SERV
Persbericht

Vlaamse Havencommissie keurt advies over kaaimuur voorhaven Zeebrugge unaniem goed

Brussel, 15 februari 2010

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 15 februari 2010 unaniem een advies goedgekeurd over "de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge". In het advies oordeelt de VHC dat het gaat om een sociaaleconomisch rendabel project. De VHC is wel kritisch over de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). De VHC neemt zich voor om de Standaardmethodiek, die als basis moet dienen voor dergelijke kosten-batenanalyse, grondig te evalueren.

De VHC heeft op 8 oktober 2009 een adviesvraag gekregen over de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de voorhaven van Zeebrugge. Dit dossier bestond, naast de adviesvraag zelf, uit een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), een projectfiche en een milieu impact studie.

De VHC stelde na een eerste onderzoek vast dat de MKBA die bij de adviesvraag werd gevoegd als verantwoording van het project, niet voldeed aan de verwachtingen. De technische uitwerking bevatte fouten die de VHC deed besluiten niet te kunnen oordelen over het project op basis van de MKBA. Op initiatief van het Havenbestuur van Zeebrugge werd in januari 2010 een nieuwe MKBA gemaakt waarin tal van fouten werd rechtgezet en waarin tekst en redeneringen werden verduidelijkt.

In deze nieuwe MKBA heeft de VHC nog wel een aantal technische/methodologische fouten ontdekt, deels toe te schrijven aan de Standaardmethodiek. Toch is de VHC van oordeel dat de nieuwe MKBA aan de Vlaamse Havencommissie wel toelaat om een gefundeerd oordeel te formuleren over het project.

Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de MKBA is de Vlaamse Havencommissie van mening dat de bouw van een nieuwe voorwand aan de Oostkaai van het Westelijk Schiereiland in de Voorhaven van Zeebrugge een sociaaleconomisch rendabele investering is.

De Vlaamse Havencommissie constateerde in haar advies dat de Standaardmethodiek blijkbaar (tot nu toe) niet heeft geleid tot betere, transparantere, consistentere en beter begrijpbare MKBA's. Sommige methodologische tekortkomingen die de VHC in de onderzochte MKBA vaststelde, vloeiden rechtstreeks voort uit de door de Standaardmethodiek voorgeschreven berekeningswijzen. De Vlaamse Havencommissie neemt zich voor om de Standaardmethodiek aan een grondige evaluatie te onderwerpen.

Hoewel de Vlaamse Havencommissie zich in de regel niet uitspreekt over de technische aspecten van een project heeft ze in haar advies gevraagd om rekening te houden met de specifieke vereisten van binnenschepen, met name om op een veilige manier kunnen aanmeren aan de nieuwe infrastructuur.

Het advies van de Vlaamse Havencommissie vindt u ook op de website: www.serv.be/vhc