Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van het lid Ormel over het bericht dat de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtgenoot over mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU)

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Ormel over het bericht dat de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtgenoot over mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU)

Kamerbrief | 16 februari 2010

Directie Integratie Europa
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.minbuza.nl

Contactpersoon
Joost van der Poel

T +31 70 3485819
F +31 70 348 6381
joost-vander.poel@minbuza.nl

Onze Referentie

DIE-215/2010

Uw Referentie

2010Z01879

Bijlage(n)


1

Afbeelding 1

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

src="/dsresource?objectid=buzauitwijk:134344&versionid=&subobjectname= dsimg__2ef7f522.png" Datum 16 februari 2010

Betreft Beantwoording vragen van het lid Ormel over het bericht dat de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtgenoot over mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU)

Graag bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris voor Europese Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ormel over het bericht dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtgenoot over mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU). Deze vragen werden ingezonden op 29 januari 2010 met kenmerk 2010Z01879.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris voor Europese Zaken op vragen van het lid Ormel (CDA) over het bericht dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtgenoot over mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gesproken met zijn Servische ambtsgenoot over de mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie (EU), de positie van Kosovo en was u voorafgaand op de hoogte gesteld over de inhoud van dit gesprek?

Antwoord

Ik heb kennisgenomen van het door u aangehaald artikel waarin verslag wordt gedaan van delen van een persconferentie met minister Moratinos. Persconferenties worden doorgaans niet voorbesproken in de Raad.

Vraag 2
Kunt u aangeven of de afwijzing van de ontworpen strategie voor de integratie van Noord Kosovo richting de centrale Kosovaarse overheidsstructuren, zoals gepresenteerd in het rapport van de Speciale Vertegenwoordiger van de EU in Kosovo, door de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken is gedaan namens de Europese Raad?

Antwoord

De strategie is afkomstig van het International Civilian Office (ICO) en niet van de EU. In de betreffende persconferentie heeft Minister Moratinos de strategie niet afgewezen. Minister Moratinos heeft gezegd dat het Spaanse voorzitterschap streeft naar een pragmatische benadering van de problematiek in Noord-Kosovo.

Vraag 3
Wat is uw mening over de ontworpen strategie voor de integratie van Noord Kosovo richting de centrale Kosovaarse overheidsstructuren?

Antwoord

De strategie, thans nog een intern document dat onderwerp is van discussie, is bedoeld voor de intensivering van de werkzaamheden van de EU(LEX) 1 , ICO en Kosovaarse autoriteiten in Noord-Kosovo. Deze strategie kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen in het kader van de sociale, economische en politieke integratie van het Noorden in de rest van Kosovo. Deze doelstellingen richten zich vooral op stabiliteit en het voorkomen van in het bijzonder de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Dit is ook in het belang van de buurlanden van Kosovo.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten hoe de appreciatie van de ontworpen strategie door de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, mevrouw Ashton, precies luidt? Is er een verschil van inzicht tussen de beoordeling van de Europese Raad en de Europese Commissie in deze appreciatie?

Antwoord

De Raad en de Commissie hebben zich (nog) niet uitgelaten over de strategie. Er is geen verschil van opvatting tussen Raad en Commissie over de EU-doelstellingen in Kosovo. Ofschoon niet alle EU-lidstaten Kosovo hebben erkend, heeft de Raad op voorstel van de Commissie gekozen voor een coherente inzet van instrumenten (hulp, handelspreferenties, technische assistentie, dialoog) om een welvarend en stabiel Kosovo te creëren waar mensenrechten (inclusief de rechten van minderheden) worden gerespecteerd.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het Spaans voorzitterschap in dit geval te ver doorschiet nu het lijkt dat minister Miguel Angel Moratinos, ten aanzien van het afwijzen van de strategie, namens de gehele Europese Unie spreekt en daarmee de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid passeert?

Antwoord

Het huidige EU-voorzitterschap heeft de strategie van de Speciale Vertegenwoordiger van de EU in Kosovo (Pieter Feith) niet afgewezen. Er is dan ook geen sprake van dat minister Moratinos de Hoge Vertegenwoordiger (Mevrouw Ashton) zou hebben gepasseerd.

Vraag 6

Deelt u de mening dat de Hoge Vertegenwoordiger onder het Verdrag van Lissabon in het leven is geroepen om dergelijke onduidelijkheden uit de weg te nemen?

Antwoord

De Hoge Vertegenwoordiger heeft onder het Verdrag van Lissabon een bijzondere taak om zorg te dragen voor een effectiever en coherenter extern optreden van de EU. De Speciale Vertegenwoordiger van de EU in Kosovo, die onder de Hoge Vertegenwoordiger ressorteert, draagt met zijn optreden zichtbaar bij aan een sterk EU-optreden in Kosovo.


1. Euractiv, 27 januari 2010: "Spanish Presidency adds to Kosovo confusion".


1 EULEX is de missie van de Europese Unie (EU) om de stabiliteit in Kosovo te bevorderen.

Pagina 3 van 3

Bijlage


* Bijlage beantwoording vragen van het lid Ormel Word document - 31 Kb

Zie het origineel