Gemeente Almere

College maakt inventarisatie ombuigingen

16-02-2010

De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van Almere staan voor een ombuigingsoperatie. Daarom heeft het huidig college, in opdracht van de gemeenteraad, een neutrale analyse van de gemeentebegroting gemaakt. Deze analyse maakt inzichtelijk welke gemeentelijke uitgaven in het realiseren van de ombuigingen betrokken kunnen worden.

Het huidige college zal geen inhoudelijke keuzes maken. Dit wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college.

Tevens is de ombuigingsopgave waarmee Almere wordt geconfronteerd in beeld gebracht. Bij ongewijzigd beleid staat de gemeente Almere voor een tekort van circa EUR 32 miljoen in 2015.

Van dit tekort wordt EUR 22 miljoen veroorzaakt door de economische recessie. Deze heeft namelijk gevolgen voor de woningbouwproductie, de uitvoeringskosten van de wet werk en bijstand en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De financiële gevolgen zijn afgeleid van een scenario van 2% economische groei.

De resterende EUR 10 miljoen heeft betrekking op de afronding van de discussie over beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de reservering voor groot onderhoud en vervanging van gemeentelijk vastgoed.

De ombuigingsopgave kent twee onzekerheden. Allereerst is de omvang van de rijksbesparingen op het gemeentefonds nog niet duidelijk. Ten tweede zijn de besluiten van college en raad over beheer en onderhoud van de openbare ruimte en reserveringen medebepalend voor de omvang van deze problematiek. Daarom wordt een marge gehanteerd van + EUR 5 miljoen en - EUR 10 miljoen.