Imtech NV

2009 wederom uitstekend jaar voor Imtech: EBITA +20%, orderportefeuille +5%, verdere EBITA-groei in 2010 verwacht

2009

2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)

4.323

3.859


+ 12%

(autonoom: 3%)

EBITA (in mln.)

235,9

197,2


+ 20%

(autonoom: 7%)

EBIT (in mln.)

212,9

183,8


+ 16%

Nettowinst (in mln.)

126,2

113,3


+ 11%

Winst per aandeel vóór amortisatie


1,92


1,64


+ 17%

Dividend per aandeel

0,64

0,59


+ 8%

Operationele EBITA-marge

5,8%

5,5%

Orderportefeuille (in mln.)

4.748

4.514


+ 5%

Aantal medewerkers (ultimo)

22.955

22.510


+ 2%


* Orderportefeuille ultimo 2009 stijgt met 5% naar ruim 4,7 miljard euro, een goede uitgangspositie voor 2010


* 2009 is - ondanks uitdagende marktomstandigheden - wederom een uitstekend jaar voor Imtech: EBITA neemt met 20% toe, waarvan 7% autonoom


* Operationele EBITA-marge neemt toe van 5,5% tot 5,8%


* Lange termijn doelstellingen onverkort gehandhaafd: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge van 6%


* Vooruitzichten 2010: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities

CEO René van der Bruggen: 'Focus blijft gericht op groei'

'Voor Imtech was 2009 wederom een uitstekend jaar', zegt René van der Bruggen, CEO van technisch dienstverlener Imtech. 'De orderportefeuille - waarvan de kwaliteit stabiel bleef - groeide met 5% tot ruim 4,7 miljard euro, hetgeen een goed uitgangspunt voor 2010 betekent. De EBITA nam met 20% toe, waarvan 7% autonoom. De winst per aandeel vóór amortisatie steeg met 17%. Het voorgestelde dividend neemt met 8% toe tot 0,64 euro per gewoon aandeel toenemen. De operationele EBITA-marge nam opnieuw toe: van 5,1% in 2007 en 5,5% in 2008 naar 5,8% in 2009. De opbrengsten stegen met 12% tot ruim 4,3 miljard euro, waarvan 3% autonoom. De nettowinst nam met 11% toe. Ondanks uitdagende marktomstandigheden als gevolg van de economische crisis wist Imtech in 2009 een prima performance neer te zetten.'

'De onderscheidende propositie van Imtech bestaande uit technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, bewees opnieuw zijn kracht. Hierdoor kan Imtech optimaal profiteren van de nog steeds groeiende vraag naar integrale technische totaaloplossingen in Europa en op de mondiale maritieme markt. Alle clusters droegen bij aan het resultaat. Vooral de cluster Duitsland & Oost-Europa excelleerde met een hoge autonome EBITA-groei van 36% en een forse toename van de EBITA-marge van 5,7% naar 7,3%. Een belangrijke 'driver' voor de groei van Imtech is de sterke positie in het groeisegment 'energy & environment' (energie, water, milieu en fijnstof) met een sterk toegenomen vraag naar 'groene' technologie. Andere 'drivers' zijn: het Imtech-business model waarbij circa 55% van de activiteiten - mede door de aanwezigheid van duizenden onderhoudscontracten - 'recurring' is en het brede portfolio met sterke marktposities in Europa en op de mondiale maritieme markt met circa 20.000 klanten. Daarnaast beschikt Imtech over een solide financiële positie. Bovendien ziet Imtech in een aantal segmenten de eerste voorzichtige tekenen van herstel.'

'De goede performance laat onverlet dat Imtech wel degelijk de negatieve effecten van de economische crisis ondervond. Zo leidde de slechte financiële positie bij sommige klanten tot verschuiving of uitstel van projecten. De concurrentie nam toe. Imtech bewees echter veerkrachtig genoeg te zijn om kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. Gesterkt door de succesvolle strategie en 'trackrecord' van sterke groei in de afgelopen jaren gelooft Imtech in haar eigen kracht. Imtech is én blijft goed in balans. De focus blijft ook in de huidige markt gericht op groei.'

'Imtech handhaaft dan ook onverkort haar doelstelling om in 2012 te komen tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro bij handhaving van een operationele EBITA-marge doelstelling van 6%. Naar de huidige inzichten verwacht Imtech voor 2010 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.'

2009 wederom uitstekend jaar voor Imtech

2009 was - ondanks uitdagende marktomstandigheden als gevolg van de economische crisis - wederom een uitstekend jaar voor Imtech. De orderportefeuille voor 2010 - waarvan de kwaliteit stabiel bleef - kwam uit op ruim 4,7 miljard euro, hetgeen vertrouwen voor de toekomst biedt. De Imtech-propositie - multidisciplinaire technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw - bewees ook in de huidige markt haar waarde.

Alle clusters droegen bij aan het resultaat. Vooral in Duitsland & Oost-Europa werd sterke groei gerealiseerd, maar ook in de clusters UK, Ierland & Spanje en de Nordic werd een goede prestatie met verdere groei neergezet. De performance in de Benelux bleef op niveau en in de cluster ICT, Traffic & Marine was, met name door volume- en margedruk op de Europese ICT-markt, sprake van licht dalende resultaten. Per saldo heeft Imtech bewezen de recessie goed te kunnen weerstaan. Ondanks de slechte markt met druk op marktvolumes, wist Imtech zowel autonoom als door acquisities - met dank aan alle 23.000 medewerkers - een sterke performance neer te zetten.

De orderportefeuille per 31 december 2009 nam met 5% toe tot 4.748 miljoen euro (2008: 4.514 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa (EBITA) nam met 20% toe tot 235,9 miljoen euro (2008: 197,2 miljoen euro), waarvan 7% autonoom. De opbrengsten groeiden met 12% tot 4.323 miljoen euro (2008: 3.859 miljoen euro), waarvan 3% autonoom. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 16% toe tot 212,9 miljoen euro (2008: 183,8 miljoen euro). De nettowinst nam met 11% toe tot 126,2 miljoen euro (2008: 113,3 miljoen euro). De winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa steeg met 0,28 euro tot 1,92 euro (+ 17%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. De totale operationele EBITA-marge nam toe tot 5,8% (2008: 5,5%). De wisselkoers van niet euro gerelateerde valuta (voornamelijk Britse ponden, Poolse zloty, Zweedse en Noorse kronen) ten opzichte van de euro had een negatief effect van 6,7 miljoen euro op de EBITA en 94 miljoen euro op de opbrengsten.

Dividend over 2009 neemt met 8% toe

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een keuzedividend in contanten of aandelen worden voorgesteld van 0,64 euro per aandeel (2008: 0,59 euro), een toename van 8%. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 40% van de nettowinst, conform het dividendbeleid. Het dividendrendement op basis van de slotkoers 2009 bedraagt 3,4% (2008: 4,9%).

Solide financiële positie

Imtech beschikt over een solide financiële positie. De nettofinancieringslasten stegen met 12,8 miljoen euro tot 42,1 miljoen euro. Deze stijging komt voornamelijk door de in november 2008 afgesloten financiering voor de overname van NVS in de Nordic. De belastingen bedroegen 44,0 miljoen euro, 2,8 miljoen euro meer dan in 2008. De effectieve belastingdruk kwam uit op 25,7% (2008: 26,6%). Het balanstotaal is met 111 miljoen euro toegenomen tot 2.584 miljoen euro per eind 2009 (2008: 2.473 miljoen euro). Deze stijging vloeit met name voort uit autonome groei en geëffectueerde acquisities.

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg met 102 miljoen euro tot 150 miljoen euro.

De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 92 miljoen euro negatief (2008: 337 miljoen euro negatief) hoofdzakelijk als gevolg van de gedane acquisities en door investeringen in materiële vaste activa. De investeringen bedroegen 41,3 miljoen euro (2008: 39,2 miljoen euro). De afschrijvingen bedroegen 30,8 miljoen euro (2008: 29,3 miljoen euro).

Op 31 december 2009 beschikte Imtech over 109 miljoen euro aan liquide middelen (2008: 102 miljoen euro) en bedroeg de netto rentedragende schuld 420 miljoen euro (2008: 445 miljoen euro). De rentedekking bedroeg 7,3 (2008: 7,7). De ratio gemiddelde nettoschuld/EBITDA kwam uit op 1,7 (2008: 1,6).

'Drivers' voor groei

Naast de solide financiële positie, kent Imtech de volgende 'drivers' voor groei:

Breed portfolio met sterke marktposities en substantiële schaalgrootte

Technologie speelt in toenemende mate een rol bij het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. Imtech bewijst met haar onderscheidende multidisciplinaire technische propositie al jarenlang goed op deze basistrend te kunnen inspelen. Een sterk punt hierbij is het brede portfolio met sterke marktposities in grote delen van Europa en op de mondiale maritieme markt met circa 20.000 klanten in een ruime diversiteit aan marktsegmenten.

'Recurring' business: basis voor lange termijn continuïteit

Circa 55% van de activiteiten van Imtech is 'recurring' en Imtech beschikt over duizenden onderhoudscontracten in een groot aantal marktsegmenten, die - ondanks uitdagende marktomstandigheden - een goede basis vormen voor meerjarige continuïteit.

Vraag naar 'groene' technologie neemt toe

De groeimarkt 'energy & environment' (energie, milieu, fijnstof en water) vormt een belangrijke 'driver' voor verdere groei. Imtech is in dit segment in Europa één van de sterkste technische spelers. Door energieoplossingen te integreren in de Imtech-totaalaanpak wordt extra toegevoegde waarde geleverd. Vooral de vraag naar 'groene' technologie neemt toe. Imtech wist hier goed op in te spelen. Een paar voorbeelden zijn orders voor de technologie in het 'groene' stadion voor de Olympische Spelen 2012 in Londen, 'groene' datacenters, de 'groene' 150 meter hoge torens van de Deutsche Bank in Frankfurt (één van de meest 'groene' gebouwen in Europa), de 'groene' renovatie van het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel en de 'Rainbow Warrior III', het nieuwe 'groene' vlaggenschip van Greenpeace. Naast 'groene' projecten is Imtech over de volle breedte actief in de markt van (decentrale) energiecentrales, bio-energie, olie en gas, realisatie van schoon drink- en afvalwater, terugdringen van de uitstoot van fijnstof en het voorkomen van andere vormen van milieuvervuiling. Het aandeel van de activiteiten op het gebied van 'energy & environment' kwam in 2009 uit op circa 25% van de totale opbrengsten. Verdere groei wordt voorzien. Imtech ligt daarbij goed op koers. Mede in dit kader participeerde Imtech in het succesvolle Cleantech Fund I met als doel jonge en kansrijke 'clean technology' ondernemingen tot bloei te brengen.

Inspelen op aantrekkende overheidsinvesteringen

Imtech is goed gepositioneerd in door de overheid gefinancierde markten als marineprogramma's, mobiliteit, infrastructuur, rail, milieu, water, zorg en onderwijs. Circa 30% van de opbrengsten in 2009 kwam tot stand via door de overheid geïnitieerde of ondersteunde projecten. In economisch mindere tijden voert de overheid een anticyclisch investeringsbeleid. Technologie vormt hierbij één van de belangrijkste drijfveren. Imtech weet hier goed op in te spelen.

Integratiejaar voor acquisities uit 2008, beperkt aantal acquisities in 2009

Na een zeer actief 2008 met een grote overname in de Nordic (NVS, bijna 2.300 medewerkers) en nog tien andere middelgrote en kleinere acquisities (totale opbrengsten: 550 miljoen euro), was 2009 het integratiejaar van deze acquisities. In 2009 was sprake van een beperkt aantal acquisities in Roemenië, de Nordic en Spanje:

Overname van Arconi leidt tot verdere groei in Roemenië

Roemenië is voor Imtech een strategische groeimarkt. Daarom werd Arconi, een sterke multidisciplinaire Roemeense speler met wie Imtech vanuit Duitsland al jarenlang samenwerkt, overgenomen. Via Arconi kan op termijn het complete Imtech-dienstenpakket aan Roemeense klanten worden aangeboden.

Kleinere overnames versterken locale posities in de Nordic

Er werden drie kleinere technische specialisten overgenomen, twee in Noorwegen en één in Zweden, te weten: AT Furustad, Olav C. Jensen & Søn en Sundsvalls Rörteknik. Hiermee werden lokale posities versterkt.

Overname twee Huguet-bedrijven vergroot dienstenscope in Spanje

In 2008 is met de overname van het eerste elektrotechnische Huguet-bedrijf én door autonoom opgestarte elektrotechnische activiteiten een eerste stap gezet voor een multidisciplinaire opbouw van de activiteiten in de regio's Madrid, Barcelona en Navarra. In 2009 volgde de overname van nog eens twee elektrotechnische Huguet-bedrijven actief in de regio's Valencia en Murcia. Doelstelling is verdere groei door synergie, 'cross-selling' tussen elektrotechnische en werktuigbouwkundige diensten en het bieden van hogere toegevoegde waarde.

Alle acquisities zijn in contanten voldaan. De totale opbrengsten van deze acquisities bedragen ongeveer 40 miljoen euro op jaarbasis met circa 525 nieuwe medewerkers. De overgenomen ondernemingen leverden een bijdrage aan de winst per aandeel. De EBITA op jaarbasis van de acquisities bedraagt circa 4,8 miljoen euro, waarvan 0,9 miljoen euro in 2009 werd verantwoord. De totale aankoopsom, inclusief maximale earn-out, bedroeg 31 miljoen euro. Voor de komende jaren ziet Imtech goede mogelijkheden om haar portfolio verder te versterken met acquisities.

Benelux: groei ondanks uitdagende marktomstandigheden

In de Benelux, waar Imtech tot één van de sterkste technische spelers behoort, werden de gevolgen van de verslechterde economische situatie ondervonden. De opbrengsten en EBITA namen beide met 2% toe en de EBITA-marge bleef op niveau (3,9%), maar de orderportefeuille stond onder druk en daalde met 3%.

2009

2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)


1.190


1.167


+ 2%

EBITA (in mln.)

46,1

45,1


+ 2%

EBITA-marge


3,9%

3,9%

Orderportefeuille (in mln.)


1.306


1.352


- 3%

Aantal medewerkers (ultimo)

7.313

7.239


+ 1%

De markten van gebouwen en industrie werden gekenmerkt door een sterke terugval in investeringen. De markt voor 'groene' gebouwen bood enige compensatie. Zo werden opdrachten verworven voor de 'groene' renovatie van het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel en de 'groene' technologie in het nieuwe hoofdkwartier van de Nederlandse Landmacht in Utrecht. Imtech verzorgde diverse 'groene' datacenters voor financiële dienstverleners. Ook trok de energiemarkt aan. Zo werd een energiecentrale in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam gerealiseerd. De performance in de maintenancemarkt bleef op niveau. Mede onder invloed van economische stimuleringsprogramma's van de overheid werd op de inframarkt groei gerealiseerd, bijvoorbeeld met de technische infrastructuur voor verbreding van het wegdek van Nederlandse snelwegen. Ook in de inframarkt was sprake van groei in de energiemarkt. Zo werden hightech transformatoren geleverd aan de Nederlandse netbeheerder Stedin. Tevens nam de markt voor energiemetingen toe, bijvoorbeeld via opdrachten van de Belgische energieleverancier Eandis en plaatsing van duizenden digitale energiemeters voor Nederlandse energiebedrijven. Imtech was tevens technologiepartner in een Europees programma voor verbetering van de veiligheid in tunnels en werkte onder meer aan de Velsertunnel, Statentunnel en Botlektunnel. In Luxemburg bleef Imtech goed presteren.

Duitsland & Oost-Europa: uitstekende groeiperformance in lastige markt

In Duitsland & Oost-Europa, waar Imtech één van de leidende technische spelers is, werd in een lastige markt een uitstekende autonome groeiperformance neergezet. De EBITA vertoonde een substantiële groei van 36%, de EBITA-marge nam toe tot 7,3% en de opbrengsten en orderportefeuille groeiden beide met 6%.


2009


2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)


1.103


1.037


+ 6%

EBITA (in mln.)


80,3


59,1


+ 36%

EBITA-marge


7,3%


5,7%

Orderportefeuille (in mln.)


1.620


1.529


+ 6%

Aantal medewerkers (ultimo)


4.497


4.212


+ 7%

Imtech profiteerde in Duitsland & Oost-Europa maximaal van haar sterke marktpositie. Er was sprake van een indrukwekkende hoeveelheid succesvolle projecten in een brede diversiteit aan markten, bijvoorbeeld energie, 'groene' gebouwen, luchthavens, stadions, zorg, datacenters, farmacie en de auto-industrie. De Duitse energiemarkt is onmiskenbaar een groeimarkt voor Imtech, bijvoorbeeld met orders voor energiecentrales van energiebedrijf RWE in de Eemshaven (Nederland) en voor Dow Deutschland Anlagengesellschaft en EnBW in Stade (Duitsland). Ook in 'groene' gebouwen liep Imtech voorop, bijvoorbeeld met de 'groene' technologie in kantoren voor Victoria Versicherungen in Düsseldorf en het mediaconcern Spiegel in Hamburg. Imtech is marktleider in 'groene' datacenters en verzorgde onder meer de upgrading en/of uitbreiding van datacenters van Lidl en Finanz Informatik. Imtech verzorgt een substantieel deel van de technologie voor de nieuwe luchthaven Berlin Brandenburg International, de derde luchthaven van Duitsland. In Polen focust Imtech zich op hightech oplossingen. Deze propositie leidde tot succes. In het kader van de EK Voetbal 2012 slaagde Imtech erin om de hightech klimaattechnologie te verwerven in zowel het Nationale stadion in Warschau als de PGE Baltic Arena in Gdansk. Roemenië is voor Imtech een strategische groeimarkt. Daarom werd Arconi overgenomen. Vanuit Duitsland werd tevens een begin gemaakt met positievorming in Oostenrijk.

UK, Ierland & Spanje: solide performance in moeilijke marktomstandigheden

In de UK, Ierland & Spanje, waar Imtech over sterke marktposities beschikt, had de economische crisis een sterk negatieve impact op de marktomstandigheden. Desondanks wist Imtech zich prima staande te houden en leverde een solide performance. De EBITA-marge bleef met 6,0% goed op niveau en zowel de opbrengsten (+ 8%) als EBITA (+3%) en orderportefeuille (+4%) namen toe.


2009


2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)


558


519


+ 8%

EBITA (in mln.)


33,5


32,4


+ 3%

EBITA-marge


6,0%


6,2%

Orderportefeuille (in mln.)


546


524


+ 4%

Aantal medewerkers (ultimo)


3.714


3.539


+ 5%

Imtech wist de sterke terugval in de Britse vastgoedsector te compenseren door haar brede marktscope, de sterke focus op water, energie en het onderwijs, alsmede investeringen voor de Olympische Spelen 2012. In de UK behoort Imtech tot de sterkste spelers in de (afval)waterindustrie met orders van onder meer de waterbedrijven Anglian Water Services en United Utilities. In de energiemarkt groeide Imtech, bijvoorbeeld met de opdracht van het waterbedrijf Welsh Water voor twee energieproducerende bio-gistingscentrales of hightech energietechnologie voor de University of East Anglia. Imtech wist de duurzame klimaattechnologie te verwerven voor het 'groene' Olympisch Stadion en het olympische winkelcentrum 'Westfield Stratford City' (150.000 m') en is ook betrokken bij andere olympische voorzieningen. In Ierland daalden de investeringen in de farmaceutische industrie. Dit veroorzaakte druk op opbrengsten en EBITA-marge. De focus op energie wierp ook hier zijn vruchten af. Op Dublin Airport werd bijvoorbeeld een nieuwe energiecentrale gerealiseerd. Daarnaast werd de technologie-export vanuit Ierland geïntensiveerd.

In Spanje was sprake van zeer slechte economische omstandigheden. Imtech verbreedde haar portfolio met elektrotechnische diensten met als doel ook hier totale technische oplossingen aan te bieden. Ondanks de crisis werd verdere groei in de industriële sector gerealiseerd. Dit vroeg wel om substantiële inspanningen. Belangrijke segmenten daarbij waren de olie- en gasindustrie en de staalindustrie. Omvangrijke lopende orders van de grote Spaanse olie- en gasbedrijven Repsol-YPF (in Cartagena) en Cepsa (in Huelva) voor verdubbeling van hun raffinagecapaciteit en industrieel onderhoud voor staalproducent Acerinox en diverse Cepsa-raffinaderijen droegen hier aan bij. Ook werd Imtech breder actief op de groeiende energiemarkt. In de vastgoedsector viel de situatie als 'uitdagend' te omschrijven. Toch wist Imtech het hier goed te doen, mede door de reeds twee jaar geleden ingezette strategische focus op technisch onderhoud en beheer.

Nordic: sterk strategisch portfolio

In november 2008 nam Imtech NVS Installation AB (NVS) over. NVS is één van de grootste spelers op de markt van technische dienstverlening in Zweden en Noorwegen met een basispositie in Finland. Dankzij deze overname werd het fundament gelegd voor een sterke positie van Imtech in de Nordic. Imtech (NVS) wist een goede performance neer te zetten. Ondanks de moeilijke markt steeg de operationele EBITA-marge naar 8,1%. Omdat in de Nordic steeds meer grotere projecten worden verworven, vertoonde de orderportefeuille een sterke groei (+54%).


2009


2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)


313


63


*

EBITA (in mln.)


25,4


5,0


*

EBITA-marge


8,1%


7,9%

Orderportefeuille (in mln.)


243


158


+ 54%

Aantal medewerkers (ultimo)


2.378


2.274


+ 5%


* Consolidatie op basis van slechts de twee laatste maanden in 2008 maakt vergelijking met 2009 niet mogelijk.

In 2009 kampte ook de economie in de Nordic met de negatieve gevolgen van de recessie. Desondanks werd vooruitgang geboekt. Het brede, goed gespreide en strategische portfolio bood 'bescherming' tegen de moeilijke marktomstandigheden. De focus lag daarnaast op productiviteitsverhoging en groei in de energiemarkt, zorg en brandbeveiliging. Met Micasa Fastigheter, de vastgoedmanager van de stad Stockholm, werd een raamovereenkomst afgesloten om in 120 gebouwen de energie-efficiency te vergroten. Imtech (NVS) was ook betrokken bij het duurzame ecologische project 'Stockholm Waterfront'. Bij verschillende zorgprojecten is Imtech (NVS) als meerjarige technologiepartner betrokken, bijvoorbeeld het Sahlgrenska Universitetssjukhuset (universitair ziekenhuis in Göteborg) en het Länssjukhuset (provinciaal ziekenhuis in Kalmar). In Stockholm werd de duurzame klimaattechnologie verzorgd in een voormalige vliegtuighangar die wordt omgebouwd tot een modern winkelcentrum. In de Swedbank Arena, het nieuwe Zweedse multifunctionele nationale stadion (gereed zomer 2012) in Stockholm, werd een hightech sprinklersysteem geïnstalleerd. Ook werd duurzame technologie gerealiseerd in een penitentiaire inrichting nabij Stockholm. In het centrum van Oslo werd het statige Royal Christiania Hotel van state-of-the-art technologie voorzien. Het omvangrijke bestand aan onderhoudscontracten bood continuïteit. Ook droegen diverse kleinere overnames uit 2009 bij aan de groei.

ICT, Traffic & Marine: wisselend beeld

De Europese en mondiale activiteiten in de cluster ICT, Traffic & Marine presteerden - onder invloed van de uitdagende economische omstandigheden - per saldo minder dan in 2008. Het beeld is wisselend. In de Europese ICT-markt leidde substantieel terugvallende investeringen tot druk op opbrengsten en marge. In de Europese en internationale markten van Traffic en Marine was - ondanks moeilijke marktomstandigheden - sprake van verdere groei. Per saldo namen de opbrengsten (+8%) en orderportefeuille (+9%) toe, maar daalde de EBITA met 5%.

2009

2008

Groei

Opbrengsten (in mln.)


1.159


1.073


+ 8%

EBITA (in mln.)


67,1


70,8


- 5%

EBITA-marge


5,8%


6,6%

Orderportefeuille (in mln.)


1.033


951


+ 9%

Aantal medewerkers (ultimo)


5.008


5.202


- 4%

ICT

Onder druk van de economische omstandigheden - met een aanzienlijke terugval in volume en druk op marges - werd op de Europese ICT-markt een mindere performance geleverd. Toch slaagde Imtech erin, zeker in vergelijking met de concurrentie, de gevolgen van de economische crisis redelijk te doorstaan. Dit komt door de opgebouwde strategische Europese as van ICT-activiteiten met brede spreiding over vele segmenten en landen, sterke posities in softwareniches en intensieve samenwerking met wereldmarktleiders als IBM, Microsoft, SAP en Cisco. Ook werden kostenbesparingen en een beperkte reorganisatie doorgevoerd. Grotere orders waren er van onder meer DHL, de luchthavens in Wenen en Stuttgart, de Duitse retailer Edeka, Deutsche Bahn, het Nederlandse Hofpoort Ziekenhuis en ING.

Traffic

Technologie is dé oplossing voor talloze mobiliteitsvraagstukken. De vraag naar integrale traffic-oplossingen nam wederom toe. Imtech is een sterke Europese speler. Passend binnen de strategie werd autonome groei gerealiseerd, onder meer vanuit de stevige basis van meerjarige onderhoudscontracten. Bijvoorbeeld het onderhoudscontract voor de technische infrastructuur van de Highways Agency voor alle snelwegen in oostelijk Engeland en de participatie in het programma 'Keeping London Moving' van Transport for London (beheerder van het wegennet in Londen) waarbij Imtech 42% van de totale technische verkeersinfrastructuur - inclusief het Olympisch gebied - beheert. De stedelijke markt en de markt in Oost-Europa vielen wat terug. De interstedelijke markt en de markt in de Nordic ontwikkelden zich onder invloed van economische stimuleringsprogramma's goed. Ook de exportpositie werd versterkt. De internationale parkeeractiviteiten vertoonden, ondanks wisselend succes in diverse landen, verdere groei.

Marine

Als gevolg van de crisis nam in de maritieme markt het volume in de segmenten olie & gas-, container-, bulk- en binnenvaartschepen af. Daar stond een toename van de vraag naar 'groene' schepen en vanuit marineprogramma's tegenover. Imtech is één van de sterkste mondiale spelers en was actief voor de Duitse, Nederlandse, Zuid-Koreaanse en Thaise marine, alsmede voor diverse marines uit de Golfstaten. Een grote design- & buildopdracht (130 miljoen euro) voor de klimaattechnologie aan boord van twee 280 meter lange vliegdekschepen werd ontvangen van de Royal Navy. Het volume in service, onderhoud en beheer stond onder druk door de wereldwijde afname van de container- en bulkvaart, maar Imtech wist hier dankzij haar uitgebreide en strategisch sterke servicenetwerk toch prima te presteren en groei te realiseren. Daarnaast bleef de markt voor luxe jachten en cruiseschepen op niveau. Zo is Imtech bij de Duitse Meyer Werft verantwoordelijk voor de energiezuinige klimaattechnologie aan boord van cruiseschepen (350 meter) voor de rederij Celebrity Cruises. Per saldo was sprake van verdere groei.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Imtech boekte goede voortgang op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), bijvoorbeeld met het ontwikkelen van kwantificeerbare MVO-data. Zo werd een meetinstrument voor het meten van de eigen 'carbon footprint' ontwikkeld die voldoet aan de ISO 14064-norm. In 2010 is Imtech in staat om hier op betrouwbare en consistente wijze over te rapporteren. In het kader van haar ketenverantwoordelijkheid beschikt Imtech over een 'Code of Supply' voor (toe)leveranciers en eigen facilitaire dienstverleners. Imtech scheidt en recycelt afval om er nieuwe grondstoffen uit te genereren en werkt daarbij samen met gerenommeerde afvaldienstverleners. Zo ontstaat inzicht in de afvaldata, wat helpt bij het formuleren van een actief afvalbeleid. Uit het restafval wordt via verbranding duurzame energie opgewekt dat gebruikt wordt als 'groene' stroom voor de eigen Imtech-kantoren. In 2009 heeft het Nederlandse leasewagenpark milieubesparende brandstof getankt, waarmee bijna 1 miljoen kilo aan schadelijke CO2-uitstoot werd voorkomen. Dit initiatief kreeg navolging in andere Imtech-landen. In het kader van 'corporate citizenship' hielp Imtech met eigen medewerkers de procesverbetering en de ontwikkeling van nieuwe machines bij 'The Ubuntu Company' in Zuid-Afrika. Deze fabriceert trendy designslippers ('plakkies') voor de Europese markt uit afgedankte autobanden die voorheen in de natuur werden gedumpt. De slippers vormen een bron van inkomsten voor bijna 1.000 mensen en de winst komt ten goede aan projecten voor Zuid-Afrikaanse kinderen. In samenwerking met stichting NOVA startte Imtech ook een uniek initiatief om energiebewustwording in Zuid-Afrika te stimuleren. Tevens werd gestart met de realisatie van een energieneutraal cradle-to-cradle kantoor voor eigen gebruik in Eindhoven. Een ander initiatief was een programma voor energiebesparing bij medewerkers thuis.

Human Resources: beste werkgever in markt van technische dienstverlening

Imtech wil in de markt van technische dienstverlening tot de beste werkgevers behoren. Aandacht voor werving en selectie van gekwalificeerd technisch personeel kreeg onveranderd de hoogste prioriteit. Het ruimere aanbod op de arbeidsmarkt verbeterde de kwaliteit van de werving. Het merk Imtech won aan aantrekkingskracht, mede door intensieve communicatiecampagnes. Speciale aandacht ging uit naar het aantrekken van jong potentieel, de positie van 40plus-medewerkers en de veranderende rol van projectmanagers. De omvang van het personeelsbestand nam met 2% toe tot 22.955 medewerkers (2008: 22.510 medewerkers) als gevolg van autonome groei en door de gedane acquisities.

Focus blijft ook in de huidige markt gericht op groei


2010, het jaar waarin Imtech haar 150-jarig bestaan viert, is ingegaan met een omvangrijke orderportefeuille van ruim 4,7 miljard euro. Dit zorgt voor een comfortabele uitgangspositie. Sterke marktposities, schaalgrootte, een uitgebreid dienstenportfolio en een omvangrijk en goed gediversifieerd klantenbestand (circa 20.000 klanten) in een brede diversiteit aan marktsegmenten maken - ondanks blijvend uitdagende marktomstandigheden - continuïteit en daarmee verdere groei mogelijk. De sterke positie in Duitsland (goed voor 25% van de totale activiteiten) geeft hierbij extra vertrouwen. Daarnaast is Imtech prima gepositioneerd in de groeimarkt van 'energy & environment' en in de aantrekkende overheidsmarkt. Naast het structurele aandeel 'recurring business' (55% van de activiteiten), ziet Imtech in een aantal segmenten ook de eerste voorzichtige tekenen van herstel. Bovendien kenmerkt Imtech zich door een flexibele projectorganisatie die zich goed kan aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden. Deze combinatie van kracht geeft vertrouwen voor de toekomst.

Daar staat tegenover dat Imtech de negatieve effecten van de uitdagende economische situatie merkt. Slechte financiële posities bij klanten leiden tot verschuiving of uitstel van projecten. De concurrentie neemt toe, marktvolumes staan onder druk. Bovendien kan het potentieel gebrek aan vakbekwame medewerkers op termijn manifest worden.

Imtech acht zich veerkrachtig genoeg om de kansen die voortvloeien uit het brede portfolio en de sterke marktposities te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden. Gesterkt door de succesvolle strategie en 'track record' van sterke groei in de afgelopen jaren gelooft Imtech in haar eigen kracht. Per saldo - als resultante van kansen en bedreigingen - is én blijft Imtech goed in balans. De focus blijft ook in de huidige markt gericht op groei.

In het kader van de uitdagende marktomstandigheden wordt wel een proactief financieel beleid gevoerd. Dit vertaalt zich in extra aandacht voor werkkapitaalbeheersing, risicomanagement, kostenbeheersing, de financiële kracht van klanten en samenwerkingspartners en versterking van de interne Europese samenwerking. Tevens wordt optimaal geprofiteerd van de sterke procurementpositie en worden inkoopcontracten waar mogelijk herzien of heronderhandeld.

Handhaving doelstellingen voor de lange termijn

Imtech kent de volgende strategische doelstellingen voor de lange termijn:


* de beste technische dienstverlener te willen zijn, in Europa en op de mondiale maritieme markt;


* het bereiken van minimaal een top-3 positie in elk Imtech-land en op elke voor Imtech relevante markt;


* opbrengsten van 5 miljard euro te bereiken in 2012;


* handhaving van de doelstelling voor de operationele EBITA-marge van 6%.

Deze groeidoelstellingen worden, ondanks het economische klimaat, onverkort gehandhaafd.

Financiering van de groei

Ter financiering van het strategisch groeiplan 2012 beschikt Imtech over kredietfaciliteiten ter grootte van 565 miljoen euro, waarvan nog een deel onbenut is. Op 31 december 2009 beschikte Imtech over 109 miljoen euro aan liquide middelen (2008: 102 miljoen euro) en bedroeg de netto rentedragende schuld 420 miljoen euro (2008: 445 miljoen euro). De rentedekking bedroeg 7,3 (2008: 7,7). De ratio gemiddelde nettoschuld/EBITDA kwam uit op 1,7 (2008: 1,6). De balans is solide. Imtech heeft voldoende financiële armslag om haar groeistrategie te kunnen uitvoeren.

Vooruitzichten 2010

Naar de huidige inzichten verwacht Imtech voor 2010 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0