Gemeente Mook & Middelaar


VOORBEREIDINGSBESLUIT - Lierweg en Lierdwarsweg

Â

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2009 heeft besloten te verklaren dat conform artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een wijziging van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen wordt voorbereid voor de volgende percelen, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen en kadastraal bekend gemeente Mook en Middelaar,

a. sectie A, nr. 4787 (ged.), gelegen aan de Lierdwarsweg te Molenhoek (tek. 1),
b. sectie A, nrs. 2741,5950, 5951, 3386, 3378, 4433 en 6725(ged.), gelegen aan de Lierweg te Molenhoek (tek. 2, 2a),

Voor de percelen, hiervoor genoemd onder a en b, heeft de gemeenteraad tevens bepaald dat een aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden. Het voorbereidingsbesluit treedt op 16 februari 2010 in werking en ligt met de bijbehorende tekeningen vanaf heden voor een ieder gedurende de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (publieksbalie) en is tevens te raadplegen via de website, www.mookenmiddelaar.nl.

Op basis van artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Â

Â

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

Drs. R.J. Persoon, burgemeester.

Th.P.G. van der Horst, secretaris

Â

kuil

Â

kuil

Â

Liersedwarsweg

Â


* rbs voorbereidingsbesluit dec 2009_2.doc