Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerie van VROM

Congres `Sterke steden, sterke Randstad': Wie niet kiest, verliest!

16-02-2010

De boodschap van het congres `Sterke steden, sterke Randstad' is helder: wie niet kiest, verliest! De sprekers Aart-Jan de Geus (plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO), Phillip McCann (hoogleraar aan de Universiteit Groningen) en Leendert Bikker (voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam) zijn - ieder in hun eigen woorden - hier zeer helder over.

Het Rijk moet kiezen. Dat betekent dus ook dat het Rijk ervoor moet kiezen om een aantal dingen niet te doen. In het kader van de Structuurvisie Randstad 2040 organiseerde het ministerie van VROM met medewerking van NICIS op 11 februari 2010 het congres `Sterke steden, sterke Randstad; 2040 is nu!'

Durf te kiezen

Het congres maakt duidelijk dat de urgentie hoog is. Het signaal is duidelijk: niet langer wikken en wegen, durf te kiezen, breng focus aan en geef uitvoering aan het adagium `Wat sterk is, sterker maken!". Selecteer als Rijk een paar grote projecten van nationaal belang in plaats van de aandacht te verdelen. Wees als overheid onderscheidend in wat je doet, zoek de niches op waarin de stad een wereldspeler van betekenis kan zijn en kan uitblinken. Gebruik de Olympische Spelen als aanjager voor ruimtelijk-economisch elan, met Amsterdam als sterk merk en iedereen een 'fair share'. Draag zorg voor een flexibele woningmarkt en een toegankelijke arbeidsmarkt, waardoor ook de mobiliteitsdruk zal afnemen.

2040 is nu!

De praktijk is echter dat politieke urgentie vooral op de korte termijn gevoeld wordt. De gewenste focus op de langere termijn komt daarmee in het geding. Op het congres valt tijdens het debat met de wethouders Van Poelgeest en Norder dan ook het woord 'drama-democratie'. Dit maakt het er niet gemakkelijker op. Maar de hoofdboodschap blijft overeind: de lange termijn vraagt nu al om gerichte actie; 2040 is nu !

Hoge urgentie

Henk Ovink sloot het congres af met de woorden dat de minister dit een zeer inspirerende congres zou hebben gevonden. Bij zijn terugkoppeling aan de minister zal hij meegeven dat de urgentie hoog is. De Randstad is sterk, maar de concurrentie is hevig. Op ruimtelijk-economisch vlak moeten we keuzes durven te maken, selectief zijn in wat wij wel en niet meer gaan doen. De toekomstagenda Ruimte is hiervoor noodzakelijk.