de omvang van het tanden en kiespijn probleem van ongedocumenteerden in Utrecht?

Neen. Tot 2009 kon de GG&GD Utrecht een beeld schetsen van de aard en omvang van de tandheelkundige problematiek van ongedocumenteerden in Utrecht. Na de invoering van de wijziging van de zorgverzekeringswet met ingang van 2009 heeft de GG&GD hier minder zicht op, wat veroorzaakt wordt door de wijziging van de financiering vanuit overheidswege.

1 Is er sprake van een stijging van het aantal onbehandelde gebitsproblemen sinds de tandartszorg voor illegalen niet meer wordt vergoed?

In zijn rapportage van oktober 2009 concludeert het CVZ dat er incidenteel sprake is van doorverwijzing van illegalen naar de kaakchirurgie als gevolg van verwaarlozing van de mondzorg. Daarnaast constateert men dat de indruk bestaat dat men er in de eerste lijn in toenemende mate in slaagt om mondzorg voor illegalen te organiseren door gebruik te maken van andere voor het CVZ onbekende financieringsmethoden.

1. Zo ja, wat is de mening hierover van het college?

De GG&GD Utrecht heeft eerder aangegeven dat de onder 1b genoemde alternatieve financiering de daadwerkelijke problematiek maskeert. Immers, wat lokaal opgelost wordt komt niet in het zicht van het CVZ noch de minister. Hierdoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de tandheelkundige problematiek van mensen zonder geldige verblijfsvergunning tot een minimum beperkt is.

2. Deelt het college het gevoel van GroenLinks dat het zorgelijk is dat mensen binnen onze gemeentegrenzen met kies- en tandpijn moeten rondlopen?

Ja.

2. Zo ja, waaruit kunnen we deze zorgen van het college opmaken?

Het college is van mening dat de tandheelkundige zorg in beginsel voldoende toegankelijk is voor al deze mensen. Vanuit gemeentewege is aandacht besteed aan spreiding van voldoende tandartsen over alle wijken van Utrecht. Er is in Utrecht dan ook geen gebrek aan tandartsen.

3. Vind het college, met GroenLinks, ook dat voorkomen beter is dan genezen?

Ja.

3. Zo ja, waaruit blijken inspanningen van het college om kies en tandpijn onder ongedocumenteerden te voorkomen?

Het college heeft hierin geen taak. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om voldoende aandacht te geven aan een goede mondzorg. Het college kan hierin geen dwingende maatregel afkondigen. Het college is bekend met het gegeven dat weinig tandartsen gratis behandelingen uitvoeren. Dit feit heeft zich de afgelopen 10 jaar veelvuldig voorgedaan en kan niet worden afgedaan als een resultante van de kredietcrisis.

4. Ziet het college mogelijkheden om tandartszorg voor Utrechtse ongedocumenteerden te vergoeden, en welke kosten zouden hiermee gepaard gaan?

In januari 2009 heeft het college zich gebogen over hetzelfde onderwerp naar aanleiding van een verzoek van Stichting Lauw Recht (STIL). Besloten is om niet de (financiële) gaten in te vullen die vanuit rijkswege ontstaan. Het College heeft dit standpunt schriftelijk aan STIL meegedeeld (09.000301). Het college ziet geen reden om zijn standpunt te wijzigen.