Raad van State


dinsdag 16 februari 2010
10.45 uur
Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Hulst om maatregelen te treffen tegen een vleeskuikenhouderij aan de Provincialeweg in Vogelwaarde. Twee omwonenden hadden om de maatregelen verzocht, omdat zij geur- en stofoverlast zouden ondervinden. Het gemeentebestuur heeft het verzoek afgewezen, omdat er volgens hem 'concreet zicht op legalisatie' is. Dit heeft te maken met een wijziging door het gemeentebestuur van de milieuvergunning van de vleeskuikenhouderij. Het gemeentebestuur heeft bepaald dat het vergunningvoorschrift waarin een verbod staat op hinder buiten het terrein van de houderij, niet meer geldt voor stank, stof en ammoniak. Van een overtreding van de milieuvergunning is dus geen sprake meer, aldus het gemeentebestuur. De omwonenden komen zowel tegen de weigering om maatregelen te treffen als tegen de wijziging van de milieuvergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummers 200904140/1 en 200904143/1) 11.30 uur
van Zeeland van het bestemmingsplan 'De Statie' van de gemeente Hulst. Het plan maakt het mogelijk het al bestaande winkelgebied bij het station van Hulst uit te breiden met onder meer een supermarkt. Ook kunnen appartementen boven de winkels worden gerealiseerd. Twee supermarkten uit de buurt zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden de uitbreiding van het winkelgebied in strijd met het gemeentelijk beleid. Verder zou het winkelgebied al slecht bereikbaar zijn en de uitbreiding zorgt voor nog meer verkeers- en parkeerproblemen. In afwachting van de behandeling van hun beroep, verzoeken zij de Raad van State de provinciale goedkeuring voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200907541/1)
13.15 uur
van Zuid-Holland van het bestemmingsplan 'Westergouwe' van de gemeente Gouda. Het plan maakt de aanleg mogelijk van 3.500 tot 4.000 woningen en een winkelgebied in de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder ligt op het grondgebied van Gouda en de voormalige gemeente Moordrecht (nu gemeente Zuidplas). De Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder is tegen de goedkeuring in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens haar had er in het zogenoemde 'milieueffectrapport' beter moeten worden gekeken naar alternatieve locaties voor de woningen. Ook vreest de vereniging voor wateroverlast in de woonwijk, doordat de waterhuishouding niet goed geregeld is. Verder zou verontreinigd water uit de woonwijk schade kunnen toebrengen aan de natuur in de omgeving. Daarom had de waterhuishouding gescheiden moeten worden, aldus de vereniging. In afwachting van de behandeling van haar beroep, verzoekt de vereniging de Raad van State de provinciale goedkeuring voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200905117/2)
Zitting over de bouwvergunningen die het college van burgemeester en wethouders van Maarssen heeft verleend aan Eneco Energie Infra Urecht voor het vervangen van vier hoogspanningsmasten (nummers 10, 12, 16 en 17) langs de A2 ter hoogte van Maarssenbroek. Een bestaande mast (nummer 11) wordt weggehaald en de vier masten worden verhoogd en verplaatst. De masten worden maximaal 50 meter hoog en komen verder van woningen en een kinderboerderij te liggen. Een aantal inwoners van Maarssen vreest onder meer dat elektrisch geladen fijnstofdeeltjes hun gezondheid aantasten. Ook is onduidelijk of woningen binnen het magnetische veld van de masten liggen. De rechtbank in Utrecht heeft in maart 2009 een eerder beroep van de inwoners ongegrond verklaard. Tegen die uitspraak komen zij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft de zaak eerder op 10 september jl. op zitting behandeld. Vandaag vindt de tweede zitting plaats. (zaaknummer 200903051/1)